Archivado en Acords, Dones i Igualtat

DRETS I BENEFICIS DE LES UNIONS ESTABLES DE PARELLA

Acord Caixa Tarragona


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Tarragona , a disset de febrer de 2005

Reunits, d’una banda, els Srs. Pere Abelló Castro i Josep Lluís Lara Fernández, en representació institucional de Caixa Tarragona, i, per l’altra, el Sr. Josep A. Bessa Gaspar en representació de CCOO, i reconeixent-se recíprocament la capacitat legal per a realitzar aquest acte,

MANIFESTEN

Que existeixen, per altra banda, determinades situacions particulars relativament freqüents, que encara no han donat lloc a una regulació normativa general, com és el cas de les unions estables de parella, per la qual cosa les parts estimen també positiu l’establiment d’un quadre mínim de beneficis per aquestes situacions, en espera d’aquesta regulació general.

Que havent-se publicat en el BOE de 15 de març de 2004 el Conveni Col·lectiu per a les Caixes d’Estalvis per als anys 2003-2006, que recull en el seu article 7 la possibilitat de “fer pactes o acords col·lectius d’adaptació o millora” del mateix, han assolit el següent:

2. DRETS I BENEFICIS EN L’ÀMBIT LABORAL DE LES UNIONS ESTABLES DE PARELLA

La Llei 10/1998 de 15 de juliol, d’Unions Estables de Parella, aprovada pel Parlament de Catalunya, regula alguns dels efectes jurídics que genera la unió de parelles de caràcter estable. L’abast de la Llei de referència és limitat, afectant només a Catalunya i només matèries de Dret Civil. No afecta doncs, els àmbits de Dret Penal, Dret Laboral ni les matèries relatives a Seguretat Social.

El vigent conveni col·lectiu de Caixes d’Estalvi estableix una sèrie de Drets dels que només en podran gaudir les parelles que han contret matrimoni.

En base a aquests antecedents, les parts acorden:

Primer.- El present acord s’estén a tota la plantilla de Caixa Tarragona, inclosos empleats que no tenen veïnatge civil a Catalunya, i per les situacions d’unió estable heterosexual amb els requisits de l’art.1 de la Llei 10/1998 i unió estable homosexual amb els requisits dels articles 19 i 20 de la mateixa Llei.

Segon.- Per gaudir dels drets i beneficis establerts en el següent punt Quart serà necessari que s’acrediti l’existència de la unió estable de parella en la forma prevista en els articles 10 i 21 de la Llei 10/1998. Aquesta acreditació serà necessària fins i tot, pels empleats que no tenen veïnatge a Catalunya i que per tant no es troben regits per la normativa, però que igualment s’hi vulguin acollir.

Tercer.- La vigència dels drets i beneficis que s’acorden en aquesta norma començaran en la data en que es constitueixi la unió estable de parella en escriptura pública o s’atorgui l’acta de notorietat tal i com preveu l’article 10 de la Llei 10/1998, i s’acreditin aquests documents a Caixa Tarragona, aportant Certificat del Registre d’Unions Estables de Parella, de l’Ajuntament o Acta Notarial. Aquests drets i beneficis deixaran de ser efectius en el moment que Caixa de Tarragona conegui, per qualsevol mitjà de prova, l’extinció de la unió.

Aquesta norma s’aplicarà amb una retroactivitat màxima de 3 anys des de la data de la seva entrada en vigor.

Quart.- Els drets i beneficis per a les unions estables de parella, són els següents:

PERMISOS I LLICÈNCIES:

- Quinze dies naturals a partir de la data d’atorgament de l’escriptura pública de constitució de la unió estable de parella o de l’atorgament de l’acta de notorietat en la qual s’acrediti aquesta situació.

- Dos dies en el cas de malaltia greu o defunció de la parella, així com dels parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills, avis, nets i germans). Si per algun d’aquests motius, l’empleat tingues la necessitat de fer un desplaçament, el permís serà de quatre dies.

GRATIFICACIÓ ESPECIAL: import equivalent al 50% del Sou Base mensual corresponent a la data esmentada a l’apartat anterior.

El gaudi d’aquest permís per constitució d’unió estable de parella i el cobrament de la gratificació esmentada per aquest motiu, exclourà totalment el dret a gaudir de la llicència per matrimoni, així com el cobrament de la gratificació per matrimoni, si es contragués matrimoni entre els components de la parella de fet.

En qualsevol cas, els empleats que s’hagin acollit als beneficis d’aquest acord es trobaran inhabilitats per poder tornar a gaudir de les millores aquí establertes en un període de 5 anys.

Cinquè.- La vigència de la present normativa restarà subjecte a l’aparició de nova reglamentació que reguli en part o en la seva totalitat els aspectes tractats, i en qualsevol cas amb un límit màxim fins el 31 de desembre de 2007 .Veure en PDF

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es