Archivado en Acords, Dones i Igualtat

Acord Caixa Tarragona

DRETS I BENEFICIS DE LES UNIONS ESTABLES DE PARELLA
pdf
print
pmail
Tarragona , a disset de febrer de 2005

Reunits, d聮una banda, els Srs. Pere Abell贸 Castro i Josep Llu铆s Lara Fern谩ndez, en representaci贸 institucional de Caixa Tarragona, i, per l聮altra, el Sr. Josep A. Bessa Gaspar en representaci贸 de CCOO, i reconeixent-se rec铆procament la capacitat legal per a realitzar aquest acte,

MANIFESTEN

Que existeixen, per altra banda, determinades situacions particulars relativament freq眉ents, que encara no han donat lloc a una regulaci贸 normativa general, com 茅s el cas de les unions estables de parella, per la qual cosa les parts estimen tamb茅 positiu l聮establiment d聮un quadre m铆nim de beneficis per aquestes situacions, en espera d聮aquesta regulaci贸 general.

Que havent-se publicat en el BOE de 15 de mar莽 de 2004 el Conveni Col路lectiu per a les Caixes d聮Estalvis per als anys 2003-2006, que recull en el seu article 7 la possibilitat de 聯fer pactes o acords col路lectius d聮adaptaci贸 o millora聰 del mateix, han assolit el seg眉ent:

2. DRETS I BENEFICIS EN L聮脌MBIT LABORAL DE LES UNIONS ESTABLES DE PARELLA

La Llei 10/1998 de 15 de juliol, d聮Unions Estables de Parella, aprovada pel Parlament de Catalunya, regula alguns dels efectes jur铆dics que genera la uni贸 de parelles de car脿cter estable. L聮abast de la Llei de refer猫ncia 茅s limitat, afectant nom茅s a Catalunya i nom茅s mat猫ries de Dret Civil. No afecta doncs, els 脿mbits de Dret Penal, Dret Laboral ni les mat猫ries relatives a Seguretat Social.

El vigent conveni col路lectiu de Caixes d聮Estalvi estableix una s猫rie de Drets dels que nom茅s en podran gaudir les parelles que han contret matrimoni.

En base a aquests antecedents, les parts acorden:

Primer.- El present acord s聮est茅n a tota la plantilla de Caixa Tarragona, inclosos empleats que no tenen ve茂natge civil a Catalunya, i per les situacions d聮uni贸 estable heterosexual amb els requisits de l聮art.1 de la Llei 10/1998 i uni贸 estable homosexual amb els requisits dels articles 19 i 20 de la mateixa Llei.

Segon.- Per gaudir dels drets i beneficis establerts en el seg眉ent punt Quart ser脿 necessari que s聮acrediti l聮exist猫ncia de la uni贸 estable de parella en la forma prevista en els articles 10 i 21 de la Llei 10/1998. Aquesta acreditaci贸 ser脿 necess脿ria fins i tot, pels empleats que no tenen ve茂natge a Catalunya i que per tant no es troben regits per la normativa, per貌 que igualment s聮hi vulguin acollir.

Tercer.- La vig猫ncia dels drets i beneficis que s聮acorden en aquesta norma comen莽aran en la data en que es constitueixi la uni贸 estable de parella en escriptura p煤blica o s聮atorgui l聮acta de notorietat tal i com preveu l聮article 10 de la Llei 10/1998, i s聮acreditin aquests documents a Caixa Tarragona, aportant Certificat del Registre d聮Unions Estables de Parella, de l聮Ajuntament o Acta Notarial. Aquests drets i beneficis deixaran de ser efectius en el moment que Caixa de Tarragona conegui, per qualsevol mitj脿 de prova, l聮extinci贸 de la uni贸.

Aquesta norma s聮aplicar脿 amb una retroactivitat m脿xima de 3 anys des de la data de la seva entrada en vigor.

Quart.- Els drets i beneficis per a les unions estables de parella, s贸n els seg眉ents:

PERMISOS I LLIC脠NCIES:

- Quinze dies naturals a partir de la data d聮atorgament de l聮escriptura p煤blica de constituci贸 de la uni贸 estable de parella o de l聮atorgament de l聮acta de notorietat en la qual s聮acrediti aquesta situaci贸.

- Dos dies en el cas de malaltia greu o defunci贸 de la parella, aix铆 com dels parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills, avis, nets i germans). Si per algun d聮aquests motius, l聮empleat tingues la necessitat de fer un despla莽ament, el perm铆s ser脿 de quatre dies.

GRATIFICACI脫 ESPECIAL: import equivalent al 50% del Sou Base mensual corresponent a la data esmentada a l聮apartat anterior.

El gaudi d聮aquest perm铆s per constituci贸 d聮uni贸 estable de parella i el cobrament de la gratificaci贸 esmentada per aquest motiu, exclour脿 totalment el dret a gaudir de la llic猫ncia per matrimoni, aix铆 com el cobrament de la gratificaci贸 per matrimoni, si es contragu茅s matrimoni entre els components de la parella de fet.

En qualsevol cas, els empleats que s聮hagin acollit als beneficis d聮aquest acord es trobaran inhabilitats per poder tornar a gaudir de les millores aqu铆 establertes en un per铆ode de 5 anys.

Cinqu猫.- La vig猫ncia de la present normativa restar脿 subjecte a l聮aparici贸 de nova reglamentaci贸 que reguli en part o en la seva totalitat els aspectes tractats, i en qualsevol cas amb un l铆mit m脿xim fins el 31 de desembre de 2007 .Veure en PDF