Archivado en Acords, Previsio Social

ACORD DE JUBILACIONS PARCIALS CAIXA TARRAGONA

Acord Caixa TarragonaEste artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

 

Tarragona, a 13 d’Abril de 2004

Reunits, d’una banda, les representacions de les Seccions Sindicals de CCOO, SECT i UGT, compostes pels Srs. Josep Bessa Gaspar i Francesc Mauri Casas per la primera, Gaietà Jové Galcerán i Maurici Preciado Maydeu per la segona, i Antoni Figuerola Alonso i Joan Miquel Núñez Cañas per la tercera, i de l’altra la representació de la Direcció de Caixa Tarragona, ostentada pels Srs. Pere Abelló Castro i Josep Lluís Lara Fernández, i reconeixent-se recíprocament la capacitat legal per aquest acte,

MANIFESTEN :

El Reial Decret 1131/2002 de 31 d’octubre que regula la jubilació parcial, obre una via que els reunits consideren positiva per tal de facilitar la desvinculació progressiva de l’activitat laboral d’aquells empleats que han complert els 60 anys, donant lloc al mateix temps a la incorporació de persones joves al mercat laboral i facilitant el relleu generacional de la plantilla. Aquesta mateixa filosofia resta recollida a la Disposició Addicional Octava del Conveni Col·lectiu de Caixes d’Estalvi per al període 2003-2006 (Declaración sobre Acuerdo Intergeneracional de Empleo), que es transcriu a continuació:

“Durante la vigencia del presente Convenio, las partes acuerdan favorecer la utilización de las fórmulas más adecuadas en materia de contratación, bien a través del contrato de relevo o cualquier otra que legalmente se establezca, y acceso a medidas de jubilación anticipada y/o parcial en términos de solidaridad intergeneracional, en consonancia con las medidas legislativas puestas en marcha en los últimos tiempos tendentes a fomentar el empleo y al acceso de forma flexible y gradual a la situación de jubilación, y como consecuencia de la política de empleo señalada anteriormente, se acuerda que en los pactos o acuerdos en los que se aborde esta política se establecerá la jubilación obligatoria a los 65 años, siempre que en el momento de cumplimiento de dicha edad el trabajador pudiera acreditar las cotizaciones necesarias para acceder al 100% de la base reguladora o, en su defecto, a la primera edad en que pudiera acreditar dichas cotizaciones.”

Per aquest motiu

ACORDEN :

1.Aquest acord s’estableix a l’empara de l’esmentada Disposició Addicional Octava del conveni Col·lectiu de Caixes d’Estalvi per al període 2003-2006, i en virtut de la mateixa, tot reforçant el pacte ja existent de data 23 d’abril de 2002 i respectant els seus termes, les parts ratifiquen amb caràcter general a Caixa Tarragona la jubilació obligatòria a l’edat de 65 anys, o aquella que la llei estableixi a cada moment per accedir al 100% de la pensió pública, sempre que al moment de compliment d’aquesta edat el treballador pugui acreditar les cotitzacions necessàries per accedir al 100% de la base reguladora, o en el seu defecte, a la primera edat en que pugui acreditar-les.

2.Àmbit d’aplicació: aquest acord afecta únicament el personal inclòs al Grup Professional 1 del Conveni Col·lectiu de Caixes d’Estalvi 2003-2006.

3.A partir de la data de signatura del present acord, s’obre la possibilitat d’aplicació de les normes sobre jubilació parcial contingudes a l‘esmentat Reial Decret. Els empleats que reuneixin tots els requeriments exigits per la norma legal (veure punt 4), podran voluntàriament acollir-se als beneficis de la jubilació parcial, utilitzant a l’efecte el model de comunicació annex a aquest document (Annex 1), adreçat a l’Àrea de Recursos Humans, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requeriments esmentats al punt 4. Un cop verificats els requeriments i respectant les condicions establertes al punt 5, l’empleat i l’empresa subscriuran un acord segons el model també annexat (Annex 2) i procediran a efectuar els tràmits legalment necessaris.

4.Requeriments: per tal d’ acollir-se als beneficis d’aquest acord cal reunir els següents requeriments:

· Haver complert els 60 anys d’edat i no superar els 65

· Reunir les condicions exigides per tal de tenir dret a la pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social, amb excepció de l’edat, que haurà de ser inferior en cinc anys com a màxim a l’exigida amb caràcter general

5.Condicionat general: un cop l’empleat hagi manifestat la seva voluntat d’acollir-se als beneficis de la jubilació parcial segons allò que estableix el punt 3, Caixa Tarragona verificarà els requeriments de la mateixa i, cas que tots ells existeixin, procedirà a iniciar el procediment d’acord amb les següents condicions:

· Amb la finalitat de possibilitar la planificació adient de les substitucions, s’estableixen els següents períodes màxims per l’execució de la jubilació parcial, a partir del moment de la sol·licitud per part del treballador i sempre que aquest reuneixi tots els requeriments:

o Empleats amb categories d’Auxiliar i Oficial:   tres mesos

o Empleats amb categories de Cap VI, Cap V i Cap IV:  sis mesos

o Empleats amb categoria de Cap III i superiors:   dotze mesos

· L’empleat sol·licitarà la jubilació parcial i signarà amb Caixa Tarragona un contracte de treball a temps parcial, amb una jornada anual de treball equivalent al 15% de la jornada establerta per als treballadors a temps complert.

· La prestació de serveis corresponent a l’esmentat contracte a temps parcial podrà dur-se a terme en una de les següents modalitats:

- Mensual: el treballador prestarà servei un nombre de dies cada mes equivalent al nombre sencer més proper al 15% de la dotzava part dels dies laborables anuals segons calendari laboral vigent. L’ajust a la jornada contractada es durà a terme el darrer mes de cada any.

- Un sol període anual: el treballador prestarà servei un nombre de dies laborables seguits equivalent al 15% dels dies laborables anuals segons calendari laboral vigent.

- Dos períodes anuals: igual que la modalitat anterior, però dividida en dos períodes.

· El treballador podrà escollir una d’aquestes modalitats, que es mantindrà durant tota la vigència del contracte. Cada any, Caixa Tarragona notificarà al treballador els dies o períodes concrets en que li correspon treballar, amb una antelació mínima de 30 dies naturals sobre el primer dia de treball si es tracta de la modalitat mensual (excepte a l’inici del contracte) o de 60 dies en els altres dos casos.

· Les vacances seran proporcionals al temps efectivament treballat i seran disfrutades de forma consecutiva, sense fraccionament, computant els dies de dilluns a divendres excepte festius, amb independència de que, segons la modalitat escollida, el treballador hagués de prestar serveis o no durant aquests dies.

· En virtut d’aquest contracte a temps parcial, l’empleat rebrà, en còmput anual, el 15% de la retribució bruta anualitzada de caràcter fix (exclosa retribució variable) que venia percebent el mes anterior a l’accés a la jubilació parcial, gaudint dels beneficis salarials que puguin acordar-se en virtut de successius convenis col·lectius o pactes laborals, sempre en la proporció corresponent a l’esmentat percentatge del 15%. En cas de canvi de categoria del personal existent amb anterioritat a la data d’entrada en vigor del XIII Conveni Col·lectiu o meritament de nous triennis, els càlculs es faran com si no hi hagués reducció de jornada, i al resultat obtingut se li aplicarà el coeficient del 15%.

· Per altra banda, mentre sigui vigent el contracte a temps parcial i l’empleat no superi els 65 anys d’edat, percebrà anualment un complement equivalent al menor dels dos imports següents: 18.000 € bruts o l’import resultant de restar al 90% de la retribució bruta anualitzada de caràcter fix (sense incloure retribució variable) que venia percebent en base als valors vigents al mes anterior a l’inici de la jubilació parcial, la suma de la retribució bruta anual del contracte a temps parcial i la pensió bruta anual de la Seguretat Social corresponent a la jubilació parcial. L’abonament anual de l’esmentat complement serà distribuït en 19 pagues, que seran actualitzades anualment en base a la variació interanual de l’Índex de Preus al Consum del mes de desembre, amb efectes de gener de l’any següent. La primera actualització es durà a terme al gener de 2005.

· L’import de 18.000 € serà actualitzat anualment en base a la variació interanual de l’Índex de Preus al Consum del mes de desembre, amb efectes del mes de gener de l’any següent. La primera actualització es durà a terme al gener de 2005.

· L’empleat jubilat parcialment mantindrà la seva condició de partícip del Pla de Pensions dels Empleats de Caixa Tarragona com personal actiu a temps parcial, en les condicions previstes al Reglament d’Especificacions del mateix.

6.Celebració d’un contracte de relleu: simultàniament a l’accés a la jubilació parcial de l’empleat, Caixa Tarragona concertarà un contracte de relleu amb un treballador ja vinculat a la mateixa amb un contracte de duració determinada o amb un treballador en situació d’atur. El contracte es durà a terme amb les següents condicions:

· Els contractes de relleu vinculats amb les jubilacions parcials s’establiran en principi per duració determinada, fins la data de jubilació definitiva de l’empleat rellevat. No obstant, si el titular del contracte de relleu supera els exàmens de capacitació establerts per tots els nous empleats amb les puntuacions mínimes requerides, el contracte es transformarà en indefinit.

· El contracte serà a jornada complerta.

· El lloc de treball del rellevista correspondrà al mateix grup professional del treballador substituït.

7. Fase de jubilació: l’empleat jubilat parcialment haurà de sol·licitar la jubilació ordinària al moment de complir els 65 anys d’edat. A partir d’aquesta data li seran d’aplicació les següents condicions:

· Finalitzaran tots els abonaments, aportacions, prestacions, beneficis socials i condicions corresponents a la fase de jubilació parcial, passant l’empleat a la situació de jubilació total a tots els efectes, amb la conseqüent extinció de la seva relació laboral amb Caixa Tarragona.

· Un cop jubilat, l’empleat tindrà dret a percebre les prestacions establertes al Pla de Pensions per la contingència de jubilació.

· L’empleat ostentarà únicament davant Caixa Tarragona els drets corresponents a la seva situació com jubilat.

8.Extinció de la jubilació parcial: la jubilació parcial s’extingirà per alguna de les causes següents:

· Per l’accés del treballador rellevat a la jubilació definitiva ordinària

· Per l’accés del treballador rellevat a la situació d’invalidesa total, permanent, absoluta o gran invalidesa

· Per defunció del treballador rellevat

9.Vigència: aquest acord entrarà en vigor a la data de la seva signatura i tindrà vigència fins a 31 de desembre de 2005, i s’entendrà prorrogat automàticament per un any, i així successivament, si no és denunciat per alguna de les parts que el subscriuen amb, al menys, dos mesos d’antelació al seu venciment. El límit de vigència no afectarà l’execució dels acords compromesos dins el període de vigència.

10.Modificacions substancials: aquest acord és vinculat a la vigent regulació legislativa sobre jubilació parcial, i perdrà la seva vigència si per causa de substancials modificacions normatives, reglamentàries, interpretatives o jurisprudencials, el marc o condicions de la seva aplicació resten alterats.

11.Condició resolutòria: l’incompliment per part de l’empleat de qualsevol de les exigències de la normativa legal que regula la jubilació parcial eximirà Caixa Tarragona dels compromisos i obligacions assumits.

12.Comissió de seguiment: es constitueix una comissió de seguiment, formada per dos representants de cada sindicat signant, més els representants de la direcció, que es reunirà amb periodicitat al menys semestral per tal de ser informada sobre les sol·licituds presentades i les tramitades, així com els models de contractes i altres documents utilitzats.

13.Aprovació del Consell d’Administració: en qualsevol cas, aquest acord resta subjecte a la seva aprovació per part del Consell d’Administració de Caixa Tarragona.

En prova de conformitat, les parts signen aquest document al lloc i data indicats a l’encapçalament.

ANNEX 1

Àrea de Recursos Humans

Caixa Tarragona

.................., a ......de ..................de 2......

Senyors:

Jo, en/na .................................., amb D.N.I. .................., nascut/da el dia .................., empleat/da de Caixa Tarragona amb antiguitat de ......................... i categoria professional de ..............., per mitja de la present i a l’empara d’allò que preveu la llei 35/2002 de 12 de juliol i el Reial Decret 1131/2002 de 31 d’octubre, comunico el meu interès en que em sigui facilitat l’accés a la jubilació parcial, en els termes previstos a l’acord signat en data ..........., donat que reuneixo tots els requeriments exigits per tal de gaudir d’aquestes prestacions.

La meva voluntat irrevocable es jubilar-me com a màxim als 65 anys, per la qual cosa la situació de jubilació parcial que sol·licito no es perllongarà en cap moment mes enllà de la data en la qual compliré els 65 anys d’edat, que serà el dia .............

Tal com preveu l’esmentada normativa, estic disposat/da a concertar un contracte a temps parcial, de duració determinada, limitada al temps que em resti per arribar a l’edat de jubilació ordinària, amb una reducció del treball efectiu d’un 85%.

Finalment els hi faig saber que, per tal de gaudir de les prestacions de la jubilació parcial, serà necessari que formalitzin un contracte de relleu amb un altre treballador, doncs, com vostès saben, encara no tinc l’edat de 65 anys.

Resto a l’espera de la seva resposta.


ANNEX 2

Tarragona, .....de .............de 2.....

REUNITS

D’una banda, en Pere Abelló Castro, en nom i representació de CAIXA TARRAGONA, amb C.I.F. ........... i

numero patronal a la Seguretat Social ........................., amb domicili social a Tarragona, Plaça Imperial Tàrraco, 6

I per l’altre, en/na .........................., empleat/da de l’esmentada entitat, amb D.N.I. ......................i domicili a ................................

De comú acord

MANIFESTEN

PRIMER.- Que en data ......... en /na ............................ va comunicar a Caixa Tarragona el seu interès en acollir-se a la jubilació parcial a l’empara d’allò que preveuen la llei 35/2002 de 12 de juliol i el Reial Decret 1131/2002 de 31 d’octubre i en els termes previstos a l’acord signat en data ..........., donat que reuneix tots els requeriments exigits per tal de tenir dret a aquestes prestacions.

Així mateix indicava la seva voluntat irrevocable de jubilar-se com a màxim al moment de complir els 65 anys d’edat, per la qual cosa la situació de jubilació parcial sol·licitada no s’estendrà en cap moment més enllà de la data de compliment d’aquesta edat.

Feia constar també la seva predisposició per concertar un contracte de treball a temps parcial, de duració determinada, limitada al temps que li resti fins arribar a l’edat de jubilació ordinària, amb una reducció de treball d’un 85%.

SEGON.- Que és voluntat de Caixa Tarragona col·laborar amb en/na ........................... per tal d’obtenir les prestacions de jubilació parcial, i acceptant la seva proposta ambdues parts de comú acord

ESTABLEIXEN

PRIMER.- En/Na ............................. es compromet, d’acord amb allò que preveu el R.D. 1131/2002 de 31 d’octubre, a sol·licitar davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social la pensió de jubilació parcial, en base a un percentatge de reducció del temps de treball del 85%, indicant que la data en la qual es produirà el cessament parcial serà la del proper dia ...............

SEGON.- Per la seva part, Caixa Tarragona s’obliga formalment a concertar amb en/na ........................ en la mateixa data un contracte a temps parcial i de duració determinada, fins que arribi a l’edat de jubilació ordinària, pel 15% de la jornada laboral i segons la modalitat .............. prevista a l’acord signat en data .....

Com sigui que en/na ............................ té actualment ....... anys, Caixa Tarragona resta igualment obligada a formalitzar el corresponent contracte de relleu.

TERCER.- El contracte a temps parcial subscrit amb en/na ............................................. s’extingirà en la data de la seva jubilació total i, com a màxim, en la data en la qual compleixi l’edat de 65 anys, moment en el qual causarà baixa a Caixa Tarragona a tots els efectes.

QUART.- Per altre banda, mentre sigui vigent el contracte a temps parcial i l’empleat no superi els 65 anys d’edat, percebrà anualment un complement equivalent al menor dels dos imports següents: 18.000 € bruts o l’import resultant de resta al 90% de la retribució bruta anualitzada de caràcter fix (sense incloure retribució variable) que venia percebent en base als valors vigents al mes anterior a l’inici de la jubilació parcial, la suma de la retribució bruta anual del contracte a temps parcial i la pensió bruta anual de la Seguretat Social corresponent a la jubilació parcial. L’abonament anual de l’esmentat complement serà distribuït en 19 pagues, que seran actualitzades anualment en base a la variació interanual de l’Índex de Preus al Consum del mes de desembre, amb efectes de gener de l’any següent. La primera actualització es durà a terme el gener de 2005.

L’esmentada quantitat, en el cas de en/na .........................................., ascendeix a data d’avui a ........................ euros bruts anuals que es l’import que Caixa Tarragona garanteix, en la part proporcional corresponent, per l’any en curs.

CINQUÈ.- L’import de 18.000 € esmentat al punt quart serà actualitzat anualment en base a la variació interanual de l’Índex de Preus al Consum del mes de desembre, amb efectes del mes de gener de l’any següent. La primera actualització es durà a terme al gener de 2005.

SISÈ.- L’empleat jubilat parcialment mantindrà la seva condició de partícip del Pla de Pensions dels Empleats de Caixa Tarragona com personal actiu a temps parcial, en les condicions previstes al Reglament d’Especificacions del mateix.

SETÈ.- L’incompliment per part de l’empleat de qualsevol de les exigències de la normativa legal que regula la jubilació parcial eximirà Caixa Tarragona dels compromisos i obligacions assumits.

En prova de conformitat, les parts signen el present document al lloc i data indicats a l’encapçalament.


Veure en PDF

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es