Archivado en Comunicats

On hi ha majoria de Comissions Obreres es nota

A les Caixes on tenim majoria CCOO, les condicions laborals dels treballadors milloren considerablement.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

I tant si es nota la majoria de Comissions Obreres en els comitès d’empreses d’altres Caixes. Mireu si no el pacte al que han arribat la Direcció de Caixa Manresa i els representants de CCOO (majoria en el –comitè) i que us reproduïm al final d’aquest comunicat.
Tot i que, és de justícia dir-ho, també compten amb un Director General més, com ho diríem, d’aquest món? Sabem, perquè els nostres companys de Caixa Manresa que han negociat aquest pacte ens ho han dit, que no ha sigut gens fàcil. La seva Direcció també, al principi, els hi va costar entendre això de la conciliació de la vida laboral i familiar. Però els de Comissions fa molt de temps que s’hi barallen per aquest i altres temes, com nosaltres ho fem aquí (recordeu les nostres propostes a la Direcció i les nostres protestes al carrer) I tota aquesta lluita ha donat, al final, els seus fruits. Tot i que, insistim, nosaltres encara tenim una direcció molt més dura (i per això, creiem també, necessitem ser més contundents en les nostres reivindicacions)
Gaudiu, doncs, d’un pacte fet entre persones dialogants que posa un punt de modernitat i sentit de la responsabilitat a un fet, el de la conciliació de la vida laboral i  familiar, que tan malmès està aquí a casa nostre.
Convidem, des d’aquí, una vegada més, a que la Direcció perquè afronti els reptes que se li presenten y deixi d’amagar el cap sota l’ala.

Mataró, 30 de setembre de 2005

ACORD CONCILIACIÓ VIDA LABORAL I FAMILIAR
un punt de partida important

 

conveni col·lectiu 2003-2006

acord conciliació 23.09.05

FLEXIBILITAT HORÀRIA

-

Possibilitat de demanar flexibilitat horària i fins a 15 dies laborables de permís retribuït en els casos establerts en l'acord.

PERMÍS RETRIBUÏT PER NAIXEMENT DE FILLS, MALALTIA GREU O DEFUNCIÓ

Permisos retribuïts en cas de naixement de fills o malaltia greu o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies, 4 si hi ha desplaçament.

Permisos rertibuïts: 3 dies en el cas de naixement o adopció de fills o en el cas de malaltia greu o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, 5 dies si hi ha desplaçament.
Naixement amb cesària: 5 dies.

PERMÍS RETRIBUÏT DE LACTÀNCIA

Condicionat al fet que s'hagi gaudit, almenys, d'una part del permís de maternitat/paternitat.

Permís retribuït per les 3 setmanes naturals (21 dies) immediatament següents al permís de maternitat/paternitat. Aquest permís el podrà sol·licitar indistintament el pare o la mare sense necessitat que hagi gaudit prèviament de part del permís de maternitat/paternitat.

REDUCCIÓ DE JORNADA

Es podrà demanar per tenir cura de fills menors de 6 anys o disminuïts físics o psíquics.
La reducció de la jornada haurà de ser com a mínim d'un terç.
Per a la cura del menor el període mínim serà d'1 any.

S'amplia l'edat del menor de 6 a 8 anys.
Es podrà reduir la jornada a partir d'1 hora tant pels menors com pels disminuïts físics o psíquics.
Desapareix el període mínim d'1 any per a la cura del menor.

FLEXIBILITAT EN DIES DE PERMÍS

Les caixes podran concedir permisos per un període màxim de 6 mesos.

S'hi afegeix 1 mes subjecte a les circumstàncies que s'especifiquen a l'acord.

VACANCES

-

Les vacances corresponents a l'any del naixement del fill, sempre que no s'hagin pogut fer anteriorment per causa del descans maternal, es podran realitzar fins el 31 de març de l'any següent.

DONA EMBARASSADA

-

Llevat que hi hagi mutu acord, no es traslladarà a un altre municipi la dona treballadora embarassada. Sempre que les necessitats de servei ho permetin, la Caixa mirarà d'atendre les sol·licituds que les empleades embarassades puguin fer per apropar-se al seu domicili.

DESPESES PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILL DISCAPACITAT

-

S'abonarà un ajut econòmic de 6.000 euros pel naixement o adopció d'un fill discapacitat (acreditat degudament per certificació oficial de Benestar Social).

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

-

Les persones que siguin víctimes de violència de gènere gaudiran dels drets previstos a la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de "Mesures de protecció integral contra la violència de gènere". En aquests casos es podran flexibilitzar els criteris de concessió de préstecs o bestretes al personal per atendre situacions de necessitat.

FORMACIÓ

-

Es facilitarà la participació dels empleats i empleades que estiguin d'excedència per motius familiars, en cursos de formació adequats per al seu reciclatge professional, preferentment durant l'últim trimestre d'excedència per a facilitar la seva reincorporació.
Durant aquesta situació d'excedència, es podrà participar en convocatòries d'exàmens per capacitació, com si s'estigués en actiu.


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es