Archivado en Acords, Previsio Social

Acord Caixa Tarragona

ACORD DE JUBILACIONS PARCIALS CAIXA TARRAGONA

pdf
print
pmail
 

Tarragona, a 13 d聮Abril de 2004

Reunits, d聮una banda, les representacions de les Seccions Sindicals de CCOO, SECT i UGT, compostes pels Srs. Josep Bessa Gaspar i Francesc Mauri Casas per la primera, Gaiet脿 Jov茅 Galcer谩n i Maurici Preciado Maydeu per la segona, i Antoni Figuerola Alonso i Joan Miquel N煤帽ez Ca帽as per la tercera, i de l聮altra la representaci贸 de la Direcci贸 de Caixa Tarragona, ostentada pels Srs. Pere Abell贸 Castro i Josep Llu铆s Lara Fern谩ndez, i reconeixent-se rec铆procament la capacitat legal per aquest acte,

MANIFESTEN :

El Reial Decret 1131/2002 de 31 d聮octubre que regula la jubilaci贸 parcial, obre una via que els reunits consideren positiva per tal de facilitar la desvinculaci贸 progressiva de l聮activitat laboral d聮aquells empleats que han complert els 60 anys, donant lloc al mateix temps a la incorporaci贸 de persones joves al mercat laboral i facilitant el relleu generacional de la plantilla. Aquesta mateixa filosofia resta recollida a la Disposici贸 Addicional Octava del Conveni Col路lectiu de Caixes d聮Estalvi per al per铆ode 2003-2006 (Declaraci贸n sobre Acuerdo Intergeneracional de Empleo), que es transcriu a continuaci贸:

聯Durante la vigencia del presente Convenio, las partes acuerdan favorecer la utilizaci贸n de las f贸rmulas m谩s adecuadas en materia de contrataci贸n, bien a trav茅s del contrato de relevo o cualquier otra que legalmente se establezca, y acceso a medidas de jubilaci贸n anticipada y/o parcial en t茅rminos de solidaridad intergeneracional, en consonancia con las medidas legislativas puestas en marcha en los 煤ltimos tiempos tendentes a fomentar el empleo y al acceso de forma flexible y gradual a la situaci贸n de jubilaci贸n, y como consecuencia de la pol铆tica de empleo se帽alada anteriormente, se acuerda que en los pactos o acuerdos en los que se aborde esta pol铆tica se establecer谩 la jubilaci贸n obligatoria a los 65 a帽os, siempre que en el momento de cumplimiento de dicha edad el trabajador pudiera acreditar las cotizaciones necesarias para acceder al 100% de la base reguladora o, en su defecto, a la primera edad en que pudiera acreditar dichas cotizaciones.聰

Per aquest motiu

ACORDEN :

1.Aquest acord s聮estableix a l聮empara de l聮esmentada Disposici贸 Addicional Octava del conveni Col路lectiu de Caixes d聮Estalvi per al per铆ode 2003-2006, i en virtut de la mateixa, tot refor莽ant el pacte ja existent de data 23 d聮abril de 2002 i respectant els seus termes, les parts ratifiquen amb car脿cter general a Caixa Tarragona la jubilaci贸 obligat貌ria a l聮edat de 65 anys, o aquella que la llei estableixi a cada moment per accedir al 100% de la pensi贸 p煤blica, sempre que al moment de compliment d聮aquesta edat el treballador pugui acreditar les cotitzacions necess脿ries per accedir al 100% de la base reguladora, o en el seu defecte, a la primera edat en que pugui acreditar-les.

2.脌mbit d聮aplicaci贸: aquest acord afecta 煤nicament el personal incl貌s al Grup Professional 1 del Conveni Col路lectiu de Caixes d聮Estalvi 2003-2006.

3.A partir de la data de signatura del present acord, s聮obre la possibilitat d聮aplicaci贸 de les normes sobre jubilaci贸 parcial contingudes a l聭esmentat Reial Decret. Els empleats que reuneixin tots els requeriments exigits per la norma legal (veure punt 4), podran volunt脿riament acollir-se als beneficis de la jubilaci贸 parcial, utilitzant a l聮efecte el model de comunicaci贸 annex a aquest document (Annex 1), adre莽at a l聮脌rea de Recursos Humans, juntament amb la documentaci贸 acreditativa del compliment dels requeriments esmentats al punt 4. Un cop verificats els requeriments i respectant les condicions establertes al punt 5, l聮empleat i l聮empresa subscriuran un acord segons el model tamb茅 annexat (Annex 2) i procediran a efectuar els tr脿mits legalment necessaris.

4.Requeriments: per tal d聮 acollir-se als beneficis d聮aquest acord cal reunir els seg眉ents requeriments:

 Haver complert els 60 anys d聮edat i no superar els 65

 Reunir les condicions exigides per tal de tenir dret a la pensi贸 contributiva de jubilaci贸 de la Seguretat Social, amb excepci贸 de l聮edat, que haur脿 de ser inferior en cinc anys com a m脿xim a l聮exigida amb car脿cter general

5.Condicionat general: un cop l聮empleat hagi manifestat la seva voluntat d聮acollir-se als beneficis de la jubilaci贸 parcial segons all貌 que estableix el punt 3, Caixa Tarragona verificar脿 els requeriments de la mateixa i, cas que tots ells existeixin, procedir脿 a iniciar el procediment d聮acord amb les seg眉ents condicions:

 Amb la finalitat de possibilitar la planificaci贸 adient de les substitucions, s聮estableixen els seg眉ents per铆odes m脿xims per l聮execuci贸 de la jubilaci贸 parcial, a partir del moment de la sol路licitud per part del treballador i sempre que aquest reuneixi tots els requeriments:

o Empleats amb categories d聮Auxiliar i Oficial:   tres mesos

o Empleats amb categories de Cap VI, Cap V i Cap IV:  sis mesos

o Empleats amb categoria de Cap III i superiors:   dotze mesos

 L聮empleat sol路licitar脿 la jubilaci贸 parcial i signar脿 amb Caixa Tarragona un contracte de treball a temps parcial, amb una jornada anual de treball equivalent al 15% de la jornada establerta per als treballadors a temps complert.

 La prestaci贸 de serveis corresponent a l聮esmentat contracte a temps parcial podr脿 dur-se a terme en una de les seg眉ents modalitats:

- Mensual: el treballador prestar脿 servei un nombre de dies cada mes equivalent al nombre sencer m茅s proper al 15% de la dotzava part dels dies laborables anuals segons calendari laboral vigent. L聮ajust a la jornada contractada es dur脿 a terme el darrer mes de cada any.

- Un sol per铆ode anual: el treballador prestar脿 servei un nombre de dies laborables seguits equivalent al 15% dels dies laborables anuals segons calendari laboral vigent.

- Dos per铆odes anuals: igual que la modalitat anterior, per貌 dividida en dos per铆odes.

 El treballador podr脿 escollir una d聮aquestes modalitats, que es mantindr脿 durant tota la vig猫ncia del contracte. Cada any, Caixa Tarragona notificar脿 al treballador els dies o per铆odes concrets en que li correspon treballar, amb una antelaci贸 m铆nima de 30 dies naturals sobre el primer dia de treball si es tracta de la modalitat mensual (excepte a l聮inici del contracte) o de 60 dies en els altres dos casos.

 Les vacances seran proporcionals al temps efectivament treballat i seran disfrutades de forma consecutiva, sense fraccionament, computant els dies de dilluns a divendres excepte festius, amb independ猫ncia de que, segons la modalitat escollida, el treballador hagu茅s de prestar serveis o no durant aquests dies.

 En virtut d聮aquest contracte a temps parcial, l聮empleat rebr脿, en c貌mput anual, el 15% de la retribuci贸 bruta anualitzada de car脿cter fix (exclosa retribuci贸 variable) que venia percebent el mes anterior a l聮acc茅s a la jubilaci贸 parcial, gaudint dels beneficis salarials que puguin acordar-se en virtut de successius convenis col路lectius o pactes laborals, sempre en la proporci贸 corresponent a l聮esmentat percentatge del 15%. En cas de canvi de categoria del personal existent amb anterioritat a la data d聮entrada en vigor del XIII Conveni Col路lectiu o meritament de nous triennis, els c脿lculs es faran com si no hi hagu茅s reducci贸 de jornada, i al resultat obtingut se li aplicar脿 el coeficient del 15%.

 Per altra banda, mentre sigui vigent el contracte a temps parcial i l聮empleat no superi els 65 anys d聮edat, percebr脿 anualment un complement equivalent al menor dels dos imports seg眉ents: 18.000 聙 bruts o l聮import resultant de restar al 90% de la retribuci贸 bruta anualitzada de car脿cter fix (sense incloure retribuci贸 variable) que venia percebent en base als valors vigents al mes anterior a l聮inici de la jubilaci贸 parcial, la suma de la retribuci贸 bruta anual del contracte a temps parcial i la pensi贸 bruta anual de la Seguretat Social corresponent a la jubilaci贸 parcial. L聮abonament anual de l聮esmentat complement ser脿 distribu茂t en 19 pagues, que seran actualitzades anualment en base a la variaci贸 interanual de l聮脥ndex de Preus al Consum del mes de desembre, amb efectes de gener de l聮any seg眉ent. La primera actualitzaci贸 es dur脿 a terme al gener de 2005.

 L聮import de 18.000 聙 ser脿 actualitzat anualment en base a la variaci贸 interanual de l聮脥ndex de Preus al Consum del mes de desembre, amb efectes del mes de gener de l聮any seg眉ent. La primera actualitzaci贸 es dur脿 a terme al gener de 2005.

 L聮empleat jubilat parcialment mantindr脿 la seva condici贸 de part铆cip del Pla de Pensions dels Empleats de Caixa Tarragona com personal actiu a temps parcial, en les condicions previstes al Reglament d聮Especificacions del mateix.

6.Celebraci贸 d聮un contracte de relleu: simult脿niament a l聮acc茅s a la jubilaci贸 parcial de l聮empleat, Caixa Tarragona concertar脿 un contracte de relleu amb un treballador ja vinculat a la mateixa amb un contracte de duraci贸 determinada o amb un treballador en situaci贸 d聮atur. El contracte es dur脿 a terme amb les seg眉ents condicions:

 Els contractes de relleu vinculats amb les jubilacions parcials s聮establiran en principi per duraci贸 determinada, fins la data de jubilaci贸 definitiva de l聮empleat rellevat. No obstant, si el titular del contracte de relleu supera els ex脿mens de capacitaci贸 establerts per tots els nous empleats amb les puntuacions m铆nimes requerides, el contracte es transformar脿 en indefinit.

 El contracte ser脿 a jornada complerta.

 El lloc de treball del rellevista correspondr脿 al mateix grup professional del treballador substitu茂t.

7. Fase de jubilaci贸: l聮empleat jubilat parcialment haur脿 de sol路licitar la jubilaci贸 ordin脿ria al moment de complir els 65 anys d聮edat. A partir d聮aquesta data li seran d聮aplicaci贸 les seg眉ents condicions:

 Finalitzaran tots els abonaments, aportacions, prestacions, beneficis socials i condicions corresponents a la fase de jubilaci贸 parcial, passant l聮empleat a la situaci贸 de jubilaci贸 total a tots els efectes, amb la conseq眉ent extinci贸 de la seva relaci贸 laboral amb Caixa Tarragona.

 Un cop jubilat, l聮empleat tindr脿 dret a percebre les prestacions establertes al Pla de Pensions per la conting猫ncia de jubilaci贸.

 L聮empleat ostentar脿 煤nicament davant Caixa Tarragona els drets corresponents a la seva situaci贸 com jubilat.

8.Extinci贸 de la jubilaci贸 parcial: la jubilaci贸 parcial s聮extingir脿 per alguna de les causes seg眉ents:

 Per l聮acc茅s del treballador rellevat a la jubilaci贸 definitiva ordin脿ria

 Per l聮acc茅s del treballador rellevat a la situaci贸 d聮invalidesa total, permanent, absoluta o gran invalidesa

 Per defunci贸 del treballador rellevat

9.Vig猫ncia: aquest acord entrar脿 en vigor a la data de la seva signatura i tindr脿 vig猫ncia fins a 31 de desembre de 2005, i s聮entendr脿 prorrogat autom脿ticament per un any, i aix铆 successivament, si no 茅s denunciat per alguna de les parts que el subscriuen amb, al menys, dos mesos d聮antelaci贸 al seu venciment. El l铆mit de vig猫ncia no afectar脿 l聮execuci贸 dels acords compromesos dins el per铆ode de vig猫ncia.

10.Modificacions substancials: aquest acord 茅s vinculat a la vigent regulaci贸 legislativa sobre jubilaci贸 parcial, i perdr脿 la seva vig猫ncia si per causa de substancials modificacions normatives, reglament脿ries, interpretatives o jurisprudencials, el marc o condicions de la seva aplicaci贸 resten alterats.

11.Condici贸 resolut貌ria: l聮incompliment per part de l聮empleat de qualsevol de les exig猫ncies de la normativa legal que regula la jubilaci贸 parcial eximir脿 Caixa Tarragona dels compromisos i obligacions assumits.

12.Comissi贸 de seguiment: es constitueix una comissi贸 de seguiment, formada per dos representants de cada sindicat signant, m茅s els representants de la direcci贸, que es reunir脿 amb periodicitat al menys semestral per tal de ser informada sobre les sol路licituds presentades i les tramitades, aix铆 com els models de contractes i altres documents utilitzats.

13.Aprovaci贸 del Consell d聮Administraci贸: en qualsevol cas, aquest acord resta subjecte a la seva aprovaci贸 per part del Consell d聮Administraci贸 de Caixa Tarragona.

En prova de conformitat, les parts signen aquest document al lloc i data indicats a l聮encap莽alament.

ANNEX 1

脌rea de Recursos Humans

Caixa Tarragona

.................., a ......de ..................de 2......

Senyors:

Jo, en/na .................................., amb D.N.I. .................., nascut/da el dia .................., empleat/da de Caixa Tarragona amb antiguitat de ......................... i categoria professional de ..............., per mitja de la present i a l聮empara d聮all貌 que preveu la llei 35/2002 de 12 de juliol i el Reial Decret 1131/2002 de 31 d聮octubre, comunico el meu inter猫s en que em sigui facilitat l聮acc茅s a la jubilaci贸 parcial, en els termes previstos a l聮acord signat en data ..........., donat que reuneixo tots els requeriments exigits per tal de gaudir d聮aquestes prestacions.

La meva voluntat irrevocable es jubilar-me com a m脿xim als 65 anys, per la qual cosa la situaci贸 de jubilaci贸 parcial que sol路licito no es perllongar脿 en cap moment mes enll脿 de la data en la qual complir茅 els 65 anys d聮edat, que ser脿 el dia .............

Tal com preveu l聮esmentada normativa, estic disposat/da a concertar un contracte a temps parcial, de duraci贸 determinada, limitada al temps que em resti per arribar a l聮edat de jubilaci贸 ordin脿ria, amb una reducci贸 del treball efectiu d聮un 85%.

Finalment els hi faig saber que, per tal de gaudir de les prestacions de la jubilaci贸 parcial, ser脿 necessari que formalitzin un contracte de relleu amb un altre treballador, doncs, com vost猫s saben, encara no tinc l聮edat de 65 anys.

Resto a l聮espera de la seva resposta.


ANNEX 2

Tarragona, .....de .............de 2.....

REUNITS

D聮una banda, en Pere Abell贸 Castro, en nom i representaci贸 de CAIXA TARRAGONA, amb C.I.F. ........... i

numero patronal a la Seguretat Social ........................., amb domicili social a Tarragona, Pla莽a Imperial T脿rraco, 6

I per l聮altre, en/na .........................., empleat/da de l聮esmentada entitat, amb D.N.I. ......................i domicili a ................................

De com煤 acord

MANIFESTEN

PRIMER.- Que en data ......... en /na ............................ va comunicar a Caixa Tarragona el seu inter猫s en acollir-se a la jubilaci贸 parcial a l聮empara d聮all貌 que preveuen la llei 35/2002 de 12 de juliol i el Reial Decret 1131/2002 de 31 d聮octubre i en els termes previstos a l聮acord signat en data ..........., donat que reuneix tots els requeriments exigits per tal de tenir dret a aquestes prestacions.

Aix铆 mateix indicava la seva voluntat irrevocable de jubilar-se com a m脿xim al moment de complir els 65 anys d聮edat, per la qual cosa la situaci贸 de jubilaci贸 parcial sol路licitada no s聮estendr脿 en cap moment m茅s enll脿 de la data de compliment d聮aquesta edat.

Feia constar tamb茅 la seva predisposici贸 per concertar un contracte de treball a temps parcial, de duraci贸 determinada, limitada al temps que li resti fins arribar a l聮edat de jubilaci贸 ordin脿ria, amb una reducci贸 de treball d聮un 85%.

SEGON.- Que 茅s voluntat de Caixa Tarragona col路laborar amb en/na ........................... per tal d聮obtenir les prestacions de jubilaci贸 parcial, i acceptant la seva proposta ambdues parts de com煤 acord

ESTABLEIXEN

PRIMER.- En/Na ............................. es compromet, d聮acord amb all貌 que preveu el R.D. 1131/2002 de 31 d聮octubre, a sol路licitar davant l聮Institut Nacional de la Seguretat Social la pensi贸 de jubilaci贸 parcial, en base a un percentatge de reducci贸 del temps de treball del 85%, indicant que la data en la qual es produir脿 el cessament parcial ser脿 la del proper dia ...............

SEGON.- Per la seva part, Caixa Tarragona s聮obliga formalment a concertar amb en/na ........................ en la mateixa data un contracte a temps parcial i de duraci贸 determinada, fins que arribi a l聮edat de jubilaci贸 ordin脿ria, pel 15% de la jornada laboral i segons la modalitat .............. prevista a l聮acord signat en data .....

Com sigui que en/na ............................ t茅 actualment ....... anys, Caixa Tarragona resta igualment obligada a formalitzar el corresponent contracte de relleu.

TERCER.- El contracte a temps parcial subscrit amb en/na ............................................. s聮extingir脿 en la data de la seva jubilaci贸 total i, com a m脿xim, en la data en la qual compleixi l聮edat de 65 anys, moment en el qual causar脿 baixa a Caixa Tarragona a tots els efectes.

QUART.- Per altre banda, mentre sigui vigent el contracte a temps parcial i l聮empleat no superi els 65 anys d聮edat, percebr脿 anualment un complement equivalent al menor dels dos imports seg眉ents: 18.000 聙 bruts o l聮import resultant de resta al 90% de la retribuci贸 bruta anualitzada de car脿cter fix (sense incloure retribuci贸 variable) que venia percebent en base als valors vigents al mes anterior a l聮inici de la jubilaci贸 parcial, la suma de la retribuci贸 bruta anual del contracte a temps parcial i la pensi贸 bruta anual de la Seguretat Social corresponent a la jubilaci贸 parcial. L聮abonament anual de l聮esmentat complement ser脿 distribu茂t en 19 pagues, que seran actualitzades anualment en base a la variaci贸 interanual de l聮脥ndex de Preus al Consum del mes de desembre, amb efectes de gener de l聮any seg眉ent. La primera actualitzaci贸 es dur脿 a terme el gener de 2005.

L聮esmentada quantitat, en el cas de en/na .........................................., ascendeix a data d聮avui a ........................ euros bruts anuals que es l聮import que Caixa Tarragona garanteix, en la part proporcional corresponent, per l聮any en curs.

CINQU脠.- L聮import de 18.000 聙 esmentat al punt quart ser脿 actualitzat anualment en base a la variaci贸 interanual de l聮脥ndex de Preus al Consum del mes de desembre, amb efectes del mes de gener de l聮any seg眉ent. La primera actualitzaci贸 es dur脿 a terme al gener de 2005.

SIS脠.- L聮empleat jubilat parcialment mantindr脿 la seva condici贸 de part铆cip del Pla de Pensions dels Empleats de Caixa Tarragona com personal actiu a temps parcial, en les condicions previstes al Reglament d聮Especificacions del mateix.

SET脠.- L聮incompliment per part de l聮empleat de qualsevol de les exig猫ncies de la normativa legal que regula la jubilaci贸 parcial eximir脿 Caixa Tarragona dels compromisos i obligacions assumits.

En prova de conformitat, les parts signen el present document al lloc i data indicats a l聮encap莽alament.


Veure en PDF