Archivado en Comunicats, beneficis socials

Avançaments en la negociació del Conveni d'Assegurances

COMUNICAT NÚM. 5 CONVENI D'ASSEGURANCES

El temps de reflexió ha servit per a caminar cap a la consecució d'un preacord que pugui materialitzar-se abans de l'estiu.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , Seguros (Sector de Seguros (Cias y MATEPSS, Mediación y Servicios de Prevención)) ,


pdf print pmail

Després d'un període de reflexió necessari perquè cadascuna de les representacions de la taula fes les seves anàlisis sobre el tractat i es pogués seguir avançant en la negociació, ahir dia 4 ens vàrem reunir en grup de treball amb la finalitat de comentar els avanços que, després del debat i estudi intern, s'havien produït en cadascuna de les organitzacions. Tal com es ve produint en totes aquestes reunions fora de taula, els Sindicats assistents a la sessió d'ahir van ser CCOO i UGT, sense que la resta de la representació sindical hagi manifestat els motius de les seves absències (ELA, LAB i CIG).

UNESPA va reiterar la seva intenció d'establir una vigència àmplia del Conveni encara que condicionada als continguts finals fruit de la negociació, qüestió aquesta que és compartida per CCOO i UGT. Però perquè això sigui possible, era necessari que es flexibilitzessin les postures, cosa que sembla haver-se produït gràcies a la reflexió realitzada, tot i que encara existeixin elements fonamentals en els quals l'acostament està sent molt més costós.

La Representació Empresarial (RE) va plantejar alternatives a algunes de les reivindicacions sindicals i va ometre aquelles qüestions en les quals mantenen la seva postura inicial. Les propostes patronals així com les postures sindicals al respecta, són les següents:

¨      Classificació Professional: la RE aposta pel manteniment del Grup 4 encara que admet la conveniència de revitalitzar el nivell retributiu per a fer-ho útil a l'estructura salarial i així poder salvar-ho. Reiteren a més, la necessitat de buscar una solució a la distorsió existent amb el Concurs-Oposició. Referent a això, no ens plantegem la modificació d'aquest sistema sense que prèviament es realitzi una definició dels Nivells Retributius que garanteixi el dinamisme professional i les carreres professionals.

¨      Retribució i conceptes econòmics: en aquest important bloc, la RE manté la seva postura de manteniment del poder adquisitiu amb l'IPC real amb clàusula de revisió així com la revisió d'alguns conceptes econòmics del conveni. Per a CCOO, la millora del poder adquisitiu en aquest Conveni és un tema fonamental pel que considerem que la falta d'avanç al respecte dificulta la consecució d'un acord.

¨      Igualtat d'Oportunitats i Conciliació: valorem molt positivament la flexibilitat demostrada amb l'aproximació realitzada per la RE al considerar les nostres propostes i estar disposada a establir mecanismes, pautes, mesures o criteris sectorials que permetin la millor aplicació de la Llei d'Igualtat en les empreses del sector. Per a això a més, la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats assumirà competències de mediació i arbitratge davant els conflictes que es puguin plantejar. Mantenen la seva predisposició de millorar en matèria de conciliació (permisos, excedències, reduccions de jornada, etc).

¨      Temps de Treball: la immobilitat de la RE per a realitzar una reducció de la jornada en còmput anual segueix sent motiu de preocupació per a CCOO pel que vam tornar a reiterar la necessitat d’avanç en aquest assumpte. Van mantenir en canvi, la seva reivindicació sobre la conveniència d'incorporar major flexibilitat horària per a cobrir certes necessitats comercials. Referent a això, seguim sense entendre ni assumir aquest plantejament ja que no es percep cap necessitat horària en el sector que no hagi estat perfectament solucionada a nivell d'empresa amb la representació sindical.

¨      Contractació: la RE sol·licita la incorporació i ampliació els terminis establerts per al contracte temporal a un màxim de 12 mesos, competència aquesta que l'Estatut dels Treballadors atorga precisament a la negociació col·lectiva.

¨      Drets Sindicals: també en aquest sentit hi ha hagut avanços significatius ja que la RE està disposada al fet que s'incorpori una Borsa d'Hores, un reconeixement exprés a la taca sindical, i l'ús del correu electrònic com dret del Sindicat. Després d'un ampli debat amb AMAT, vam tornar a deixar molt clar que els Sindicats no anem a permetre que ningú aliè decideixi la nostra forma interna de funcionament, pel que seguirem apostant per les Seccions Sindicals en les Empreses. El Comitè Intercentres, una vegada eliminada la seva regulació en el Conveni, quedarà regulat pel que estableix l'Estatut dels Treballadors el qual els materialitza a través dels Convenis d'Empresa.

El temps de reflexió ha servit per a caminar cap a la consecució d'un preacord que pugui materialitzar-se abans de l'estiu, intensificant, si és necessari, la realització de quantes reunions ho possibilitin i començant a preparar redactats que concretin les aproximacions existents en la majoria de les matèries.

 5 de juny de 2008

COMFIA-CCOO d'Assegurances


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es