Archivado en Comunicats

CCOO signa un principi d'acord del Conveni Col·lectiu

Conveni d’Assegurances

Comunicat núm. 6 - 27 de juliol de 2004

CCOO signa un principi d'acord del Conveni Col•lectiu del Sector d'Entitats d'Assegurances i Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals.


pdf print pmail

Des que es va produir la constitució de la taula de negociació, en la qual Comissions Obreres participa amb un 57% de representativitat, i després d'una negociació curta però intensa, els Sindicats i la Patronal hem signat, el dia 27 de juliol, un principi d'acord del Conveni General de Companyies d'Assegurances i Mútues.

Devem ressaltar el canvi de postura de la Patronal que a l'inici de les negociacions, escudant-se en els continus canvis organitzatius que sofreix el sector, tenia la intenció de negociar un conveni de transició, amb una durada màxima de dos anys, el qual servís per a consolidar les reformes dels convenis anteriors i aglutinar les distintes realitats empresarials, sense incorporar al mateix canvis importants, excepte l'ampliació de l'horari, pretenent també limitar alguns dels assoliments aconseguits en convenis anteriors com el concurs oposició.

Entenent que això podia desencadenar situacions complicades i de difícil sortida, estàvem disposats a rebutjar qualsevol acord que suposés una reculada de les condicions laborals.

Després de diverses reunions i després de l'actuació dels diferents grups de treball, va haver un canvi de postura en la Patronal, - tal com s'ha anat informant als treballadors del sector mitjançant anteriors comunicats -, el qual va produir un acostament entre ambdues parts arribant a punts de trobada, de tal manera que estem en disposició de signar un principi d'acord.

Com aspectes més importants d'aquest principi d'acord podem destacar:

• Durada del Conveni: 4 anys.

• Classificació Professional: Eliminació del Nivell 10 del Grup IV, i un màxim de permanència de dos anys en el Nivell 9 del Grup IV. Creació d'una Disposició Transitòria per als treballadors que actualment estiguin en el Nivell 10 del Grup IV.

• Jornada Laboral: festa imperativa dels divendres a la tarda, essent a partir del 01/01/2007 d'obligat compliment. Augment de les vacances a 23 dies laborables, sense perjudici del còmput anual de la jornada. L'horari de referència per a la jornada partida serà de 08.00 a 17.30 i una flexibilitat horària a partir de l'hora d'entrada i sortida de fins 60 minuts.

• Retribucions: Increment salarial de l'IPC amb clàusula de revisió. Compensació per menjar per a l'any 2004: 7,50 €, per a l'any 2005: 7,81 €. i essent la Comissió Mixta qui estableixi cada mes de gener, i amb els mateixos criteris, les quantitats mínimes per a cadascun dels anys que resten de vigència del conveni. Dietes i despeses de locomoció vindran determinats en funció de l'evolució dels índexs de preus d’hostalatge i restauració marcats per l'I.N.I. i l'evolució dels preus dels carburants.

• Processos de treball a torns (serveis 24 hores): Planings comunicats al treballador amb un mínim de 90 dies d'antelació, i a partir del 01/01/2007, amb 120 dies d'antelació mínim. Increment d'un 40% del salari base mensual (actualment el 30%), per al plus de nocturnitat en les nits especials de 24 i 31 de Desembre, així com en els festius especials els dies 25 de Desembre i 1 de Gener. Abonament en vacances dels plus de torn i nocturnitat als treballadors adscrits als mateixos i que vinguessin percebent-los de forma habitual.

• Conciliació de la vida laboral i familiar: El mínim de la reducció de jornada per guarda legal serà del 25%, en comptes del 33% actual. Per al Permís de lactància reducció d'una hora amb la possibilitat, a opció de la treballadora, de substituir aquest dret per un permís de 15 dies laborables a gaudir a continuació de l'alta per maternitat. Possibilitat de gaudir les 10 últimes setmanes de la baixa maternal/paternal a temps parcial, sense reducció salarial.

• Drets Sindicals: Principi d'igualtat i no discriminació dels representants dels treballadors. Acumulació de crèdits horaris de la representació legal dels treballadors i comunicació trimestral a l'empresa. Utilització d'eines telemàtiques per la Representació Legal dels Treballadors concretant-se a nivell d'empresa l'operativa utilitzable, vetllant per a què no es vegin alterats els processos de comunicació i treball existents en l'empresa.

• Beneficis Socials: Nou capital per a l'Assegurança de Vida de 16.500 € per als anys 2004 i 2005, i 17.500 € per als anys 2006 i 2007, (doble capital per al cas de mort per accident). Possibilitat d'ampliar a nivell d'empresa els casos i imports per a la sol•licitud de bestretes, així com el temps mínim de permanència en l'empresa per a generar el dret.

• Diàleg Social: Creació d'un Observatori Sectorial com a fòrum estable de diàleg sobre matèries d'interès comú (principis d'igualtat i no discriminació en l'ocupació, Responsabilitat Social de les Empreses, etc.), format per 4 membres per cada representació, la representació sindical seran: 2 CCOO i 2 U.G.T., amb una dotació de 200 hores/mes, distribuïdes segons la representativitat de cada sindicat. Creació d'una Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut. Possibilitat de creació en l'àmbit de l'empresa d'una Comissió Mixta de Formació. Manteniment dels crèdits horaris establerts en l'anterior Conveni per a la Comissió de Seguretat i Salut, la Comissió Mixta d'Interpretació, la Comissió Paritària de Formació i la Comissió d'Igualtat i Ocupació.

• Mútues: Integració dels monitors ocupacionals a partir de l’1 de gener del 2005 en el Grup II Nivell 6. Contractació a càrrec de les Mútues d'una pòlissa de Responsabilitat Civil per als tècnics de prevenció dels serveis de prevenció aliens.

• Temes Varis: Incorporació al Conveni d'un protocol d'actuació a nivell d'empresa per a les conductes que puguin suposar un assetjament sexual. Tipificar com a falta en el règim disciplinari, l'assetjament moral o Mobbing, essent falta "greu" l'assetjament moral entre persones sense relació de poder o dependència, i "molt greu" l'acte abusiu de les funcions de comandament. Tipificar com falta "greu" l'abús en la utilització dels mitjans electrònics, i falta "molt greu" la utilització fraudulenta dels mateixos. En el procediment sancionador, en els supòsits que per les seves especials característiques requereixin un període previ d'investigació, es podrà disposar la suspensió d'ocupació, que no de sou, de la persona afectada per un període de 4 dies. Augment del Permís per paternitat a dos dies laborables per naixement de fill. En mobilitat geogràfica, quan l'origen sigui la sol•licitud voluntària del treballador expressada formalment i acceptada per l'empresa, s'estarà als pactes per escrit entre les parts, (aquests trasllats es comunicaran amb cinc dies d'antelació a la representació legal dels treballadors). En els trasllats, augment a quatre mensualitats la indemnització en metàl•lic com “compensació per despeses”. Modificar el redactat del complement per experiència perquè cada 1º de Gener es generi un nou multiplicador encara que es produeixi un canvi de nivell retributiu.

Comissions Obreres valora molt positivament aquest principi d'acord ja que els punts estratègics de la nostra plataforma, llevat de la Classificació, s'han vist reflectits en el mateix: Conveni a 4 anys, durada que ens permet abordar els processos de fusió i absorció amb suficients garanties. Consecució d'una clàusula de revisió salarial a llarg termini, (tenint garantit el poder adquisitiu per 4 anys, ja que el canvi polític experimentat i la seva major projecció social, pot variar a l'alça la inflació). Festa obligatòria dels divendres tarda. Inclusió d'un Protocol d'Assetjament Sexual i graduació com "falta" l'assetjament laboral (mobbing). Inclusió del dret a la no-discriminació per realitzar funcions de representació laboral. La creació d'un Observatori Sectorial - compost per membres de la Patronal i Sindicats -, el qual estudiarà temes tan importants com la Responsabilitat Social de les Empreses.
Respecte a la Classificació Professional, creiem un gran assoliment l'eliminació del nivell 10 del Grup IV ja que això suposa que l'entrada al Sector es produirà en un nivell superior. No obstant això, la negativa sistemàtica de la Patronal a complir els compromisos acceptats en l'anterior Conveni per a definir els nivells, no va a produir, ni de bon tros, una retirada d'aquesta reivindicació sinó que usarem les eines que ens proporciona el Conveni per a continuar abordant classificacions en l'àmbit de les empreses.

En aquest preacord es millora també el relacionat amb la Conciliació de la Vida Laboral i Familiar, processos de treball a torns, diàleg social, jornada, etc., suposant tot això un gran avanç en un Conveni que ja de per si mateix és d'alt contingut.

Respecte a les Mútues, la seva reticència a acceptar canvis laborals ens ha limitat per a poder arribar a les reivindicacions plantejades per CCOO.

Aquest principi d'acord signat avui, queda pendent de la posterior redacció del Conveni, la qual es realitzarà durant el mes de setembre.

Agrupación de Seguros COMFIA-CC.OO.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es