Archivado en Comunicats, Salari

Caixa Sabadell - Comunicat

EL TRIBUNAL SUPREM DÓNA LA RAÓ A CCOO


Tots els períodes amb contracte temporal s’han de computar als efectes de la promoció  

El Tribunal Suprem ha confirmat, en data 19 de Desembre de 2007, la sentència de l'Audiència Nacional de 5-2-2007, davant el conflicte col•lectiu presentat per Comfia-CCOO contra Caixa Laietana.pdf
print
pmail

La important novetat d'aquesta sentència radica en que es reconeix el temps de permanència, als efectes d'ascensos de Nivell (o antiguitat), computant tots els períodes en els quals la persona ha estat contractada per l'empresa, amb independència del temps transcorregut entre contracte i contracte.


El Tribunal Suprem desestima doncs el recurs de Caixa Laietana i confirma la sentència de l'Audiència Nacional:


“En la demanda formulada por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE COMISIONES OBRERAS (COMFIA) frente a CAJA DE AHORROS LAYETANA sobre Conflicto Colectivo, debemos declarar y declaramos el derecho de los trabajadores de la Caja de Ahorros Layetana encuadrados en los niveles retributivos en los que el convenio colectivo de Cajas de Ahorro ha previsto la promoción por experiencia, a que les sean computados a efectos de dicha promoción todos los períodos en los que han estado contratados mediante contrato de trabajo temporal, con independencia del lapso de tiempo que haya existido entre contrato y contrato, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración”.


És a dir, que, amb independència de la modalitat de contracte, tot el temps treballat per a l'empresa és computable com a temps de permanència. Per això, s'han d'afegir tots els períodes no computats de contractes temporals al reconeixement de l'antiguitat. Això suposa, per a aquelles persones afectades, que s'escurça el període necessari per a arribar a un nou Nivell per permanència o per a reportar un nou trienni, si és el cas.
Aquesta sentència transcendeix l'àmbit de Caixa Laietana, ja que s'ha dictat en funció del Conveni Col•lectiu de Caixes d'Estalvis, sent doncs aplicable a les caixes enquadrades en el mateix.
És doncs de justícia –mai millor dit, en tots els seus sentits– que les Direccions de les Caixes regularitzin la situació de tots aquells treballadors i treballadores afectats, reconeixent nous nivells o triennis i modificant dates de venciments futurs amb reconeixement d'aquells endarreriments que, si escau, poguessin correspondre.