Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Promocionen més treballadores, però no en llocs de treball de categories superiors.

És indispensable per a la igualtat el compromís de l´empresa

Untitled Document11 02 08   Un Pla d’igualtat inclou un conjunt de mesures amb la finalitat d’eliminar les discriminacions per raó de sexe, establint objectius concrets i amb sistemes de seguiment i avaluació.


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Untitled Document

ÉS INDISPENSABLE PER A LA IGUALTAT EL COMPROMÍS DE L'EMPRESA

Un Pla d'igualtat inclou un conjunt de mesures amb la finalitat d'eliminar les possibles discriminacions que es detectin per raó de sexe, establint objectius concrets i amb sistemes de seguiment i avaluació.

Des de CCOO hem elaborat una anàlisi prèvia de la situació existent al grup Banc Sabadell i hem detectat les mancances següents:

· S'incorporen més dones que homes, però amb categories més baixes i amb més contractes temporals abans d'arribar a l'indefinit.

· Promocionen més treballadores, però no en llocs de treball de categories superiors.

· De les 487 funcions de les quals tenim informació, un 50% no les desenvolupa cap treballadora.

· S'imparteixen més cursos als homes de nivells directius que a les dones dels mateixos nivells.

· Només un 5,39% de la plantilla ha fet ús de les mesures de conciliació.

Estem en un sector amb prolongacions fraudulentes de la jornada, amb una cultura empresarial d'horaris eterns, que confonen presència amb productivitat, rigidesa amb resultats i on consideren un caprici la necessitat de conciliar.

Amb aquestes dades, CCOO hem proposat a l'empresa un Pla d'igualtat, amb accions tals com:

· Incloure mesures per tal que en tots els llocs, categories i funcions les persones de cada sexe no superin el 60% ni siguin menys del 40%.

· Establir criteris clars, objectius, no discriminatoris, oberts i públics que facilitin la promoció interna de tota la plantilla, on prevalgui la responsabilitat, el rendiment i les capacitats individuals i no les hores de permanència física en el lloc de treball, amb itineraris funcionals i retributius.

· Mesura de llums apagades a partir de les 18.00 h.

· Adaptació de les tasques i els objectius a la jornada laboral de cada empleat/ada.

· Impartir la formació i la informació preferentment en horari laboral. Establiment d'ajudes econòmiques per despeses per cura de familiars dependents, en què pugui incórrer el personal que assisteixi a aquestes accions fora de la jornada laboral.

· Mesures que facilitin la mobilitat del personal per raons de treball.

· Introduir criteris de flexibilitat per conciliar l'horari del personal amb la dels seus familiars dependents.

· Ampliació del dret a reducció de jornada per cura de fills fins als 9 anys, facilitant concentrar-la per lliurar els dissabtes i ampliant aquest dret a les treballadores embarassades.

· Que durant el primer any d'excedència per cura de familiars, el personal tingui la possibilitat de suspendre els pagaments de les quotes mensuals dels seus préstecs hipotecaris.

· Que durant els períodes d'embaràs, lactància i reducció de jornada el/la treballador/a no puguin ser traslladat/ada, desplaçat/ada en comissió de servei, ni canviat/ada de lloc de treball, que impliqui un allunyament del seu domicili, així com la no-absorció dels augments de Conveni.

· Cobertura de totes les baixes per contingències comunes de llarga durada, permisos per maternitat, reducció de jornada, excedències amb reserva de lloc de treball i permisos de lactància, mitjançant contractes d'interinitat i ampliació dels equips de suplències.

· Incloure les definicions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, incloses en La Llei d'igualtat, així com personalitzar i adaptar el Protocol d'Assetjament del Conveni (art. 56) a l'organització.

Evidentment, és requisit indispensable per a l'elaboració i el desenvolupament d'aquest Pla el compromís per part de l'empresa de donar-li un contingut real i que no es limiti a ser una cantarella repetida, sense una efectiva concreció pràctica.

Demanem a la Direcció del grup Banc Sabadell que assumeixi la seva responsabilitat, amb el convenciment que les polítiques de conciliació i igualtat són una estratègia de futur per millorar la productivitat.

Des de CCOO farem tots els nostres esforços, segurs de la seva utilitat i eficàcia, tant per a les persones treballadores com per a l'empresa, per tal que de veritat el Banc siguem totes i tots.

Text complet de la proposta de Pla d'igualtat pel grup Banc Sabadell elaborat per CCOO, disponible al web https://www.ccoo-servicios.es/bs/


Febrer de 2008

 

SECRETARIA DE LA DONAInfórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es