Archivado en Revisio Salarial

Estalvi: Revisió salarial de l'any 2005 i increment per a l'any 2006

L'IPC definitiu del 2005 ha estat el 3,7% i l’estimat per al 2006 el 2%

L'Institut Nacional d'Estadística ha fet públic l'IPC definitiu de l'any 2005, que s'ha situat en el 3,7%. El Conveni Col·lectiu de les Caixes d'Estalvis per als anys 2003-2006 – on CCOO ha ostentat la representació majoritària de la mesa negociadora – ens garanteix, mitjançant la clàusula de revisió, que els increments salarials finals de cada any siguin equivalents a l'IPC real.


pdf print pmail

Per aquest motiu ens correspon l'actualització del nostre salari amb efectes des de l’u de gener de 2005 per la diferència entre l’IPC definitiu i el 2% percebut, per la qual cosa ens hauran de ser abonats els endarreriments corresponents a tot l'any 2005.

Igualment, un cop aplicada aquesta revisió salarial, el salari s’incrementarà – inicialment - en el 2% que és el creixement de l’IPC estimat pel Govern per al 2006, amb efectes des de l’u de gener. Si l’IPC final del 2006 pujés per damunt d’aquest 2%, tornaria a operar la clàusula de revisió amb caràcter retroactiu des de l’u de gener de 2006. Així, l’escala salarial i la resta de conceptes, una vegada aplicada la revisió salarial del 2005 i l’increment inicial per al 2006, queden de la següent manera:

GRUP 1


GRUP 2

NIVELL

Sou Base

12 mensualitats

Sou Base mensual


NIVELL

Sou Base 12 mensualitats

Sou Base mensual

I

27.371,36

2.280,95


I

14.561,22

1.213,44

II

23.044,50

1.920,38


II

13.789,06

1.149,09

III

20.451,70

1.704,31


III

13.009,21

1.084,10

IV

19.338,83

1.611,57


IV

11.398,06

949,84

V

18.723,89

1.560,32


V

10.910,20

909,18

VI

18.108,95

1.509,08


Personal neteja (valor hora)

6,14

VII

17.288,56

1.440,71

VIII

16.708,73

1.392,39

IX

15.834,80

1.319,57

X

15.092,05

1.257,67

XI

13.459,54

1.121,63

XII

11.505,88

958,82

XIII

9.204,70

767,06

PLUS CONVENI

240

MENYSCAPTE DE DINERS TIPUS 2

481

QUILOMETRATGE

0,26

PLUS AJUDANT ESTALVI A FINESTRETA

365,58

MENYSCAPTE DE DINERS TIPUS 3

545

AJUT GUARDERIA

556

PLUS XOFERS

397,40

DIETA

60,94

AJUT FORMACIÓ FILLS EMPLEATS

427

MENYSCAPTE DE DINERS TIPUS 1

425

MITJA DIETA

30,46

AJUT FILLS MINUSVÀLIDS

2.862

PRÉSTECS

El tipus d'interès del préstec d'adquisició d'habitatge habitual se situa, en aplicar el 70% de l’Euribor del mes d'octubre i amb efectes d’1 de gener de 2006, en l’1,69% per al primer semestre de 2006, tant per a les 4 primeres anualitats com per a la cinquena, gràcies a la millora aconseguida en aquest conveni. També s'aplicarà aquest tipus d'interès, 1,69%, al nou préstec per canvi d'habitatge habitual.

El tipus d'interès del préstec per a atencions diverses serà del 2,414%.

DARRER ANY D’UN BON CONVENI

A més de la clàusula de revisió salarial, de suma importància vistes les repetides desviacions en la previsió de l’IPC, el Conveni, que acaba la seva vigència aquest any 2006, ha aportat altres millores significatives i permanents com són:

- La recuperació de l’ascens per antiguitat, un canvi de categories per nivells amb reconeixement d’anys de servei que en multitud de casos ha suposat un guany salarial addicional per a importants col·lectius, una millora salarial lineal per a tota la plantilla – en forma de Plus Conveni- revisable automàticament a partir del 2007, una nova reducció de tardes de dijous, 1 dia més de vacances, un nou ajut guarderia i millores en els préstecs.

CCOO OBTÉ IMPORTANTS PRONUNCIAMENTS DE LA JUSTÍCIA A FAVOR DE LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS……..

Els anys 2004 i 2005 també han donat importants fruits no només en la negociació col·lectiva, que és el principal objectiu de CCOO, sinó també en la vessant jurídica en produir-se, com a resultat de conflictes plantejats per CCOO, les sentències d’una importància cabdal següents:

- Del Tribunal Constitucional, reconeixent el còmput de l’antiguitat des de la primera data d’ingrés en l’empresa (períodes amb contractes no fixos encadenats), també a efectes de complements de pensions.

- Del Tribunal Constitucional, reconeixent el dret a l’ús del correu electrònic.

Un treballador ben informat a temps pot exercir millor els seus drets. I aquest ha estat un dels objectius de CCOO en plantejar en el seu moment aquest conflicte ja que la dispersió de centres de treball en el nostre sector fa imprescindible una fluïdesa en la comunicació.

I EN DEFENSA DE LA NATURALESA JURÍDICA DE LES CAIXES

- Del Tribunal Suprem, anul·lant dos articles del Reglament de les Quotes Participatives (RD 302/2004) que retallaven la capacitat de decisió dels Òrgans de Govern de les Caixes i dotaven il·legalment de drets polítics als possibles subscriptors de quotes participatives. CCOO estem fermament compromesos en la defensa de l’actual naturalesa jurídica de les caixes i, sent conseqüents amb això, som l’única organització que ha plantejat i obtingut resultats positius amb aquest pronunciament del Tribunal Suprem.

13 de gener de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es