Archivado en Documentacio, Ocupacio

document complet signat el 8 de juliol de 2004

Declaraci贸 per al Di脿leg Social 2004 (traducci贸 automatica)


El di脿leg social constitueix un dels actius m茅s importants en el proc茅s de construcci贸 i consolidaci贸 d'Espanya com un Estat Social i Democr脿tic de Dret.pdf
print
pmail

 DOCUMENTO APORTADO POR


SECCI脫N SINDICAL FRATERNIDAD
MUPRESPAwww.comfia.net/fraternidad
 


I. PRE脌MBUL.El di脿leg social constitueix un dels
actius m茅s importants
en el proc茅s deconstrucci贸 i consolidaci贸 d'Espanya com un
Estat Social i Democr脿tic de
Dret
Mitjan莽ant el di脿leg social, les organitzacions
sindicals, les organitzacionsempresarials i els poders
p煤blics
han aconseguit arribar a nombrosos acordssocials sobre mat猫ries de

*indiscutida
transcend猫ncia socioecon貌mica.Com expressi贸 d'una
voluntat compartida d'enfortir el di脿leg social aix铆
com de transmetre a la
societat en el seu conjunt un inequ铆voc missatge de
confian莽ainstitucional, el Govern, la
Confederaci贸 Sindical de Comissions
Obreres, la Uni贸nGeneral de Treballadors,
la Confederaci贸 Espanyola
d'OrganitzacionsEmpresarials i la Confederaci贸
Espanyola de la Petita
i Mitjana Empresa hanconvingut a subscriure la
present
Declaraci贸, que
defineix les mat猫ries,
objectius i orientacions
generals
conforme a les quals ha de
desenvolupar-se unanova etapa del di脿leg social a Espanya, ordenada, de manera immediata, a
laconsecuci贸 d'acords per a afavorir
la Competitivitat, l'Ocupaci贸
Estable i laCohesi贸 Social.II. CREIXEMENT

*ECONOMICO
, DESENVOLUPAMENT I COMPETITIVITAT.
El Govern, les
organitzacions sindicals i les organitzacions
empresarialssignants de la present Declaraci贸 manifesten
que 茅s el seu objectiu
com煤 el qualla societat espanyola
abast uns majors
nivells de desenvolupament
econ貌mic, dequalitat en l'ocupaci贸, de benestar social, de
cohesi贸 territorial i desostenibilitat ambiental. Per a
l'assoliment d'aquest
objectiu cal apostar perun model decreixement econ貌mic equilibrat i durador basat en
la millora de
lacompetitivitat de les empreses i en l'increment
de la productivitat.Els augments de productivitat i d'estalvi
no s贸n, no obstant aix貌, garantiasuficient per a aconseguir, en un horitz贸 a mitjan
i llarg termini, un model
decreixement econ貌mic estable i sostingut. Cal,
addicionalment, adoptarpol铆tiques capaces de donar respostes als reptes
que, en aquest
mateix horitz贸,plantegen la globalitzaci贸 de
l'economia
, la preservaci贸 del

*medioambiente
, l'ampliaci贸de laUni贸 Europea, la
societat del coneixement, els desequilibris
territorials,la demografia i els
fluixos migratoris, entre uns
altres.En aquest sentit
els signants manifesten el seu
ferm comprom铆s que el sectorp煤blic ocupi un paper
actiu al servei de la
consecuci贸 d'aquest model
decreixement econ貌mic.El Govern es proposa reorientar la
despesa p煤blica perqu猫
es consolidi elsistema de benestar social i s'afavoreixi
la inversi贸 productiva en
capital
f铆sic,tecnol貌gic i hum脿 i utilitzar de manera escrupolosa
els instrumentsregulatoris a fi d'assegurar una major
transpar猫ncia del mercat i una
m茅sefectiva llibertat econ貌mica.I tamb茅 manifesta el Govern
el seu decidit comprom铆s d'oferir
m茅s i millorsserveis p煤blics, adequats
i eficients. L'Administraci贸 de
l'Estat deuordenar les seves activitats en funci贸 d'un doble
criteri, objectius perseguits iresultats arribats, buscant en
tot moment l'excel路l猫ncia
en la qualitat delsserveis que presta als
ciutadans.El Govern i les
organitzacions sindicals acorden propiciar reformes
enel marc normatiu que
incideixin en dos 脿mbits essencials: d'una banda,
elrefor莽ament dels drets de participaci贸 i negociaci贸
col路lectiva enles AdministracionsP煤bliques i, d'altra banda, la

*dignificaci贸n
i professionalitzaci贸 de la
figurade l'empleat p煤blic i
les seves condicions de
treball
, el que
ajudar脿 a millorar laqualitat dels serveis p煤blics. Aix铆 mateix es
deu fomentar l'estabilitat
laboral reduint les altes
taxes
de temporalitat existents en l'ocupaci贸
p煤blica.Per a la consecuci贸 d'aquest
gran objectiu, inscrit en
l'estrat猫gia
definidaper la UE a Lisboa, consistent a orientar
l'economia espanyola
cap a unmodel decreixement estable i sostingut basat en
la competitivitat de les
empreses, el Governi els interlocutors socials entenen
que, a m茅s de les
pol铆tiqueslaborals i d'ocupaci贸, les
pol铆tiques p煤bliques han d'actuar de manerapriorit脿ria sobre els
seg眉ents grans eixos o pilars:a) educaci贸 i formaci贸,b) infraestructures i inversi贸 p煤blica,c) investigaci贸, desenvolupament i innovaci贸,d) pol铆tica industrial
i de medi ambient.Una educaci贸 de qualitat
constitueix
la base
del creixement econ貌mic; per貌tamb茅 de l'acc茅s i perman猫ncia en el mercat de
treball i de la
igualtat d'oportunitatsLa inversi贸 en infraestructures 茅s b脿sica
per a augmentar la
dotaci贸 del capitalf铆sicen la nostra economia. Per la seva banda,
la pol铆tica
d'habitatge deu seguircontribuint al creixement econ貌mic del nostre pa铆s, afavorint la sevaaccessibilitat, especialment per als
joves, i la mobilitat
geogr脿fica.La innovaci贸 茅s un factor de creaci贸 d'ocupaci贸,
al permetre que les
empresessiguin m茅s
competitives i l'economia m茅s
productiva.Els processos d'investigaci贸,
desenvolupament
i innovaci贸 deuen ser
impulsatstant pel sector privat
com pel sector p煤blic
al que competeix, d'uncostat, crear un entorn que
afavoreixi aquests
processos i, d'un altre, enfortir icoordinar la xarxa d'institucions p煤bliques
que actuen en la
producci贸 idifusi贸 de tecnologia i. innovacions aix铆 com
destinar els recursos necessaris
per a la inversi贸 en
projectes innovadors.III.

*AMBITOS
DEL DIALOGO SOCIAL.El Govern i les
organitzacions empresarials i sindicals expressen la seva voluntatd'abordar en el proc茅s de di脿leg social
les mat猫ries que a
continuaci贸 s'esmenten1) El mercat de treball
espanyol t茅 un doble
problema: insuficient volumd'ocupaci贸 i alt
nivell de temporalitat. Les
parts
signants valorenpositivament la contribuci贸 de
l'Acord
*Interconfederal
per a
l'Estabilitat
en l'Ocupaci贸 de 1997 a
la millora del volumi l'estabilitat en l'ocupaci贸
en els 煤ltims anys i expressen la seva voluntat
d'aprofundiren aquests objectius.
Per a aix貌 es comprometen, des d'una
perspectiva de conjunt, a analitzar
elsdiferents elements que incideixen en
la creaci贸 d'ocupaci贸,
en la seva estabilitat ila utilitzaci贸 no justificada de
la contractaci贸 temporal, tenint
presentsles noves formes
d'organitzaci贸 empresarial del treball. A la vista
d'aquestaan脿lisi, les parts
signants es comprometen a consensuar aquellesmodificacions legals i d'una altranaturalesa que s'estimin
oportunes, buscant compromisos que
aconsegueixin conjuminarseguretat per als
treballadors
i flexibilitat per a
les empreses


2) El compliment de l'Estrat猫gia
Europea d'Ocupaci贸
defineix com
una prioritatabsoluta de les pol铆tiques socials i laborals l'augment
de l'ocupaci贸 i de la
participaci贸 en el mercat de
treball
. I, al costat d'aix貌, deuen promoure's ambsimilar intensitat accions dirigides a afavorir l'ocupaci贸
dels joves, delstreballadors d'edat avan莽ada, de
les persones amb discapacitat i d'altres
col路lectius amb majors dificultats d'inserci贸
laboral.Aix铆 mateix, el Govern i els
interlocutors socials, mitjan莽ant els instruments
alseu abast, buscaran de manera concertada
solucions que
promoguin laintegraci贸 laboral de les dones i
millorin les seves condicions
de treball.Igualment, procuraranla conciliaci贸 de la
vida familiar i laboral. I tot aix貌, en un
sentit entot conforme amb el
principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminaci贸.3) La immigraci贸 laboral a Espanya 茅s un fenomen
relativament nou i intensque presenta
oportunitats i reptes en mat猫ria

*sociolaboral
.En aquest 脿mbit, el govern
i els interlocutors socials desenvoluparan referent
a aix貌unainterlocuci贸 espec铆fica i que abordar脿, en

*primer
lloc, el futur
Reglament
de la Llei d'Estrangeria establint
els procediments necessaris
per
a aconseguirla vinculaci贸 de totes
les actuacions en aquesta
mat猫ria.4) L'aposta per una
economia del coneixement requereix afavorir
la formaci贸permanent al llarg de la
vida laboral. Ella 茅s la
millor
via per a assegurar
laqualificaci贸 professional que
demanda el mercat de
treball aix铆
com per agarantir la

*empleabilidad
de tota la
poblaci贸 en edat de treballar.Per a la consecuci贸 d'aquests
objectius, les
parts signants analitzaran demanera conjunyeix les
adaptacions necess脿ries de l'actual model de
formaci贸 delstreballadors en un sentit
d'acord amb les necessitats de formaci贸
que hand'atendre's des de l'脿mbit estatal, preservant els
脿mbits de participaci贸de les organitzacions sindicals i empresarials i
possibilitant laparticipaci贸 en lagesti贸 per part de les
Comunitats Aut貌nomes.5) L'impuls de les
pol铆tiques actives d'ocupaci贸
i dels Serveis P煤blics d'Ocupaci贸
(*SPEs)
茅s un objectiu imprescindible i inajornable. El
Govern i elsinterlocutors socials analitzaran quin deu
ser el disseny de
les pol铆tiquesd'ocupaci贸 i el paper dels

*SPEs
amb vista a assegurar l'efic脿cia i
efici猫nciade les seves funcions (informaci贸, intermediaci贸,
detecci贸 anticipada de les
necessitats quantitatives i qualitatives d'ocupaci贸,
programes de formaci贸,aprenentatge i orientaci贸, promoci贸 de l'enfocament
preventiu, entre altres),
aix铆com l'adequadaprotecci贸 davant la
falta d'ocupaci贸:
prestacions i pol铆tiques
actives
.Des de la perspectiva de
l'harmonitzaci贸
del nou model, sorgit de
la recentLlei d'Ocupaci贸, amb l'actual
distribuci贸 de compet猫ncies constitucionals entre
l'Estat i les
Comunitats Aut貌nomes en mat猫ria de
pol铆tica d'ocupaci贸,
elsobjectius deurien centrar-se a assegurar
l'adequada cooperaci贸 i coordinaci贸entre les
Administracions i entre els
agents, p煤blics i privats,
implicats,mobilitzant i optimitzant els recursos disponibles
per a aconseguir majors
nivells
d'efici猫ncia en les
pol铆tiques
d'ocupaci贸.6) Les parts signants
es comprometen a estudiar la revaloraci贸 d'algunes
institucions laborals millorant el seu funcionament i la
participaci贸 delsinterlocutors socials.En aquest sentit
s'abordaran en els seus corresponents 脿mbits, les
compet猫nciesde la Comissi贸 Consultiva Nacional de Convenis
Col路lectius i el paper de la
Comissi贸 Nacional de Salut i Seguretat en el Treball
i, de manera espec铆fica, elfuncionament de la Inspecci贸 de
Treball i Seguretat Social.7) La potenciaci贸 de nous instruments
actius de la pol铆tica
industrial i l'an脿liside les conseq眉猫ncies
derivades
de les necessitats de sosteniment
mediambiental constitueixen reptes per a consolidar
el creixement i la creaci贸 d'ocupaci贸
i riquesa en un m贸n

*gIobalizado
.El Govern i els
interlocutors socials comparteixen la necessitat de
dissenyarpol铆tiques industrials
i de medi ambient que
afavoreixin
inversions de majornivelltecnol貌gic, contemplant mesures
que contribueixin a
evitar deslocalitzacions,aix铆 com
reestructuracions injustificades. Per a aix貌, 茅s
necessari propiciar laparticipaci贸 dels interlocutors socials en les
pol铆tiques horitzontals
iimpulsar an脿lisis detallades dels sectors
industrials mitjan莽ant observatorisespec铆fics. I, al costat d'aix貌, es proposen abordar el
desenvolupament
delscompromisos i les conseq眉猫ncies
sobre l'activitat
productiva i l'ocupaci贸 delProtocol de

*Kioto
.8) El Salari M铆nim Interprofessional (*SMI)
s'ha situat, com a conseq眉猫ncia dela seva evoluci贸 en els 煤ltims anys, en
uns nivells
que cada vegada s'allunyen
m茅s
de laproporci贸 que respecte al salari
mig (60%) es recomana
per laCarta Social Europea.El Govern ja ha iniciat
el proc茅s de recuperaci贸
escalonada
del

*SMI
finsarribar a, al final de la present legislatura,
la quantia de 600 eurosmensuals. I, al costat d'aix貌, ha abordat el proc茅s
de

*desvinculaci贸n
del

*SMI
de ladefinici贸 depol铆tiques de transfer猫ncies de
rendes socials que
inclouen al sistema deprotecci贸 per atur. Queda
pendent
abordar, amb les
parts socials quehan estatconsultades, el proc茅s de revisi贸 futura del

*SMI
al llarg dels pr貌ximsanys, els criteris que
podrien tenir-se en compte
per
a la revisi贸 del

*IPREM
iels canvis que deuen
produir-se en la regulaci贸 substantiva del

*SMI
.9) Un dels pilars del model social europeu, tal com
aquest fos definiten l'Agenda Social, 茅s el
dret
d'informaci贸, consulta i/o participaci贸
delsrepresentants,

*electivos
o sindicals, dels treballadors en
les decisions amb rellev脿ncia

*sociolaboral
de les empreses,
com poden ser, at铆tol d'exemple, els processos de reestructuraci贸 i
reorganitzaci贸 o elsaspectes relatius a laproductivitat.Per altra banda, el Govern es
compromet
a analitzar, juntament amb lesorganitzacions sindicals i empresarials la
transposici贸 de la Directiva
que
acompanya l'Estatut de la
Societat An貌nima Europea.Les parts signants
convenen a analitzar l'ordenaci贸 de l'actual
tractamentnormatiu dels drets
col路lectius
a les noves realitats
empresarials isociet脿ries, i la transposici贸 de
la Directiva 2002/14/ CE per la qual
estableixunmarc general relatiu a
la informaci贸 i consulta
dels treballadors enla Comunitat Europea.


10) El nostre ordenament jur铆dic
compte actualment, en sintonia ambels ordenaments dels pa茂sos de la Uni贸 Europea, amb
una legislaci贸 en mat猫riadeprevenci贸 de riscos laborals b茅
definida. No obstant aix貌,
les
dadesestad铆stiques indiquen que
Espanya t茅 una de les
taxes m茅s elevades de
sinistralitat laboral. El Govern s'ha
comprom猫s de manera decidida
acombatre aquest problema amb
l'elaboraci贸
i engegada de potentspol铆tiques actives,
dirigides a l'an脿lisi, detecci贸 i eliminaci贸 de les
causesde la sinistralitat, a la
promoci贸 d'unaadequada cultura de la
prevenci贸 entre empreses i
treballadors
i alcompliment rigor贸s de la normativa en vigor
sobre prevenci贸 de riscoslaborals i el seudesenvolupament pendent.
Aquesta mateixa preocupaci贸 i
objectius
s贸n compartits pels
agentssocials, que deuen participar en el
disseny, execuci贸 i control, enel marc de les seves compet猫ncies, de
totes aquelles
mesures que s'estimin
pertinentsper a garantir als
treballadors
, unes
condicions
de salut i seguretat enel treball concorde als rellevants
interessos i drets
que es troben en joc.
11) Els interlocutors socials consideren
que la negociaci贸
col路lectiva 茅s l'espainatural de l'exercici de l'autonomia dels agents
socials, a la qualla llei deu garantir
la capacitat de regulaci贸 mitjan莽ant un
adequat marcjur铆dic. El desenvolupament de
la capacitat de regulaci贸 de
la
negociaci贸col路lectiva i de la seva cobertura laboral precisa
accions dels interlocutorssocials, que poden i deuen contar amb suports
p煤blics en el terreny
de laracionalitzaci贸 de l'estructura de
la negociaci贸 col路lectiva en
la
l铆nia marcadapel

*AINC
97 o l'enriquiment delscontinguts

*negociales
.

脡s aquest altre rellevant cap铆tol d'aquesta
nova etapa del di脿leg social, de clarcomponent

*bipartito
, a trav茅s del com les
parts socials han de buscar
les
f贸rmulesm茅s convenients per a
propiciar la capacitat d'adaptaci贸 de
la negociaci贸col路lectiva a les necessitats d'empreses i sectors
productius aix铆 com
per amillorar la productivitat. El di脿leg social tamb茅
deuria definir mecanismesd'articulaci贸 de la negociaci贸 col路lectiva en els
seus diferents 脿mbits d'acordals principis d'efic脿cia i transpar猫ncia i afirmar el paper
central de lapr貌pia negociaci贸 col路lectiva com procediment no
sol de fixaci贸 de les
condicions laborals, sin贸, a m茅s, de determinaci贸 de
pol铆tiques
d'ocupaci贸(formaci贸 professional,
foment
de l'ocupaci贸 o est铆muls a
l'estabilitat laboral,entre altres).Les organitzacions sindicals i empresarials es
comprometen a continuarimpulsant els sistemes extrajudicials de soluci贸 de
conflictes mitjan莽ant eldi脿leg social. El Govern, per la seva banda,
manifesta la voluntat
de donar suport el seumanteniment i consolidaci贸.


12) L'article 7 de la Constituci贸
espanyola consagra
la figura delssindicats i de les organitzacions empresarials
com unes institucions
de dretprivat portadores d'interessos
dignes de tutela i, sota
aquesta qualitat,les dota de
rellev脿nciaconstitucional. Amb empara en
aquest
mandat constitucional, 茅s un deure els
poders p煤blics recon猫ixer a
aquestes
organitzacions els espais
institucionalsnecessaris a fi que puguin complir amb
la defensa i promoci贸
delsinteressosecon貌mics i socials que els
s贸n
propis, posant al temps a la seva disposici贸els mitjans i
instruments necessaris per a
l'assoliment
de les altes
finsconstitucionalment atribu茂ts.

脡s voluntat del Govern refor莽ar la funci贸 dels
interlocutors socials. Peraix貌, en el marc del di脿leg social,
els signants de la
Declaraci贸 esproposen revisar els instruments de participaci贸
institucional, mitjan莽ant les
reformes
que s'estiminadequades i que
siguin raonables, objectives
i proporcionades.13) Des de la signatura del Pacte de Toledo en
1995, la Seguretat Social
espanyola
haarribat a un gran consens entre interlocutors
socials i pol铆tics que
constitueix un dels
seus principals actius,
i que deu
ser el marc
per a abordarels seus problemes.La seva situaci贸 financera actual s'ha vist
afavorida a m茅s tant percircumst脿ncies estructurals (l'increment de
l'activitat econ貌mica i la
incorporaci贸 creixent de les dones
espanyoles a la
poblaci贸 activa ocupada)com altres
m茅s conjunturals(la incorporaci贸 de m茅s
d'un mili贸 d'immigrants com
cotitzadors, elmenor nombre de jubilacions derivat de
la reducci贸 de naixements com a conseq眉猫nciade la guerra civil i
la

*potguerra
).Les previsions demogr脿fiques adverteixen, no
obstant, que en el futur
aquestasituaci贸 del nostre sistema de protecci贸 social pot
veure's afectada per
l'envelliment de la poblaci贸 si
disminueix la relaci贸
entre cotitzadores ipensionistes.Els pr貌xims anys deuen servir perqu猫 el Sistema
pugui encarar els
reptespendents, ja enunciats
en el Pacte de Toledo. El refor莽ament de
la
*contributividad
deu aconseguir-se a partir d'una
major correspond猫ncia paulatinaentre aportacions i prestacions.
L'assumpci贸 per part
de l'Estat del plefinan莽ament de les prestacions no contributives
podr脿 permetre una millora
enles pensions m茅s
baixes. L'increment
constant del Fons de Reserva
ha deconsolidar-lo com un estabilitzador rellevant del
Sistema. Les cotitzacionssocials deuen compaginar l'equilibri del sistema amb la
generaci贸 d'unentornadequat per a
continuar creant ocupaci贸 i riquesa.I la nostra protecci贸 social
deu
adaptar-se a les noves realitats,
queconfiguren noves necessitats, sent priorit脿ria l'atenci贸
a les situacionsde depend猫ncia, un dels principals problemes
tant dels jubilats i
discapacitats com dels seusfam铆lies, i la millora
de la protecci贸 familiar.En la mateixa l铆nia de
desenvolupament
de les recomanacions del
Pacte de Toledo, elssignants consideren convenient potenciar els
sistemes de previsi贸 socialcomplement脿ria i analitzar els problemes
que dificulten el
desenvolupament
delsespec铆ficament derivats de la
negociaci贸 col路lectiva destacant, aix铆 mateix, que
interessa incentivar aquests
importants instruments d'estalvi i previsi贸 a
llargtermini.El proc茅s de di脿leg sobre
les reformes
deu acompanyar-se delscorresponents estudis i projeccions actuarials objectius
i independentsi escometre's amb horitzons temporals adequats. Per
aix貌, les parts
signantsreafirmen la seva voluntat d'escometre les
reformes i perfeccionaments necessarisper a aconseguir un sistema de protecci贸 social
m茅s just, solidari i
eficient,que pugui seguirajudant a la creaci贸 d'ocupaci贸,
riquesa i benestar social a Espanya.IV. METODOLOGIA.a) Les parts signants
acorden la creaci贸 d'una
Comissi贸 de Seguiment iAvaluaci贸 amb la finalitat d'establir les
prioritats, el calendari i el m猫todede treball per a
abordar els assumptes
continguts
en els distints 脿mbits delDi脿leg Social anteriorment assenyalats. Aix铆 mateix,
aquesta
Comissi贸 tindr脿 alseu c脿rrec l'avaluaci贸
de les mesures que s'adoptin
com a conseq眉猫ncia delresultat del di脿leg en els distints 脿mbits
espec铆fics, valorant la sevaadequaci贸 i proposant, si escau, les revisions
pertinents.b) Amb l'objectiu d'avaluar el funcionament de
les pol铆tiques d'ocupaci贸
des de lesreformes laborals escomeses en el per铆ode 1992-1994
fins l'actualitat(els seus instruments legals, l'estrat猫gia
d'est铆muls a la contractaci贸, elcomportament del sistema de protecci贸 als aturats, etc.),
les
partssignants acorden la creaci贸 d'una
Comissi贸 d'Experts integrada per8 membres que seranconsensuats pels signants.
Les
conclusions del treball de la Comissi贸
espodran a la disposici贸 dels signants per a
les actuacions i reformes
que elsmateixos considerin necess脿ries.Pel gOVERN - El President del GovernExcm. Sr. D. Jos茅 Luis Rodr铆guez

*Zapate


*ro
Per

*CEOE
- El PresidentD. Jos茅 Mar铆a Cuevas
SalvadorPer

*CEPYME
- El PresidentD. Jes煤s

*B谩rcenas
L贸pezPer

*CCOO
- El Secretari GeneralD. Jos茅 Mar铆a

*Fidalgo


*Velilla
Per UGT - El Secretari GeneralD.

*C谩ndido
M茅ndez Rodr铆guezActa Di脿leg SocialText en PDF