Archivado en Comunicats, Previsio Social

La iniciativa de CCOO per a externalitzar tots els compromisos per pensions es debatrà al Congrés


El dimecres dia 22 de Febrer, la Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats debatrà la Proposició no de Llei per a l'externalizació total dels compromisos per pensions presentada el Desembre de 2004, a iniciativa de COMFIA–CCOO, pel Grup Parlamentari d’INICIATIVA PER CATALUNYA-ESQUERRA UNIDA.


pdf
print
pmail

Aquesta Proposició insta al Govern a suprimir els preceptes legals que permeten que les entitats financeres (bancs, caixes d'estalvis i companyies d'assegurances) mantinguin els seus compromisos per pensions en fons interns i, per tant, garantir l'externalizació de tots els fons interns de pensions que encara no ho han fet.


La Llei 30/1995 que obligava a l'externalizació dels compromisos per pensions, marcava una excepció per a les entitats financeres, aquesta excepció ara plantegem suprimir-la, tot i que la majoria dels bancs, caixes d'estalvi i companyies d'assegurances ja han externalitzat els seus compromisos per pensions, a través d'acords amb els sindicats i mitjançant la formalització de plans de pensions d'ocupació.


La Proposició planteja també que la supressió d'aquest règim excepcional i, per tant, l'obligació d'exterioritzar els compromisos per pensions per a les empreses dels sectors esmentats que encara no ho hagin fet, ha d'anar acompanyada de la concessió d'un nou termini, no superior a 12 mesos, perquè procedeixin a externalitzar els seus fons interns i que aquesta nova obligació compti amb el mateix règim financer i fiscal, per a empreses i treballadors, que van tenir les empreses que ja van externalitzar els seus fons.


L'aprovació d'aquesta iniciativa parlamentària i la seva execució pel Govern, obligaria l'externalizació d'aquests compromisos per pensions i possibilitaria la negociació de fer-ho en pla de pensions, com la resta d'entitats del sector.


La Proposició recull la posició dels sindicats, el Defensor del Poble, el Consell d'Estat i el Consell Econòmic i Social.


COMFIA–CCOO es dirigirà a la resta de grups parlamentaris perquè donin suport amb el seu vot favorable la Proposició i se sumin al consens social que ja té aquesta iniciativa.


Febrer de 2006