Archivado en Comunicats, beneficis socials

Comença un nou curs al Grup Banc Sabadell

Si estudies o tens fills en edat escolar pots percebre l'ajuda per estudis

23 09 2008 Els qui sol·liciteu l’ajuda escolar per als vostres estudis i als qui ho feu per primera vegada per als fills que heu de fer la sol·licitud abans del 31 d'octubre (PDF: Cat)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Tots els empleats i empleades en actiu tenim dret a:

1. Unes percepcions per estudis propis:

Estudis universitaris:

20,99 euros per crèdit

Idiomes fets a centres homologats:

Despesa justificada fins a 544,93 euros per curs

Batxillerat i mòduls professionals:

Despesa justificada fins a 920,49 euros per curs

Sempre s'ha de presentar el document que acrediti els estudis aprovats. Per tant, aquests estudis hauran estat cursats i/o acabats abans d'octubre de 2008.

2. Una percepció per fill o filla entre 0 i 23 anys de 625,93 euros:

 

-          S'ha de presentar la sol·licitud el primer any de guarderia o col·legi, no cal la presentació posterior anual.

-          Es té dret a la percepció sempre que els fills estiguin escolaritzats, no treballin o bé que el seu salari anual sigui inferior a 6.300 euros.

-          En cas de minusvalidesa acreditada es perceben 1.251,87euros fins als 26 anys.

-          En cas que ambdós pares treballin a l'empresa, cobraran la meitat cadascun.

Els empleats en actiu el mes de novembre percebreu la quantitat íntegra de l’ajuda escolar sol·licitada en la nòmina d’aquell mes. És per això que recordem als qui sol·liciteu l’ajuda escolar per als vostres estudis i als qui ho feu per primera vegada per als fills que heu de fer la sol·licitud abans del 31 d'octubre. Les persones en excedència per tenir cura dels fills també tenen dret a percebre l’ajuda escolar de fills, la qual se’ls abonarà quan reingressin.

Trobareu els impresos a la INTRANET - PEOPLE - SOCIALS - AJUDA ESCOLAR. Els models són el ME-14469 per als estudis propis i el ME-14470 per als estudis dels fills. Heu d'enviar les sol·licituds a Relacions Socials, CPI: 3534-0724.

Setembre de 2008

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es