Archivado en Comunicats, beneficis socials

Ajut d'estudis i de guarderia: qüestió solventada

Detectades algunes anomalies en el pagament de certes ajudes, ens vàrem adreçat per carta (02.06.05) sol·licitant el compliment estricte dels articles 58, 59 i 60 del nostre Conveni Col·lectiu (veieu annex) El dia 3 de juny ens vàrem entrevistar amb el Cap de Recursos Humans per tractar d’aquest i d’altres temes. Mataró, 8 de juny de 2005


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

El capítol VIII del nostre Conveni Col·lectiu (signat per Comissions Obreres) estableix en els seus articles 58, 59 i 60 quins són els requisits per gaudir de l’ajuda de guarderia (art. 58), les ajudes per a la formació de fills d’empleats, (art, 59) i l’ajuda per a estudis dels empleats, (art. 60)

La Caixa, per qüestions tècniques i d’organització (?) decideix fer els pagaments de les quantitats que pertoquen per aquests conceptes als demandants del dret en un data determinada, prèvia sol·licitud del interessat/da, qüestió aquesta que no recull el Conveni, però que la Caixa, per control administratiu, sol·licita.

Ara bé, el dret a la percepció d’aquestes ajudes NO ES PERD PERQUÈ ALGÚ NO LA DEMANI QUAN LA CAIXA TANCA EL SEU TERMINI.

Detectades algunes anomalies en el pagament de certes ajudes, ens vàrem adreçat per carta (02.06.05) sol·licitant el compliment estricte dels articles 58, 59 i 60 del nostre Conveni Col·lectiu (veieu annex) El dia 3 de juny ens vàrem entrevistar amb el Cap de Recursos Humans per tractar d’aquest i d’altres temes.

Sobre aquesta qüestió de les ajudes volem fer una cronologia de fets, perquè tothom tingui tota l’informació de primera mà.

  • La Secció Sindical de CCOO detecta les anomalies produïdes pel no pagament de l’ajut de guarderia.

·    03.06.05 Reunió dels representants de la Secció Sindical de CCO i el Cap de Recursos.     

En aquesta reunió, a la que també hi assisteix el responsable d’organització, Sr. Antonio Ortiz, es debaten una pluralitat de temes, entre ells el de l’ajut de guarderia. L’Esteve Martínez emplaça al Cap de Recursos a acomplir escrupolosament allò que diu el Conveni. Li recrimina que des de el Departament de Recursos  es pugui dir als empleats que no tenen dret a la percepció de l’ajut. Se li diu textualment (al Sr. Urrutia) que no venim a demanar cap favor, sinó a reclamar un dret.

Dins d’aquella reunió, es proposa, per part de CCOO que, si la Caixa per motius d’organització administrativa (?) no pot anar destil·lant una per una totes les peticions que arribin fora de termini i s’estima més fer-ho de manera agrupada coincidint amb el pagament que es fa al setembre, a nosaltres (malgrat que creiem que no és motiu suficient aquest que ens donen) ens semblaria bé que és pagués l’ajuda endarrerida juntament amb la de l’any en curs, però en cap cas ningú ha de perdre el seu dret.

·   06.06.05 El Cap de Recursos truca personalment al Secretari de la Secció Sindical, als voltants del migdia, a l’oficina 021, on treballa, i li comunica la decisió que ha pres i que ja ha comunicat a la Responsable d’Administració de Personal i Formació. El Sr. Urrutia pren la decisió de que l’empleat/da que no demani l’ajut d’estudis i/o guarderia dins del termini que marca l’entitat, ho podrà fer l’any vinent, conjuntament amb la petició de l’any en curs.

·      08.06.05 Per tal d’aclarir alguns dubtes sorgits arran de la decisió de la Caixa al voltant d’aquest tema, entre les 12 i les 13h. el responsable de Formació de la nostra Secció Sindical, es posa en contacte amb la Responsable d’Administració de Personal i Formació, que li confirma els detalls de com es procedirà al pagament dels ajuts.

A continuació, aquesta Secció Sindical va comunicar telefònicament als qui ens han consultat sobre aquest assumpte que la nostra gestió ha donat els seus fruits. Desprès d’aclarir amb dades concretes tot aquest affaire, algunes coses semblen evidents. Una d’elles, (avís per a navegants) és que contrasteu l’informació que us donen amb la que podeu rebre dels vostres representants sindicals, no per res, però val més tenir dues o tres opinions que no només una.

 

Així, doncs, tornem a recordar a tots aquells i aquelles que no hagin demanat l’ajut d’estudis o guarderia ho facin ara quan la Caixa enviï el document (al voltant dels mes de juny/juliol) i facin constar en el mateix que demanen l’ajut de l’any en curs i del anterior. 

 

 

  • SOBRE EL PAGAMENT DE LLIBRES EN L’AJUDA D’ESTUDIS DELS EMPLEATS/DES

 

Dins de la reunió a la que hem fet referència també es va tractar el tema de l’ajuda d’estudis per a empleats i empleades.

Sobre aquest tema també volem informar-vos que el “Juzgado de lo Social” nº 28, en procediment nº 401/93 sobre una reclamació de quantitat, al voltant del pagament de llibres en l’ajuda d’estudis per a empleats/des, va dictaminar sentència favorable a un treballador que va reclamar-li a Caixa Madrid el pagament de TOTS els llibres que necessitava per assignatura i que la Direcció de l’Entitat és negava a pagar.

En aquest sentit sembla que la Direcció de la nostra Caixa també vol pagar només un sol llibre per assignatura, la qual cosa, a la vista de la sentència i del que diu el nostre conveni, no pot fer. Per tant, també us demanem que si us deneguen el pagament de llibres ens ho feu saber.

 

  • DECISIÓ DE LA CAIXA SOBRE LA NÒMINA ELECTRÒNICA

 

Un altre dels temes tractats a la reunió va ser el de la nòmina electrònica. Com ja sabeu, aquesta Secció Sindical de Comissions Obreres us va informar de la il·legalitat del format electrònic com a suport del

vostre salari, segons sentència de l’Audiència Nacional, en demanda interposada per CCOO contra Caixa Catalunya.

Bé, el Cap de Recursos ens va comunicar que, com que la Caixa de Catalunya havia recorregut la sentència, la nostra Entitat esperaria la resolució per tal d’adoptar una postura al respecte. Lamentem aquesta decisió.

 

Mataró, 8 de juny de 2005

 

(annex)

Mataró, 02.06.2005

 

 

Sr. Vicenç Urrutia

Cap del Departament de

Recursos Humans                                                                                              

Senyor,

La Secció Sindical de CCOO ha comprovat que no tots els empleats/des amb dret a l’ajut de guarderia i/o ajut per formació de fills han rebut l’import corresponent a l’any 2004.

Els articles 58, 59 i 60 del Conveni Col·lectiu no fixen cap mena d’obligació per part de l’empleat/da per tal de gaudir d’aquest dret i només pel fet de tenir un fill/a es té dret a percebre les quantitats adients.

Valorem com a molt negatiu el fet de que any rere any tinguem d’adreçar-nos a vostè per tal d’exigir que la Caixa compleixi les seves obligacions de retribuir adequadament aquests ajuts.

La Caixa té, per diverses comunicacions obligatòries que rep dels empleats i empleades de l’Entitat, tota la informació al voltant de les situacions familiars de cadascú, així com de les seves variacions.

Sol·licitem, doncs, que la Caixa rectifiqui en el seu procediment, fent que tothom amb dret a percebre aquest ajuts els rebi realment, i no és doni al conjunt de la plantilla una sensació “d’estalvi” lamentable en aquest tema, i en molts d’altres. Així mateix sol·licitem que s’abonin els imports de l’any 2004 a tothom que per una causa o una altre no hagin percebut.

Rebi una cordial salutació

 

 

Esteban Martínez Ruiz

Secretari de la Secció Sindical de CCOO

de Caixa LaietanaInfórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es