Archivado en

REIAL DECRET 1046/2003,de 1 d'agost

Regula el sub-sistema de formació professional contínua


Des de l'any 1993, la formació i el reciclatge professional dels treballadors ocupats es ve regulant a través dels Acords Nacionals de Formació Contínua, subscrits entre les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, i entre aquestes i el Govern. Fins la data s'han signat tres acords de formació contínua


pdf
print
pmail