Archivado en Comunicats

Conveni d聮Assegurances

CCOO signa un principi d'acord del Conveni Col路lectiu


Comunicat n煤m. 6 - 27 de juliol de 2004

CCOO signa un principi d'acord del Conveni Col聲lectiu del Sector d'Entitats d'Assegurances i M煤tues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals.


pdf
print
pmail
Des que es va produir la constituci贸 de la taula de negociaci贸, en la qual Comissions Obreres participa amb un 57% de representativitat, i despr茅s d'una negociaci贸 curta per貌 intensa, els Sindicats i la Patronal hem signat, el dia 27 de juliol, un principi d'acord del Conveni General de Companyies d'Assegurances i M煤tues.

Devem ressaltar el canvi de postura de la Patronal que a l'inici de les negociacions, escudant-se en els continus canvis organitzatius que sofreix el sector, tenia la intenci贸 de negociar un conveni de transici贸, amb una durada m脿xima de dos anys, el qual serv铆s per a consolidar les reformes dels convenis anteriors i aglutinar les distintes realitats empresarials, sense incorporar al mateix canvis importants, excepte l'ampliaci贸 de l'horari, pretenent tamb茅 limitar alguns dels assoliments aconseguits en convenis anteriors com el concurs oposici贸.

Entenent que aix貌 podia desencadenar situacions complicades i de dif铆cil sortida, est脿vem disposats a rebutjar qualsevol acord que supos茅s una reculada de les condicions laborals.

Despr茅s de diverses reunions i despr茅s de l'actuaci贸 dels diferents grups de treball, va haver un canvi de postura en la Patronal, - tal com s'ha anat informant als treballadors del sector mitjan莽ant anteriors comunicats -, el qual va produir un acostament entre ambdues parts arribant a punts de trobada, de tal manera que estem en disposici贸 de signar un principi d'acord.

Com aspectes m茅s importants d'aquest principi d'acord podem destacar:

聲 Durada del Conveni: 4 anys.

聲 Classificaci贸 Professional: Eliminaci贸 del Nivell 10 del Grup IV, i un m脿xim de perman猫ncia de dos anys en el Nivell 9 del Grup IV. Creaci贸 d'una Disposici贸 Transit貌ria per als treballadors que actualment estiguin en el Nivell 10 del Grup IV.

聲 Jornada Laboral: festa imperativa dels divendres a la tarda, essent a partir del 01/01/2007 d'obligat compliment. Augment de les vacances a 23 dies laborables, sense perjudici del c貌mput anual de la jornada. L'horari de refer猫ncia per a la jornada partida ser脿 de 08.00 a 17.30 i una flexibilitat hor脿ria a partir de l'hora d'entrada i sortida de fins 60 minuts.

聲 Retribucions: Increment salarial de l'IPC amb cl脿usula de revisi贸. Compensaci贸 per menjar per a l'any 2004: 7,50 聙, per a l'any 2005: 7,81 聙. i essent la Comissi贸 Mixta qui estableixi cada mes de gener, i amb els mateixos criteris, les quantitats m铆nimes per a cadascun dels anys que resten de vig猫ncia del conveni. Dietes i despeses de locomoci贸 vindran determinats en funci贸 de l'evoluci贸 dels 铆ndexs de preus d聮hostalatge i restauraci贸 marcats per l'I.N.I. i l'evoluci贸 dels preus dels carburants.

聲 Processos de treball a torns (serveis 24 hores): Planings comunicats al treballador amb un m铆nim de 90 dies d'antelaci贸, i a partir del 01/01/2007, amb 120 dies d'antelaci贸 m铆nim. Increment d'un 40% del salari base mensual (actualment el 30%), per al plus de nocturnitat en les nits especials de 24 i 31 de Desembre, aix铆 com en els festius especials els dies 25 de Desembre i 1 de Gener. Abonament en vacances dels plus de torn i nocturnitat als treballadors adscrits als mateixos i que vinguessin percebent-los de forma habitual.

聲 Conciliaci贸 de la vida laboral i familiar: El m铆nim de la reducci贸 de jornada per guarda legal ser脿 del 25%, en comptes del 33% actual. Per al Perm铆s de lact脿ncia reducci贸 d'una hora amb la possibilitat, a opci贸 de la treballadora, de substituir aquest dret per un perm铆s de 15 dies laborables a gaudir a continuaci贸 de l'alta per maternitat. Possibilitat de gaudir les 10 煤ltimes setmanes de la baixa maternal/paternal a temps parcial, sense reducci贸 salarial.

聲 Drets Sindicals: Principi d'igualtat i no discriminaci贸 dels representants dels treballadors. Acumulaci贸 de cr猫dits horaris de la representaci贸 legal dels treballadors i comunicaci贸 trimestral a l'empresa. Utilitzaci贸 d'eines telem脿tiques per la Representaci贸 Legal dels Treballadors concretant-se a nivell d'empresa l'operativa utilitzable, vetllant per a qu猫 no es vegin alterats els processos de comunicaci贸 i treball existents en l'empresa.

聲 Beneficis Socials: Nou capital per a l'Asseguran莽a de Vida de 16.500 聙 per als anys 2004 i 2005, i 17.500 聙 per als anys 2006 i 2007, (doble capital per al cas de mort per accident). Possibilitat d'ampliar a nivell d'empresa els casos i imports per a la sol聲licitud de bestretes, aix铆 com el temps m铆nim de perman猫ncia en l'empresa per a generar el dret.

聲 Di脿leg Social: Creaci贸 d'un Observatori Sectorial com a f貌rum estable de di脿leg sobre mat猫ries d'inter猫s com煤 (principis d'igualtat i no discriminaci贸 en l'ocupaci贸, Responsabilitat Social de les Empreses, etc.), format per 4 membres per cada representaci贸, la representaci贸 sindical seran: 2 CCOO i 2 U.G.T., amb una dotaci贸 de 200 hores/mes, distribu茂des segons la representativitat de cada sindicat. Creaci贸 d'una Comissi贸 Parit脿ria Sectorial de Seguretat i Salut. Possibilitat de creaci贸 en l'脿mbit de l'empresa d'una Comissi贸 Mixta de Formaci贸. Manteniment dels cr猫dits horaris establerts en l'anterior Conveni per a la Comissi贸 de Seguretat i Salut, la Comissi贸 Mixta d'Interpretaci贸, la Comissi贸 Parit脿ria de Formaci贸 i la Comissi贸 d'Igualtat i Ocupaci贸.

聲 M煤tues: Integraci贸 dels monitors ocupacionals a partir de l聮1 de gener del 2005 en el Grup II Nivell 6. Contractaci贸 a c脿rrec de les M煤tues d'una p貌lissa de Responsabilitat Civil per als t猫cnics de prevenci贸 dels serveis de prevenci贸 aliens.

聲 Temes Varis: Incorporaci贸 al Conveni d'un protocol d'actuaci贸 a nivell d'empresa per a les conductes que puguin suposar un assetjament sexual. Tipificar com a falta en el r猫gim disciplinari, l'assetjament moral o Mobbing, essent falta "greu" l'assetjament moral entre persones sense relaci贸 de poder o depend猫ncia, i "molt greu" l'acte abusiu de les funcions de comandament. Tipificar com falta "greu" l'ab煤s en la utilitzaci贸 dels mitjans electr貌nics, i falta "molt greu" la utilitzaci贸 fraudulenta dels mateixos. En el procediment sancionador, en els sup貌sits que per les seves especials caracter铆stiques requereixin un per铆ode previ d'investigaci贸, es podr脿 disposar la suspensi贸 d'ocupaci贸, que no de sou, de la persona afectada per un per铆ode de 4 dies. Augment del Perm铆s per paternitat a dos dies laborables per naixement de fill. En mobilitat geogr脿fica, quan l'origen sigui la sol聲licitud volunt脿ria del treballador expressada formalment i acceptada per l'empresa, s'estar脿 als pactes per escrit entre les parts, (aquests trasllats es comunicaran amb cinc dies d'antelaci贸 a la representaci贸 legal dels treballadors). En els trasllats, augment a quatre mensualitats la indemnitzaci贸 en met脿l聲lic com 聯compensaci贸 per despeses聰. Modificar el redactat del complement per experi猫ncia perqu猫 cada 1潞 de Gener es generi un nou multiplicador encara que es produeixi un canvi de nivell retributiu.

Comissions Obreres valora molt positivament aquest principi d'acord ja que els punts estrat猫gics de la nostra plataforma, llevat de la Classificaci贸, s'han vist reflectits en el mateix: Conveni a 4 anys, durada que ens permet abordar els processos de fusi贸 i absorci贸 amb suficients garanties. Consecuci贸 d'una cl脿usula de revisi贸 salarial a llarg termini, (tenint garantit el poder adquisitiu per 4 anys, ja que el canvi pol铆tic experimentat i la seva major projecci贸 social, pot variar a l'al莽a la inflaci贸). Festa obligat貌ria dels divendres tarda. Inclusi贸 d'un Protocol d'Assetjament Sexual i graduaci贸 com "falta" l'assetjament laboral (mobbing). Inclusi贸 del dret a la no-discriminaci贸 per realitzar funcions de representaci贸 laboral. La creaci贸 d'un Observatori Sectorial - compost per membres de la Patronal i Sindicats -, el qual estudiar脿 temes tan importants com la Responsabilitat Social de les Empreses.
Respecte a la Classificaci贸 Professional, creiem un gran assoliment l'eliminaci贸 del nivell 10 del Grup IV ja que aix貌 suposa que l'entrada al Sector es produir脿 en un nivell superior. No obstant aix貌, la negativa sistem脿tica de la Patronal a complir els compromisos acceptats en l'anterior Conveni per a definir els nivells, no va a produir, ni de bon tros, una retirada d'aquesta reivindicaci贸 sin贸 que usarem les eines que ens proporciona el Conveni per a continuar abordant classificacions en l'脿mbit de les empreses.

En aquest preacord es millora tamb茅 el relacionat amb la Conciliaci贸 de la Vida Laboral i Familiar, processos de treball a torns, di脿leg social, jornada, etc., suposant tot aix貌 un gran avan莽 en un Conveni que ja de per si mateix 茅s d'alt contingut.

Respecte a les M煤tues, la seva retic猫ncia a acceptar canvis laborals ens ha limitat per a poder arribar a les reivindicacions plantejades per CCOO.

Aquest principi d'acord signat avui, queda pendent de la posterior redacci贸 del Conveni, la qual es realitzar脿 durant el mes de setembre.

Agrupaci贸n de Seguros COMFIA-CC.OO.