Archivado en Comunicats, Salut Laboral

La càrrega mental s’entén com l’esforç intel·lectual

Riscos psicosocials

08 02 08  El 24 de gener, una vegada més, vam tornar a demanar a l’empresa que ens indiqués de manera concreta les mesures correctores que pensen aplicar i en els terminis que ho pensen fer.


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Untitled DocumentRiscos psicosocials


Fent una mica de memòria, ja que en aquesta empresa aquestes coses acostumen a anar molt lentes, recordareu que a final de setembre i a principi d'octubre de 2006 es va fer l'avaluació de riscos psicosocials, per mitjà d'un qüestionari de 75 preguntes que el Servei de Prevenció ens va enviar via intranet.


El 31 de juliol de 2007, 9 mesos i mig després, l'empresa ens va enviar els resultats d'aquesta avaluació. En aquests resultats es reflectia de manera evident que la càrrega mental és motiu d'insatisfacció per part dels empleats siguin on siguin. Segons la metodologia del mètode d'avaluació que es va utilitzar, es fa necessària una intervenció en el termini més breu possible.
Aquest concepte de càrrega mental s'entén com l'esforç intel·lectual que ha de fer el treballador per afrontar el conjunt de demandes que rep el sistema nerviós mentre desenvolupi la seva feina.


Dels resultats de l'enquesta es desprèn que:
· El temps i la intensitat d'atenció que els empleats dediquen a la seva feina és alta.
· Consideren escàs el temps assignat a cada tasca.
· Gairebé la totalitat dels enquestats es sent fatigat en finalitzar la feina.
· Majoritàriament, els enquestats responen que utilitzen una elevada quantitat d'informació, que de vegades és complicada.
· Un percentatge molt significatiu dels enquestats, més del 60%, consideren que de vegades s'han de saltar els mètodes establers (normativa) per poder fer la seva feina.

Això és considerat i viscut com un aspecte molt estressant.
Des del 31 de juliol hem tingut 4 reunions amb l'empresa per parlar d'aquest tema: una per explicar-nos els resultats i tres més per parlar de quines mesures correctores s'haurien d'aplicar per millorar el tema de les càrregues mentals; però fins avui les úniques propostes concretes presentades són les de CCOO (que reproduïm al revers d'aquest full).


El 24 de gener, una vegada més, vam tornar a demanar a l'empresa que ens indiqués de manera concreta les mesures correctores que pensen aplicar i en els terminis que ho pensen fer. Per tant, si en un període de temps raonable continuem sense tenir cap resposta, estarem obligats una altra vegada a denunciar el tema a la Inspecció de Treball, de la mateixa manera que va passar perquè l'empresa fes l'avaluació de riscos psicosocials.


En continuarem informant.
Febrer de 2008

Proposta de mesures correctores d'aplicació immediata

· Ampliació dels equips de suplències.
· Formació especifica per als RA i Suport de Zona sobre l'Adm.
· Que les oficines tinguin sempre els empleats determinats en la plantilla homologada.
· Que els quadres de vacances serveixin realment per prevenir i cobrir les absències planificades.
· Establir un sistema ràpid de detecció dels problemes relacionats amb l'Adm perquè es pugui reaccionar de manera immediata atenent la demanda de recursos.
· Establir un sistema de comunicació directe entre l'oficina i organització per conèixer les peculiaritats i necessitats especifiques de les oficines.
· No comptabilitzar com 100% els empleats de nova incorporació fins que no tinguin la formació i l'experiència mínima per poder desenvolupar el seu treball amb normalitat.
· Establir sistemes de rotació de funcions en les oficines en les quals sigui possible pel nombre d'empleats.
· Formació per a tota la plantilla per millorar els recursos personals d'actuació sobre situacions d'estrès derivades de l'entorn laboral.
· Establir mesures especifiques de control sobre la prolongació de jornada.
· Control personal de temps en cas de prolongació de jornada a través de la intranet indicant el motiu.
· Planificació racional de les campanyes comercials amb la intenció que no es solapin ni es converteixin en abusives perquè no incrementin les càrregues de treball.
· Definició i redistribució de les funcions i tasques.
· Establir per normativa sobre la base de les funcions i tasques, el personal mínim que ha de disposar una oficina, evitant que hi hagi oficines amb 1 o 2 empleats.
· Racionalització de la normativa de treball per evitar incompliments forçosos.
· Aplicar prioritats d'actuació i organització en les tasques diàries (1, 2, 3..), de mateixa manera que es fa amb l'agenda comercial dels gestors.
· Afegir un camp extra específic per poder afegir temps extres de petites tasques diàries que no estiguin incloses en l'Adm.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es