Archivado en Dones i Igualtat, beneficis socials

Conciliació de la vida professional i laboral

Recull de drets per a la conciliació de la vida professional i laboral


Este artículo se publicó originalmente en TSystems (T systems) ,


pdf print pmail

Conciliació de la vida professional i laboral

Recorda alguns dels teus drets més elementals...

Permisos retribuïts:

 • Per defunció, accident, malaltia greu o hospitalització de familiars: 2 dies/4 dies si cal desplaçament. Fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat.
 • Naixement de fill/a: 2 dies/4 dies si cal desplaçament.
 • Fills prematurs o que requereixin hospitalització: 1 hora d'absència, dins de la jornada laboral. Reducció de la jornada laboral fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari. En poden gaudir el pare o la mare, si tots dos treballen.
 • Descans per maternitat: 16 setmanes. 2 setmanes més per cada fill/a a partir del 2n.
  • Distribució opcional de la interessada, tot i que les 6 setmanes posteriors al part les ha de fer obligatòriament la mare.
  • Per opció de la mare, si tots dos treballen, les 10 setmanes restants les pot fer el pare, de manera simultània o successiva a la mare.
  • Les 10 setmanes darreres es podran fer a temps parcial, convertint-se en 20 setmanes. El pare i la mare les poden fer de forma simultània o successiva.
  • Per fer-les a temps parcial, cal l’acord previ amb l’empresari.
  • La baixa mèdica provocada per risc o alteració de la salut durant l’embaràs no comporta, en cap cas, una reducció de la durada del descans per maternitat.
 • Descans per adopció o acollida de menors de 6 anys: 16 setmanes / en cas d’adopció o acollida múltiple, ampliable en 2 setmanes per cada fill/a a partir del 2n.
  • Distribució a opció dels interessats. Si el pare i la mare treballen, poden gaudir del permís de manera simultània o successiva.
  • En cas d’adopció internacional, es podrà començar a gaudir del permís fins 4 setmanes abans de la resolució judicial.
  • Això serà vàlid per a nens i nenes de més de 6 anys, quan es tracti de menors discapacitats o amb dificultats especials d’inserció social.
 • Fills prematurs o que requereixin hospitalització: El període de suspensió es podrà computar, a instàncies de la mare o del pare, a partir de la data d’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les primeres sis setmanes posteriors al part.
 • Lactància: 1 hora d’absència, dins de la jornada laboral de la mare o del pare, que podrà dividir-se en 2 fraccions de mitja hora.
  • Fins que el nou nat tingui 9 mesos.
  • Es pot substituir l’absència d’1 hora per una reducció de mitja hora en la jornada normal (entrar mitja hora més tard o sortir mitja hora abans).
  • En poden gaudir el pare o la mare, sempre que tots dos treballin.
  • La concreció dels 2 punts anteriors correspon a la treballadora.

Permisos no retribuïts:

 • Reducció de jornada:

Supòsits:

 • Per tenir cura directa d’alguna criatura menor de 6 anys.
 • Per tenir cura directa d’una persona discapacitada.
 • Per tenir cura directa d’un familiar, fins al 2n grau, que no es pugui valdrà sol.

Condicions:

 • La reducció de la jornada de treball, amb disminució proporcional del salari, pot ser d’entre un terç i la meitat de la durada de la jornada.
 • És un dret individual dels treballadors i treballadores
 • La concreció de les hores i del període correspon a la persona interessada, dins de la seva jornada ordinària.
 • Notificació a l’empresari amb 15 dies d’antelació de la data de reincorporació a la jornada ordinària.
 • Excedències:

Supòsits:

 • Per tenir cura de fills i filles:Període de durada no superior a 3 anys, comptats des del naixement o data resolució judicial o administrativa. Si l’excedència és menor o igual a 12 mesos (se’n pot gaudir en qualsevol moment dintre els primers 3 anys) es tindrà dret de reserva del lloc de treball. Transcorregut aquest termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.
 • Per tenir cura d’un familiar, fins el 2n grau, que no pugui valer-se per si mateix:Durada màxima de 12 mesos. Dret de reserva del lloc de treball.

Condicions:

 • L’excedència és un dret individual de les persones
 • El període d’excedència serà computable a efectes d’antiguitat i es tindrà dret a assistir a cursos de formació professional.
 • Les excedències per aquests supòsits no tenen durada mínima.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es