Archivado en Documentacio, Ocupacio

document complet signat el 8 de juliol de 2004

Declaració per al Diàleg Social 2004 (traducció automatica)

El diàleg social constitueix un dels actius més importants en el procés de construcció i consolidació d'Espanya com un Estat Social i Democràtic de Dret.


Este artículo se publicó originalmente en Fraternidad (Servicios CCOO en Fraternidad Muprespa) ,


pdf print pmail


 DOCUMENTO APORTADO POR


SECCIÓN SINDICAL FRATERNIDAD
MUPRESPAwww.comfia.net/fraternidad
 


I. PREÀMBUL.El diàleg social constitueix un dels
actius més importants
en el procés deconstrucció i consolidació d'Espanya com un
Estat Social i Democràtic de
Dret
Mitjançant el diàleg social, les organitzacions
sindicals, les organitzacionsempresarials i els poders
públics
han aconseguit arribar a nombrosos acordssocials sobre matèries de

*indiscutida
transcendència socioeconòmica.Com expressió d'una
voluntat compartida d'enfortir el diàleg social així
com de transmetre a la
societat en el seu conjunt un inequívoc missatge de
confiançainstitucional, el Govern, la
Confederació Sindical de Comissions
Obreres, la UniónGeneral de Treballadors,
la Confederació Espanyola
d'OrganitzacionsEmpresarials i la Confederació
Espanyola de la Petita
i Mitjana Empresa hanconvingut a subscriure la
present
Declaració, que
defineix les matèries,
objectius i orientacions
generals
conforme a les quals ha de
desenvolupar-se unanova etapa del diàleg social a Espanya, ordenada, de manera immediata, a
laconsecució d'acords per a afavorir
la Competitivitat, l'Ocupació
Estable i laCohesió Social.II. CREIXEMENT

*ECONOMICO
, DESENVOLUPAMENT I COMPETITIVITAT.
El Govern, les
organitzacions sindicals i les organitzacions
empresarialssignants de la present Declaració manifesten
que és el seu objectiu
comú el qualla societat espanyola
abast uns majors
nivells de desenvolupament
econòmic, dequalitat en l'ocupació, de benestar social, de
cohesió territorial i desostenibilitat ambiental. Per a
l'assoliment d'aquest
objectiu cal apostar perun model decreixement econòmic equilibrat i durador basat en
la millora de
lacompetitivitat de les empreses i en l'increment
de la productivitat.Els augments de productivitat i d'estalvi
no són, no obstant això, garantiasuficient per a aconseguir, en un horitzó a mitjan
i llarg termini, un model
decreixement econòmic estable i sostingut. Cal,
addicionalment, adoptarpolítiques capaces de donar respostes als reptes
que, en aquest
mateix horitzó,plantegen la globalització de
l'economia
, la preservació del

*medioambiente
, l'ampliacióde laUnió Europea, la
societat del coneixement, els desequilibris
territorials,la demografia i els
fluixos migratoris, entre uns
altres.En aquest sentit
els signants manifesten el seu
ferm compromís que el sectorpúblic ocupi un paper
actiu al servei de la
consecució d'aquest model
decreixement econòmic.El Govern es proposa reorientar la
despesa pública perquè
es consolidi elsistema de benestar social i s'afavoreixi
la inversió productiva en
capital
físic,tecnològic i humà i utilitzar de manera escrupolosa
els instrumentsregulatoris a fi d'assegurar una major
transparència del mercat i una
mésefectiva llibertat econòmica.I també manifesta el Govern
el seu decidit compromís d'oferir
més i millorsserveis públics, adequats
i eficients. L'Administració de
l'Estat deuordenar les seves activitats en funció d'un doble
criteri, objectius perseguits iresultats arribats, buscant en
tot moment l'excel·lència
en la qualitat delsserveis que presta als
ciutadans.El Govern i les
organitzacions sindicals acorden propiciar reformes
enel marc normatiu que
incideixin en dos àmbits essencials: d'una banda,
elreforçament dels drets de participació i negociació
col·lectiva enles AdministracionsPúbliques i, d'altra banda, la

*dignificación
i professionalització de la
figurade l'empleat públic i
les seves condicions de
treball
, el que
ajudarà a millorar laqualitat dels serveis públics. Així mateix es
deu fomentar l'estabilitat
laboral reduint les altes
taxes
de temporalitat existents en l'ocupació
pública.Per a la consecució d'aquest
gran objectiu, inscrit en
l'estratègia
definidaper la UE a Lisboa, consistent a orientar
l'economia espanyola
cap a unmodel decreixement estable i sostingut basat en
la competitivitat de les
empreses, el Governi els interlocutors socials entenen
que, a més de les
polítiqueslaborals i d'ocupació, les
polítiques públiques han d'actuar de maneraprioritària sobre els
següents grans eixos o pilars:a) educació i formació,b) infraestructures i inversió pública,c) investigació, desenvolupament i innovació,d) política industrial
i de medi ambient.Una educació de qualitat
constitueix
la base
del creixement econòmic; peròtambé de l'accés i permanència en el mercat de
treball i de la
igualtat d'oportunitatsLa inversió en infraestructures és bàsica
per a augmentar la
dotació del capitalfísicen la nostra economia. Per la seva banda,
la política
d'habitatge deu seguircontribuint al creixement econòmic del nostre país, afavorint la sevaaccessibilitat, especialment per als
joves, i la mobilitat
geogràfica.La innovació és un factor de creació d'ocupació,
al permetre que les
empresessiguin més
competitives i l'economia més
productiva.Els processos d'investigació,
desenvolupament
i innovació deuen ser
impulsatstant pel sector privat
com pel sector públic
al que competeix, d'uncostat, crear un entorn que
afavoreixi aquests
processos i, d'un altre, enfortir icoordinar la xarxa d'institucions públiques
que actuen en la
producció idifusió de tecnologia i. innovacions així com
destinar els recursos necessaris
per a la inversió en
projectes innovadors.III.

*AMBITOS
DEL DIALOGO SOCIAL.El Govern i les
organitzacions empresarials i sindicals expressen la seva voluntatd'abordar en el procés de diàleg social
les matèries que a
continuació s'esmenten1) El mercat de treball
espanyol té un doble
problema: insuficient volumd'ocupació i alt
nivell de temporalitat. Les
parts
signants valorenpositivament la contribució de
l'Acord
*Interconfederal
per a
l'Estabilitat
en l'Ocupació de 1997 a
la millora del volumi l'estabilitat en l'ocupació
en els últims anys i expressen la seva voluntat
d'aprofundiren aquests objectius.
Per a això es comprometen, des d'una
perspectiva de conjunt, a analitzar
elsdiferents elements que incideixen en
la creació d'ocupació,
en la seva estabilitat ila utilització no justificada de
la contractació temporal, tenint
presentsles noves formes
d'organització empresarial del treball. A la vista
d'aquestaanàlisi, les parts
signants es comprometen a consensuar aquellesmodificacions legals i d'una altranaturalesa que s'estimin
oportunes, buscant compromisos que
aconsegueixin conjuminarseguretat per als
treballadors
i flexibilitat per a
les empreses


2) El compliment de l'Estratègia
Europea d'Ocupació
defineix com
una prioritatabsoluta de les polítiques socials i laborals l'augment
de l'ocupació i de la
participació en el mercat de
treball
. I, al costat d'això, deuen promoure's ambsimilar intensitat accions dirigides a afavorir l'ocupació
dels joves, delstreballadors d'edat avançada, de
les persones amb discapacitat i d'altres
col·lectius amb majors dificultats d'inserció
laboral.Així mateix, el Govern i els
interlocutors socials, mitjançant els instruments
alseu abast, buscaran de manera concertada
solucions que
promoguin laintegració laboral de les dones i
millorin les seves condicions
de treball.Igualment, procuraranla conciliació de la
vida familiar i laboral. I tot això, en un
sentit entot conforme amb el
principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació.3) La immigració laboral a Espanya és un fenomen
relativament nou i intensque presenta
oportunitats i reptes en matèria

*sociolaboral
.En aquest àmbit, el govern
i els interlocutors socials desenvoluparan referent
a aixòunainterlocució específica i que abordarà, en

*primer
lloc, el futur
Reglament
de la Llei d'Estrangeria establint
els procediments necessaris
per
a aconseguirla vinculació de totes
les actuacions en aquesta
matèria.4) L'aposta per una
economia del coneixement requereix afavorir
la formaciópermanent al llarg de la
vida laboral. Ella és la
millor
via per a assegurar
laqualificació professional que
demanda el mercat de
treball així
com per agarantir la

*empleabilidad
de tota la
població en edat de treballar.Per a la consecució d'aquests
objectius, les
parts signants analitzaran demanera conjunyeix les
adaptacions necessàries de l'actual model de
formació delstreballadors en un sentit
d'acord amb les necessitats de formació
que hand'atendre's des de l'àmbit estatal, preservant els
àmbits de participacióde les organitzacions sindicals i empresarials i
possibilitant laparticipació en lagestió per part de les
Comunitats Autònomes.5) L'impuls de les
polítiques actives d'ocupació
i dels Serveis Públics d'Ocupació
(*SPEs)
és un objectiu imprescindible i inajornable. El
Govern i elsinterlocutors socials analitzaran quin deu
ser el disseny de
les polítiquesd'ocupació i el paper dels

*SPEs
amb vista a assegurar l'eficàcia i
eficiènciade les seves funcions (informació, intermediació,
detecció anticipada de les
necessitats quantitatives i qualitatives d'ocupació,
programes de formació,aprenentatge i orientació, promoció de l'enfocament
preventiu, entre altres),
aixícom l'adequadaprotecció davant la
falta d'ocupació:
prestacions i polítiques
actives
.Des de la perspectiva de
l'harmonització
del nou model, sorgit de
la recentLlei d'Ocupació, amb l'actual
distribució de competències constitucionals entre
l'Estat i les
Comunitats Autònomes en matèria de
política d'ocupació,
elsobjectius deurien centrar-se a assegurar
l'adequada cooperació i coordinacióentre les
Administracions i entre els
agents, públics i privats,
implicats,mobilitzant i optimitzant els recursos disponibles
per a aconseguir majors
nivells
d'eficiència en les
polítiques
d'ocupació.6) Les parts signants
es comprometen a estudiar la revaloració d'algunes
institucions laborals millorant el seu funcionament i la
participació delsinterlocutors socials.En aquest sentit
s'abordaran en els seus corresponents àmbits, les
competènciesde la Comissió Consultiva Nacional de Convenis
Col·lectius i el paper de la
Comissió Nacional de Salut i Seguretat en el Treball
i, de manera específica, elfuncionament de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.7) La potenciació de nous instruments
actius de la política
industrial i l'anàliside les conseqüències
derivades
de les necessitats de sosteniment
mediambiental constitueixen reptes per a consolidar
el creixement i la creació d'ocupació
i riquesa en un món

*gIobalizado
.El Govern i els
interlocutors socials comparteixen la necessitat de
dissenyarpolítiques industrials
i de medi ambient que
afavoreixin
inversions de majornivelltecnològic, contemplant mesures
que contribueixin a
evitar deslocalitzacions,així com
reestructuracions injustificades. Per a això, és
necessari propiciar laparticipació dels interlocutors socials en les
polítiques horitzontals
iimpulsar anàlisis detallades dels sectors
industrials mitjançant observatorisespecífics. I, al costat d'això, es proposen abordar el
desenvolupament
delscompromisos i les conseqüències
sobre l'activitat
productiva i l'ocupació delProtocol de

*Kioto
.8) El Salari Mínim Interprofessional (*SMI)
s'ha situat, com a conseqüència dela seva evolució en els últims anys, en
uns nivells
que cada vegada s'allunyen
més
de laproporció que respecte al salari
mig (60%) es recomana
per laCarta Social Europea.El Govern ja ha iniciat
el procés de recuperació
escalonada
del

*SMI
finsarribar a, al final de la present legislatura,
la quantia de 600 eurosmensuals. I, al costat d'això, ha abordat el procés
de

*desvinculación
del

*SMI
de ladefinició depolítiques de transferències de
rendes socials que
inclouen al sistema deprotecció per atur. Queda
pendent
abordar, amb les
parts socials quehan estatconsultades, el procés de revisió futura del

*SMI
al llarg dels pròximsanys, els criteris que
podrien tenir-se en compte
per
a la revisió del

*IPREM
iels canvis que deuen
produir-se en la regulació substantiva del

*SMI
.9) Un dels pilars del model social europeu, tal com
aquest fos definiten l'Agenda Social, és el
dret
d'informació, consulta i/o participació
delsrepresentants,

*electivos
o sindicals, dels treballadors en
les decisions amb rellevància

*sociolaboral
de les empreses,
com poden ser, atítol d'exemple, els processos de reestructuració i
reorganització o elsaspectes relatius a laproductivitat.Per altra banda, el Govern es
compromet
a analitzar, juntament amb lesorganitzacions sindicals i empresarials la
transposició de la Directiva
que
acompanya l'Estatut de la
Societat Anònima Europea.Les parts signants
convenen a analitzar l'ordenació de l'actual
tractamentnormatiu dels drets
col·lectius
a les noves realitats
empresarials isocietàries, i la transposició de
la Directiva 2002/14/ CE per la qual
estableixunmarc general relatiu a
la informació i consulta
dels treballadors enla Comunitat Europea.


10) El nostre ordenament jurídic
compte actualment, en sintonia ambels ordenaments dels països de la Unió Europea, amb
una legislació en matèriadeprevenció de riscos laborals
definida. No obstant això,
les
dadesestadístiques indiquen que
Espanya té una de les
taxes més elevades de
sinistralitat laboral. El Govern s'ha
compromès de manera decidida
acombatre aquest problema amb
l'elaboració
i engegada de potentspolítiques actives,
dirigides a l'anàlisi, detecció i eliminació de les
causesde la sinistralitat, a la
promoció d'unaadequada cultura de la
prevenció entre empreses i
treballadors
i alcompliment rigorós de la normativa en vigor
sobre prevenció de riscoslaborals i el seudesenvolupament pendent.
Aquesta mateixa preocupació i
objectius
són compartits pels
agentssocials, que deuen participar en el
disseny, execució i control, enel marc de les seves competències, de
totes aquelles
mesures que s'estimin
pertinentsper a garantir als
treballadors
, unes
condicions
de salut i seguretat enel treball concorde als rellevants
interessos i drets
que es troben en joc.
11) Els interlocutors socials consideren
que la negociació
col·lectiva és l'espainatural de l'exercici de l'autonomia dels agents
socials, a la qualla llei deu garantir
la capacitat de regulació mitjançant un
adequat marcjurídic. El desenvolupament de
la capacitat de regulació de
la
negociaciócol·lectiva i de la seva cobertura laboral precisa
accions dels interlocutorssocials, que poden i deuen contar amb suports
públics en el terreny
de laracionalització de l'estructura de
la negociació col·lectiva en
la
línia marcadapel

*AINC
97 o l'enriquiment delscontinguts

*negociales
.

És aquest altre rellevant capítol d'aquesta
nova etapa del diàleg social, de clarcomponent

*bipartito
, a través del com les
parts socials han de buscar
les
fórmulesmés convenients per a
propiciar la capacitat d'adaptació de
la negociaciócol·lectiva a les necessitats d'empreses i sectors
productius així com
per amillorar la productivitat. El diàleg social també
deuria definir mecanismesd'articulació de la negociació col·lectiva en els
seus diferents àmbits d'acordals principis d'eficàcia i transparència i afirmar el paper
central de lapròpia negociació col·lectiva com procediment no
sol de fixació de les
condicions laborals, sinó, a més, de determinació de
polítiques
d'ocupació(formació professional,
foment
de l'ocupació o estímuls a
l'estabilitat laboral,entre altres).Les organitzacions sindicals i empresarials es
comprometen a continuarimpulsant els sistemes extrajudicials de solució de
conflictes mitjançant eldiàleg social. El Govern, per la seva banda,
manifesta la voluntat
de donar suport el seumanteniment i consolidació.


12) L'article 7 de la Constitució
espanyola consagra
la figura delssindicats i de les organitzacions empresarials
com unes institucions
de dretprivat portadores d'interessos
dignes de tutela i, sota
aquesta qualitat,les dota de
rellevànciaconstitucional. Amb empara en
aquest
mandat constitucional, és un deure els
poders públics reconèixer a
aquestes
organitzacions els espais
institucionalsnecessaris a fi que puguin complir amb
la defensa i promoció
delsinteressoseconòmics i socials que els
són
propis, posant al temps a la seva disposicióels mitjans i
instruments necessaris per a
l'assoliment
de les altes
finsconstitucionalment atribuïts.

És voluntat del Govern reforçar la funció dels
interlocutors socials. Peraixò, en el marc del diàleg social,
els signants de la
Declaració esproposen revisar els instruments de participació
institucional, mitjançant les
reformes
que s'estiminadequades i que
siguin raonables, objectives
i proporcionades.13) Des de la signatura del Pacte de Toledo en
1995, la Seguretat Social
espanyola
haarribat a un gran consens entre interlocutors
socials i polítics que
constitueix un dels
seus principals actius,
i que deu
ser el marc
per a abordarels seus problemes.La seva situació financera actual s'ha vist
afavorida a més tant percircumstàncies estructurals (l'increment de
l'activitat econòmica i la
incorporació creixent de les dones
espanyoles a la
població activa ocupada)com altres
més conjunturals(la incorporació de més
d'un milió d'immigrants com
cotitzadors, elmenor nombre de jubilacions derivat de
la reducció de naixements com a conseqüènciade la guerra civil i
la

*potguerra
).Les previsions demogràfiques adverteixen, no
obstant, que en el futur
aquestasituació del nostre sistema de protecció social pot
veure's afectada per
l'envelliment de la població si
disminueix la relació
entre cotitzadores ipensionistes.Els pròxims anys deuen servir perquè el Sistema
pugui encarar els
reptespendents, ja enunciats
en el Pacte de Toledo. El reforçament de
la
*contributividad
deu aconseguir-se a partir d'una
major correspondència paulatinaentre aportacions i prestacions.
L'assumpció per part
de l'Estat del plefinançament de les prestacions no contributives
podrà permetre una millora
enles pensions més
baixes. L'increment
constant del Fons de Reserva
ha deconsolidar-lo com un estabilitzador rellevant del
Sistema. Les cotitzacionssocials deuen compaginar l'equilibri del sistema amb la
generació d'unentornadequat per a
continuar creant ocupació i riquesa.I la nostra protecció social
deu
adaptar-se a les noves realitats,
queconfiguren noves necessitats, sent prioritària l'atenció
a les situacionsde dependència, un dels principals problemes
tant dels jubilats i
discapacitats com dels seusfamílies, i la millora
de la protecció familiar.En la mateixa línia de
desenvolupament
de les recomanacions del
Pacte de Toledo, elssignants consideren convenient potenciar els
sistemes de previsió socialcomplementària i analitzar els problemes
que dificulten el
desenvolupament
delsespecíficament derivats de la
negociació col·lectiva destacant, així mateix, que
interessa incentivar aquests
importants instruments d'estalvi i previsió a
llargtermini.El procés de diàleg sobre
les reformes
deu acompanyar-se delscorresponents estudis i projeccions actuarials objectius
i independentsi escometre's amb horitzons temporals adequats. Per
això, les parts
signantsreafirmen la seva voluntat d'escometre les
reformes i perfeccionaments necessarisper a aconseguir un sistema de protecció social
més just, solidari i
eficient,que pugui seguirajudant a la creació d'ocupació,
riquesa i benestar social a Espanya.IV. METODOLOGIA.a) Les parts signants
acorden la creació d'una
Comissió de Seguiment iAvaluació amb la finalitat d'establir les
prioritats, el calendari i el mètodede treball per a
abordar els assumptes
continguts
en els distints àmbits delDiàleg Social anteriorment assenyalats. Així mateix,
aquesta
Comissió tindrà alseu càrrec l'avaluació
de les mesures que s'adoptin
com a conseqüència delresultat del diàleg en els distints àmbits
específics, valorant la sevaadequació i proposant, si escau, les revisions
pertinents.b) Amb l'objectiu d'avaluar el funcionament de
les polítiques d'ocupació
des de lesreformes laborals escomeses en el període 1992-1994
fins l'actualitat(els seus instruments legals, l'estratègia
d'estímuls a la contractació, elcomportament del sistema de protecció als aturats, etc.),
les
partssignants acorden la creació d'una
Comissió d'Experts integrada per8 membres que seranconsensuats pels signants.
Les
conclusions del treball de la Comissió
espodran a la disposició dels signants per a
les actuacions i reformes
que elsmateixos considerin necessàries.Pel gOVERN - El President del GovernExcm. Sr. D. José Luis Rodríguez

*Zapate


*ro
Per

*CEOE
- El PresidentD. José María Cuevas
SalvadorPer

*CEPYME
- El PresidentD. Jesús

*Bárcenas
LópezPer

*CCOO
- El Secretari GeneralD. José María

*Fidalgo


*Velilla
Per UGT - El Secretari GeneralD.

*Cándido
Méndez RodríguezActa Diàleg SocialText en PDF


 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es