Archivado en Comunicats, Salari

EL SALARI EN ESP脠CIE EN LA DECLARACI脫 DE RENDA 2005 (1)


Com els darrers anys publiquem aquest full sobre com tractar el salari en esp猫cie a la declaraci贸 de renda.


pdf
print
pmail

Els aspectes m茅s importants a tenir en compte, per a no resultar perjudicats en la declaraci贸 que ara hem de realitzar, afecten l'ingr茅s a compte repercutit que no ha originat un major ingr茅s salarial i la consideraci贸 del salari en esp猫cie i l'ingr茅s a compte en la deducci贸 per compra de l聮habitatge habitual.

L'ingr茅s a compte repercutit

L'ingr茅s a compte repercutit al treballador no origina un major ingr茅s salarial. L聮impr猫s de la declaraci贸, com ja 茅s habitual, recull aquest fet. D'aquesta manera, en l'apartat de retribucions en esp猫cie cal omplir la casella Valoraci贸 (a), la casella Ingressos a compte (b) i la casella Ingr a compte repercutits (c), sent els Ingressos 铆ntegres el resultat de a+b-c.

Les despeses dedu茂bles per salari en esp猫cie per la compra d聮habitatge habitual

Amb la llei de l'IRPF de 1998, va haver-hi un canvi important en la tributaci贸 de l聮habitatge habitual: Mentre que en l聮anterior llei de l聮IRPF els interessos pagats per pr茅stecs eren considerats com a despeses dedu茂bles dels rendiments del capital immobiliari i les amortitzacions del capital afectaven a les deduccions de la quota, amb la nova llei d聮en莽脿 de l聮exercici 99 , tant les amortitzacions de capital com els interessos afecten exclusivament les deduccions de la quota.

Entrant en el terreny pr脿ctic, el salari en esp猫cie per pr茅stecs per a compra d聮habitatge habitual consisteix en una major imputaci贸 d'interessos, per la qual cosa hem de sumar la retribuci贸 en esp猫cie als interessos realment pagats pel pr茅stec per a determinar els interessos per capitals aliens invertits en l'adquisici贸 d聮habitatge, al que li sumarem l'amortitzaci贸 de capital efectuada, i totes les despeses que es derivin d聮aquest finan莽ament. Sobre el resultat obtingut aplicarem els percentatges que assenyala la llei per a determinar la deducci贸 de la quota pertinent.

Si l聮ingr茅s a compte que es deriva del salari en esp猫cie no ha estat repercutit al treballador o treballadora la Direcci贸 General de Tributs, en diverses consultes (21-6-2002, 11-4-1997 i 13-5-1992)*, ha contestat que es considera com  interessos dedu茂bles la suma de la valoraci贸 de la retribuci贸 en esp猫cie i l聮ingr茅s a compte, 茅s a dir la mateixa quantia que constitueix rendiment del treball per al perceptor.

En el cas que hi hagi m茅s d聮un titular de l聮habitatge i es facin declaracions separades, la retribuci贸 en esp猫cie, com ingr茅s salarial que 茅s, se la imputa el treballador que la percep i la deducci贸, calculada segons els criteris explicats, s聮imputa a cadascun dels titulars de l聮habitatge en funci贸 del tant per cent de propietat que tingui.

 

Les primes d聮assegurances a la deducci贸 per habitatge habitual

Les primes d聮assegurances de vida o d聮incendis vinculades al finan莽ament ali猫 de l聮habitatge habitual s贸n dedu茂bles en considerar-se com a una despesa derivada d聮aquest finan莽ament. (Consulta 292 de 11-5-2001)*.

Habitatges comprats amb un pr茅stec abans del 4 de maig de 1998

Les persones que van comprar el seu habitatge habitual abans del 4 de maig de 1998 i el van finan莽ar amb un pr茅stec, podran comparar l聮actual tractament fiscal de la compra d聮habitatge amb l'antic i, si l'anterior sistema els result茅s m茅s avantatj贸s, podran realitzar una deducci贸 addicional. El sistema de c脿lcul, anomenat compensaci贸 per habitatge, est脿 incorporat al programa PADRE.

Per a fer aquests c脿lculs hem d'aplicar el criteri indicat anteriorment: Als interessos realment satisfets s聮hi ha de sumar la retribuci贸 en esp猫cie que inclou el salari en esp猫cie i, si 茅s el cas, l'ingr茅s a compte si no ha estat repercutit tot incrementant, d聮aquesta manera, els rendiments del treball. En aquest cas no computen les altres despeses derivades del finan莽ament ali猫 com s贸n les primes d聮assegurances vinculades al pr茅stec.

Naturalment, i en tots els casos, 茅s necessari computar l'ingr茅s a compte en l'apartat corresponent dels Pagaments a compte i quota diferencial al final de la declaraci贸.

 

Les quotes al sindicat desgraven

Cal recordar que les quotes satisfetes al sindicat es segueixen considerant com a despesa dedu茂ble dels rendiments del treball1. Perqu猫, efectivament, l'afiliaci贸 sindical, i en especial a CCOO, contribueix a millorar les condicions de treball i, tamb茅, els rendiments del treball.

Abril 2006

 * Les respostes a consultes tribut脿ries tenen un car脿cter merament informatiu, i per tant no s贸n vinculants per a l聮Administraci贸 la qual podria canviar de criteri. De tota manera, si s聮actua d聮acord amb els criteris exposats per l聮Administraci贸 en les seves respostes no s聮incorrer脿 en responsabilitat per infracci贸 tribut脿ria, segons l聮art. 5.2 de la Llei de Drets i Garanties del Contribuent.

1L聮esborrany de declaraci贸 que remet Hisenda a qui l聮hagi sol路licitat no inclou la quota sindical, per la qual cosa cladr脿 incloure-la si 茅s el cas.