Archivado en Comunicats

Signat el protocol sectorial que ordenarà els processos de segregació en les MATEPSS

Secretaria de mútues

La tarda de l’11 de juliol, els sindicats CCOO i UGT vàrem signar amb la patronal AMAT el protocol sectorial que ordenarà els processos de segregació que es portaran a terme en cadascuna de les mútues d’AT i MP de la Seguretat Social.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

Amb aquest protocol, s'estableix un procediment comú, que ha de seguir-se en cada mútua, per arribar a l'acord amb la representació legal dels treballadors a la qual fa referència la disposició transitòria segona del RD 688/2005, relativa a quins treballadors seran transmesos a les futures societats de prevenció, així com les condicions laborals i salarials que els seran d'aplicació.

Les direccions de les mútues han de lliurar a la RLT, almenys, la relació de treballadors afectats per la transmissió a la societat, així com el balanç econòmic de l'activitat com a servei de prevenció aliè, a 31 de desembre de 2004.

Les parts disposen d'un termini de 8 dies per, negociant de bona fe, intentar arribar a un acord. Un cop obtingut aquest, ha d’incorporar-se a l'expedient administratiu de segregació que la mútua ha de tramitar davant la Direcció General d'Ordenació del Ministeri de Treball. Si, una vegada finalitzat el termini, no s'hagués arribat a un acord, les parts disposen de 2 dies hàbils per a remetre un informe, amb les seves respectives posicions, a la Comissió Mixta Sectorial de seguiment d'aquests processos, constituïda el passat 22 de juny.

Aquesta Comissió Mixta ha d’intentar un procés de mediació en un termini de 30 dies hàbils i, una vegada finalitzat, ha d’emetre un informe (que podrà ser per consens o de part) i que s'ha d’incorporar a l'expedient descrit anteriorment.

Els treballadors i treballadores segregats han de conservar tots els seus drets col•lectius i individuals que tinguessin reconeguts en la data en què es produeixi la seva transmissió a la Societat de Prevenció. Per tant, els ha de ser d'aplicació tant el Conveni Col•lectiu General d'àmbit estatal per a les Entitats d'Assegurances, Reassegurances i Mútues d’AT i MP de la Seguretat Social, fins a l'entrada en vigor d'un nou conveni col•lectiu sectorial en l'àmbit del qual estiguin incloses aquestes societats, com també aquells convenis d'empresa, pactes o acords que els eren d'aplicació quan eren treballadors de la mútua.

Finalment, hem de recordar que, amb la finalitat que els acords obtinguts en cada mútua s'ajustin a allò que disposa el Protocol Sectorial, s’ha de garantir la presència dels sindicats signants en els processos de negociació.

12 de juliol de 2005
Agrupació d'assegurances COMFIA-CCOO

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es