Archivado en Comunicats

CCOO ha signat el II Conveni Col.lectiu Estatal de Despatxos de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals

Entre les condicions laborals de més actualitat que regula el nou conveni es troba la inclusió de l'assetjament sexual i el Mobbing com a faltes i l'ú

S'ha signat el II Conveni Col•lectiu Estatal de despatxos de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals, amb vigència des de l'any 2004 al 2007, que regula les condicions laborals de més de 20.000 treballadors que presten els seus serveis en unes 3.000 empreses del sector a nivell estatal, dels qual uns 5.000 treballen en unes 1.000 empreses d’arreu de Catalunya. El Conveni ha estat signat a Barcelona per la patronal Federación de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FEAPTTAF) i els sindicats Fes-UGT i COMFIA-CCOO (Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO).


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , Servicios Técnicos (Servicios Técnicos) ,


pdf print pmail

Els aspectes més significatius del II Conveni són:
- INCREMENT SALARIAL: entre el 12 i el 32% segons categories al llarg de la vigència del conveni.
- GARANTIA DE CONDICIONS MÉS BENEFICIOSES i especialment les retribucions superiors a les pactades en aquest conveni de sou base fins al 140% que no seran compensables ni absorbibles; i conceptes d'antiguitat consolidada en la seva totalitat.
- LA PROMOCIÓ AUTOMÀTICA DELS AUXILIARS D'ENTRADA en els dos primers anys de permanència a l'empresa fins a la categoria d'Auxiliar Administratiu.
- JORNADA: Ampliació de dos dies lliures retribuïts a l'any, un en 2006 i dos a partir de 2007.
- CONTRACTACIÓ I OCUPACIÓ: contractes indefinits com estàndard de contractació. Regulació dels contractes de formació.
- CONTRACTACIÓ EVENTUAL: conversió en indefinida transcorreguts un màxim de 9 mesos en un període de 12. Limitació d'un 20% màxim de la plantilla (2 en plantilles de menys de 10 treballadors). Indemnització de 12 dies per als contractes de menys de sis mesos.

En el Conveni també s'ha acordat millores en la regulació dels complements d'Incapacitat Temporal per accident i malaltia, inclusió de drets sobre la Conciliació de Vida Laboral i familiar, Reconeixement a les parelles de fet de tots els drets laborals per raó de matrimoni en igualtat de condicions. Inclusió de l'assetjament sexual i assetjament moral (mobbing) com a faltes en el Règim disciplinari. Així com drets de la participació sindical i drets sindicals com és la regulació de l'ús sindical del correu electrònic.

COMFIA-CCOO valora positivament el conveni signat perquè respon a la necessitat d'adaptació i actualització d'unes condicions laborals i socials mínimes a la realitat legislativa i econòmica que no s'havien produït des de la signatura de l'anterior conveni fa més de cinc anys. Alhora, el Conveni signat, també es valora positiu, perquè respon a la meta que COMFIA-CCOO s'havia fixat des de l'inici de les negociacions al gener del 2004, la de donar un salt qualitatiu i quantitatiu substancial en les condicions laborals, econòmiques i socials homologables a les quals tenen sectors amb activitats anàlogues.

Barcelona, 26 de maig de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es