Archivado en Comunicats

Irregularitats detectades per CCOO

Des de CCOO hem detectat algunes irregularitats que hem posat en coneixement del Cap de Recursos. En concret ens referim a:

 


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

      1.- Manual de Recursos, punt 4 Normativa laboral, subíndex 4.4 Gestió de presència, a l’apartat corresponent a Permisos es llegeix en el punt 8, referit a permisos per assistir a exàmens: “el tiempo indispensable, con justificación para asistir a exámenes de materias con contenidos académicos vinculados con la actividad de la Caixa”.
Dita informació es incomplerta, ja que s’hauria d’afegir que aquest permís s’ha de fer extensiu a aquells estudis ja iniciats a l’entrada del nou Conveni que no tenen a veure amb activitats vinculades amb l’activitat de la Caixa, segons es recull perfectament a la Disposició Transitòria Única del Conveni Col·lectiu 2007-2010.
El nostre Cap de Recursos ens ha comunicat que modificarà aquest punt per inclou-re aquesta referència.

 

       2.- Els articles 58, 59 i 60 del nostre Conveni Col·lectiu fan referència al Ajut de guarderia, estudis per a fills/es empleats/des i estudis per a empleats/sdes. Tots els treballadors i treballadores, doncs, independentment del tipus de contracte tenen dret a percebre aquests ajuts
La secció sindical de CCOO sap que això no es compleix i li ha demanat al Cap de Recursos que apliqui la legalitat vigent en aquest assumpte.
A més, la nostra secció sindical, sobre aquest tema, va plantejar dues demandes que va guanyar. En concret, ens referim a les sentències 77/92 i 72/97 de l’Audiència Nacional, recorregudes i perdudes per la Caixa, que diuen literal i respectivament el següent en el seu
FALLAMOS: “son de aplicación (la ayuda de estudios) a los empleados de la demandada que tengan contrato fijo y a los que tengan contrato temporal”.

 

I, la segona:

 

“estimamos la demanda y declaramos el derecho de los trabajadores con contrato de trabajo de aprendices a recibir la ayuda de Estudios para Empleados y la Ayuda para la formación de hijos de empleados tal y como recoge el Convenio Colectivo 1995-97...”

I com ja sabeu, en aquest sentit la jurisprudència no deixa dubtes en quant a la no discriminació de cap treballador/a amb contracte temporal enfront als drets d’un treballador/a amb contracte indefnit.
La Direcció, però, continua en la linia de no reconèixer aquets drets, la qual cosa, constitueix una nou atemptat contra els drets dels treballadors i treballadores. També és, per a nosaltres, un clar abús de poder, perquè vulnera els drets dels més febles (interins/nes) econòmicament parlant.
Legalment, davant aquest abús només tenim la possibilitat de presentar una demanda individual contra l’Entitat arribat el moment de la negació d’aquest ajut.
En qualsevol cas, des de CCOO seguirem insistint en aquest tema, tant davant la Direcció com en altres instàncies perquè sigui aplicat aquest dret.

 

     3.- Hem detectat que alguns companys i companyes, llur contracte temporal s’ha convertit en indefinit, no han gaudit de les seves vacances durant l’any 2008, i ni tan sols els hi han estat compensades econòmicament. Aquest tema, molt greu, l’hem posat de manifest davant el nostre Cap de Recursos, tot recordant-li la IL·LEGALITAT de dita pràctica.
Ens ha reconegut que, efectivament s’havien detectat 7 casos, i que s’esmenarien de manera immediata.
Per tant, tots aquells i aquelles que us hàgueu trobat en aquesta situació, haureu de gaudir durant l’any 2009 de les vacances de l’any 2008, sense que el vostre Cap de Zona es pogui opossar, perquè al fer-ho estarà infringint la legalitat vigent.
Farem un seguiment curós per tal que els Caps de Zona implicats compleixen la legalitat vigent.
Sobre aquest darrer tema, direm el següent: hi ha alguns Cap de Zona que es pensen que poden fer el que vulguin. Però els hi recordem que saltar-se la legalitat vigent els hi pot comportar seriosos problemas. Qui així actui, per a nosaltres, no té cabuda en una entitat com la nostra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es