Archivado en Comunicats, beneficis socials

Permisos sense sou.

comunicat

Tal com estem fent en els nostres últims comunicats, tot aclarint articles del Conveni, avui us parlarem dels Permisos Sense Sou.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

La nova redacció  del article 39 del Conveni Col•lectiu diu que:

< ... en casos extraordinaris i degudament justificats, les Caixes podran concedir permisos sense sou per un màxim de sis mesos. L’empleat haurà de formular la seva sol•licitud a l’entitat amb un mínim de set dies d’antelació a la data de començament del permís sol•licitat. Aquest permís podrà gaudir-se una sola vegada cada quatre anys.>

Dins dels supòsits als que es refereix el primer paràgraf d’aquest article, el personal amb més de dos anys de servei efectiu a l’empresa tindrà dret a sol•licitar els següents permisos no retribuïts:

D’una setmana fins a un mes, per necessitats familiars degudament acreditades, entre les quals s’entendran incloses, entre d’altres, l’adopció a l’estranger i el tractament per tècniques de reproducció assistida, podent ampliar-se fins a sis mesos per accident o malaltia greu de parents fins a primer grau de consanguinitat o afinitat. Aquest permís no podrà sol•licitar-se més d’una vegada cada dos anys.

D’una setmana fins a sis mesos, per hospitalització o cures pal•liatives per a parents fins a primer grau de consanguinitat o afinitat. En aquests casos no s’exigiran els dos anys de servei efectiu a l’empresa i es podrà sol•licitar tantes vegades com es produeixin les causes degudament acreditades.

En els dos supòsits anteriors es facilitarà el accés a les activitats formatives.

Entre un i sis mesos per finalitzar estudis superiors o doctorats.

Acabat el període de permís, es durà a terme la reincorporació a l’Entitat l’endemà de la seva finalització.

5 de maig del 2008 – com. 23/08

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es