Archivado en Acords, beneficis socials

Acord sobre beneficis socials i millores laborals


Aquest acord és d'aplicació al personal de Caixa de Girona acollit al conveni col·lectiu de caixes d'estalvis i substitueix en la seva totalitat els anteriors acords que perdran la seva vigència.