Archivado en

ELS SOUS DELS DIRECTIUS

CC.OO. Caixa Ontinyent- Comunicat

La retribució mitjana de l’equip directiu s’ha incrementat notablement en els últims anys, sobretot l’any 2006, potser degut a la forta preocupació manifestada per la Direcció de millorar l’equitat externa del personal d’alta direcció.


Este artículo se publicó originalmente en Caixa Ontinyent (Comfia CCOO en Caixa Ontinyent) ,


pdf print pmail

Ja és oficial i públic l’Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent a l’any 2007, disponible tant a la web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) com a la web corporativa de Caixa Ontinyent.

L’informe arreplega no sols el funcionament dels òrgans de govern, les actuacions amb parts vinculades, els sistemes de control de riscos i l'adequació a les normes de bon govern, sinó també la composició i remuneració dels Òrgans de Govern i de l’equip directiu.

El quadre següent informa de quina ha estat esta composició i remuneració en els últims 4 anys. En este sentit, és important remarcar que, tal i com diu l’article 7 dels Estatuts de Caixa Ontinyent “el càrrec de membre de qualsevol dels òrgans de govern, així com de les seues comissions delegades, tindrà caràcter honorífic i gratuït, no podent originar cap percepció distinta de les dietes per assistència i per desplaçament a les sessions”.

 

                                                  2004      2005      2006      2007

Nº de membres A.G.*                  72           72           72           71

Nº de reunions A.G.*                    3             2             2             3

Nº de membres C.A.*                  14           14           14           14

Nº de reunions C.A.*                                  11           12           11

Dietes per assistència             43.000    49.000    63.000    61.000

Nº de membres C.E.*                   6             6             6             6

Nº de membres C.C.*                   8             8             8             8

Nº de reunions C.C.*                    9             7            11           12

Dietes per assistència             14.000    15.000    25.000    27.000

Nº de components C.R.*               3             3             3             3

Dietes per assistència                  0          1000          0          1000

Nº de components C.I.*               3             3             3             3

Dietes per assistència               1.000      1.000      1.000      3.000

Nº de sucursals                           40           42           43           44

Remuneració directius            683.000  718.000  727.000  724.000

Obligacions per pensions         32.000    46.000    63.000    72.000

*A.G.: Assemblea General

C.A.: Consell d’Administració

C.E.: Comissió Executiva

C.C.: Comissió de Control

C.R.: Comissió de Retribucions

C.I.: Comissió d’Inversions

L’Informe Anual de Caixa Ontinyent, accesible a la web corporativa, ens amplia el detall de les remuneracions als membres del Consell d’Administració -en concepte de dietes i per la seua qualitat de Consellers Generals-, tal i com podem vore al quadre següent:

                                                2004   2005   2006   2007

Antonio Carbonell Tatay          4.000   5.000   7.000   8.000

Eduardo Millán Martínez           2.000   2.000   4.000  

Eladio Molina Conca                 2.000   3.000   4.000   4.000

Gabriel Soriano Tortosa           4.000   5.000   7.000   7.000

Inmaculada García Boscá         1.000                          

Joaquín Torrejón Velardiez      4.000   5.000   6.000   7.000

José Pla Barber                        2.000   3.000   4.000   5.000

Juana D. Sáez Carrillo              4.000   5.000   7.000   7.000

Manuela Vila Llacer                  2.000                          

Mariano López Sancho             2.000   1.000   2.000   2.000

Mercedes García Sanchis         1.000   3.000   4.000   4.000

Pablo Ramiro Cairols                1.000   2.000   3.000  

Rafael Ferrero Rubio                4.000   5.000   7.000  

Rafael Soriano Cairols              6.000   8.000   10.000 12.000

Roberto Cambra Sempere       2.000   2.000   4.000   7.000

Vicente Gil Montés                   2.000   2.000   3.000   4.000

Honorio Cabezuelo Castro                                           4.000

Maria Clotilde Iborra Alcaraz                                        3.000

Ramón Soler Blasco                                                     3.000

L’informe anual també esmenta la remuneració al personal d’Alta Direcció -Director General, caps d’Àrea i caps d’staff-. La informació dels últims 4 anys seria la següent:

                                               2004      2005      2006      2007

Nº persones *                           9             9             8             8

Retribucions                       682.000 718.000 727.000 724.000

Increment s/any anterior                       5,28%     1,25%    -0,41%

Mitjana (per persona)           75.778    79.778    90.875    90.500

Increment mitjana                                 5,28%    13,91%   -0,41%

Prestacions post-ocupació  42.000   46.000   63.000   72.000

Increment prestacions                           9,52%    36,96%   14,29%

2006                                                                                  

* Director General, Jefe del Area de Negocio, Jefe del Área de Planificación y Control, Jefe del Área de Administración, Organización e Informática, Jefe del Área de RR HH y Servicios Generales; Jefe de Riesgos, Jefe de Asesoría Jurídica y Jefe de Secretaría y Obra Social

2007                                                                                  

* Director General, Jefe del Area de Negocio, Jefe del Area de Planificación y Control, Jefe del Área de Operaciones y Medios, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Riesgos, Jefe de Asesoría Jurídica y Jefe de Secretaría y Obra Social,

Es pot observar com la retribució mitjana de l’equip directiu s’ha incrementat notablement en els últims anys, sobretot l’any 2006, potser degut a la forta preocupació manifestada per la Direcció de millorar l’equitat externa del personal d’alta direcció.

Al nostre parer, seria desitjable que estes inquietuds es traslladaren també a altres àmbits de l’escala jeràrquica, principalment als que tenen sous més baixos, perceben menys pagues o no cobren hores extres.

 

 

Secció Sindical CCOO Caixa Ontinyent

https://www.ccoo-servicios.es/caixaontinyent/

caixaontinyent@comfia.ccoo.es 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es