Archivado en Acords, Previsio Social

S'unifiquen les condicions de tots els empleats amb alta posterior al 8.03.1980

Pla de Pensions Empleats de Banco Urquijo

15 04 08 Després de mesos de negociació, i per tal de concloure amb el tema de la integració del Pla de Pensions Empleats de Banco Urquijo (PPBU) en el Pla de Pensions de Banc Sabadell (PPEBS).


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Pla de Pensions Empleats de Banco Urquijo

Després de mesos de negociació, i per tal de concloure amb el tema de la integració del Pla de Pensions Empleats de Banco Urquijo (PPBU) en el Pla de Pensions de Banc Sabadell (PPEBS), el 27 de març passat vam signar el nou reglament i les normes de funcionament del Multifons 2000 FP i del GM Pensions FP.

Així, des de l'1 d'abril només hi ha un pla: el PPEBS, com exigeix la legislació vigent i que compta amb el patrimoni dels fons esmentats.
L'acord té origen en el principi de mantenir els mateixos drets dels diferents col·lectius i els sistemes de jubilació de la plantilla de banca amb antiguitat anterior al 8 de març de 1980, que continuen sent de prestació definida per a la plantilla procedent de Banc Sabadell i d'aportació definida per a la que ve de Banco Urquijo. Tanmanteix, s'unifiquen les condicions de tots els empleats i empleades amb alta posterior al 8 de març de 1980.

Les propostes fetes per CCOO queden recollides en el nou acord, que des de CCOO valorem molt positivament.
Els elements més importants són:


- El pla s'instrumenta mitjançant dos fons de pensions que permetran una gestió millor:
- MULTIFONS 2000: fins a la data canalitza tot el patrimoni de PPEBS. A partir d'ara només tindrà els drets consolidats per afrontar les prestacions definides pel conveni per a la jubilació del personal amb antiguitat en banca anterior a març de 1980 (col·lectiu A) i instrumentar la pòlissa de riscos per cobrir les contingències d'incapacitat permanent i la defunció d'empleats i empleades.
- GM Pensiones: era el fons que mantenia el patrimoni del PPBU.Tindrà els mateixos drets consolidats provinents de les aportacions definides pactades per al col·lectiu B (tota la plantilla) i, a més a més, les del col·lectiu C (personal procedent del BU amb antiguitat en banca anterior al 8 d'agost de 1980).
- Es detallen les empreses (Banc Sabadell i les flilials al 100% amb condicions de conveni de banca) que formen part com a "promotor" d'aquest pla de pensions, i, en conseqüència, quins empleats i empleades tenen dret d'estar adherits al pla.
- La política d'inversions sempre comptarà, si més no, amb l'aprovació de:
- La meitat dels representants del promotor en el cas de Multifons 2000 per canalitzar la prestació definida.
- La meitat dels representants dels partícips i beneficiaris en el cas de GM Pensiones per tenir les aportacions definides.
- La possibilitat d'assignar percentatges de drets consolidats a diferents beneficiaris en el cas de defunció d'un partícip que tingui aportació definida.
- A les reunions de la Comissió de Control es podrà comptar amb assessors externs per buscar sempre el desenvolupament òptim del pla i/o dels fons.


Encara queden per concretar les bases tècniques que reflectiran en fórmules el Reglament del pla i que desenvoluparà un actuari. L'aprovació de les bases permetrà agrupar els drets consolidats per les seves característiques en ambdós fons abans esmentats.

També és previst desenvolupar les polítiques d'inversió amb l'objectiu de millorar la gestió dels fons i la creació d'un contracte amb la gestora en què s'establirà una comissió d'èxit, en funció d'uns paràmetres que permetran valorar la gestió realitzada.

Quedem a disposició vostra per aclarir qualsevol dubte sobre aquesta qüestió.


Abril de 2008

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es