Archivado en Comunicats, Salari

La nòmina elctrònica no és legal


Comissions Obreres guanya una sentència davant l’Audiència Nacional.


pdf
print
pmail

El passat 27 d’abril, la Sala de lo Social de l’Audiència Nacional, ha dictat sentència favorable a la demanda presentada per CCOO de Caixa Catalunya dient: “En tal sentido la decisión empresarial priva al conjunto de sus trabajadores de un mecanismo de prueba que la ley establece, sin que conste que por Convenio Colectivo o pacto colectivo se determinara lo contrario y siendo, aún así, cuestionable también la validez de tal acuerdo en su plano individualizado” I sentencia textualment: “Debemos estimar la demanda declarando el derecho de los trabajadores a que el recibo oficial de abono de salarios se extienda en el modelo legalmente y se le entregue a los mismos en soporte físico papel”

Preocupats per aquest tema, en el seu dia (vegeu escrit adjunt adreçat al Cap de Recursos) ja li van expressar al Cap de Recursos la necessitat de buscar una solució a aquest tema.

 

Ara, i desprès d’aquesta sentència incuestionable la Caixa haurà d’actuar en conseqüència.

 

Malgrat això, aquesta Secció Sindical presentarà al Cap de Recursos, una proposta que permeti que convisquin ambdós sistemes.

 

Mataró, 30.05.2005