Archivado en Comunicats, beneficis socials

Excedències (II)

comunicat

(Art.57 Conveni Col.lectiu)


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

- Excedència voluntària: La poden demanar els treballadors amb més d’1 any d’antiguitat, per un període d’entre 4 mesos i 5 anys.

· En el termini d’un mes l’entitat resoldrà sobre la seva concessió
· La concedirà SEMPRE en els següents supòsits: finalització d’estudis, exigències familiars d’ineludible compliment i altres causes anàlogues.
· No podrà sol·licitar-se per a passar a una altra entitat d’estalvi, banca, caixes rurals o similars.
· S’ha de sol·licitar el reingrés durant l’últim mes del termini de durada de la seva excedència i els que no ho facin perdran tots els seus drets
.
· Es conservarà només un dret preferent al reingrés en la vacant de funcions iguals o semblants a les seves que hi hagi o es produeixin a l’entitat.
· Aquest dret només podrà ser exercit pel mateix treballador si han transcorregut 4 anys des del final de l’anterior excedència. Aquest període no computarà per a l’antiguitat.

- Excedència forçosa: Pels treballadors que siguin designats o elegits per a càrrecs públics que impossibilitin l’assistència a la feina.

· La durada d’aquesta excedència serà l’exigida per l’exercici del càrrec.
· El treballador s’ha de reintegrar al final de l’excedència al lloc que ja tenia amb anterioritat
· Ho haurà de sol·licitar dins el mes següent al cessament del càrrec públic.
· En aquesta excedència sí que es computa l’antiguitat.

- Excedència formativa: Fins a 1 any de durada per a la realització d’estudis superiors, màster o doctorats relacionats amb les activitats formatives que donen dret a l’ajut d’estudis d’empleat.

· La pot demanar tot el personal amb dos anys d’antiguitat
· Es conserva el dret a la reserva del seu lloc de treball.
· Aquest dret podrà ser novament exercit quan hagin passat 7 anys des del final de l’anterior excedència.

Per qualsevol dubte o problema que tingueu, us podeu posar en contacte amb els vostres companys de CCOO.

2 d’abril del 2008 – com. 16/08

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es