Archivado en Convenis Col·lectius

Conveni nou, guerra vella

Credibilitat vs mentides


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Per aquells que ho hagin oblidat, i pels que no ho saben, durant anys el SEC-L ha estat atacant a CCOO i UGT pel tema de les negociacions del Conveni. Tant era què es signava, la qüestió era posar sota sospita tot allò que feien les grans centrals sindicals i sobretot criticar i dir que el futur serà molt negre.

 

 

Ara, per obra i gràcia de la rabieta del SEC-L que no ha pogut signar el Conveni, perquè a UGT no li ha donat la gana, haurem d’aguantar mil i una mentides. I, si contestem molt, haurem de sentir allò de que no ens hauríem de barallar els sindicats, sense tenir en compte qui comença i per què les disputes.

 

 

Per CCOO aquest és un bon Conveni, no només hem defensat l’horari, sinó que l’hem millorat i molt, sense donar rés a canvi. Tres Dijous menys de treball i un dia de permís, per exemple, avalen aquesta afirmació

 

 

Per altra banda, sereu vosaltres i ningú més qui es beneficiarà (immediatament) de les bondats d’aquest nou Conveni, raó per la qual necessitarà molt poca defensa per part nostra. O sigui, què més que parlar de les bondats, segurament el que tindrem que fer es desmentir alguna coseta dita amb mala fe.

 

 

Només amb mentides podran justificar la seva decisió de no signar un bon acord per el conjunt dels empleats/des. Tenir la majoria és això, fer bons acords per a tothom, pel SEC-l, en canvi, la majoria es l’immovilitat, queixar-se de tot, fer escrits més o menys ingeniosos, però en definitiva no assolir cap millora. O dit d’una altra manera, menys comunicats i més treballar per a millorar les nostres condicions laborals.

 

 

Per anar aclarint les coses, us transcrivim íntegrament el text de l’anterior Conveni i del nou perquè valoreu, amb coneixement de causa, què és el veritablement el allò signat pel què fa referència al tema dels horaris singulars.

 

 

En cursiva els texts integres dels dos convenis

 

CONVENI 2003-2006

 

ART. 31 JORNADA I HORARIS

 

Pto.7 Jornades singulars: les caixes podran establir jornades singulars sempre que així s’acordi entre les parts afectades, sense que en cap cas excedeixin dels límits fixats en el punt I anterior, tot contemplant la jornada que es pacta en el present conveni. Aquesta jornada singulars podran establir-se en els següents supòsits:

    -Estranger
    -Oficina de canvi de moneda
    -Mercat de capitals
    -Target
    -Oficines en llocs d’intens trànsit de personal en el quals, per la seva pròpia naturalesa, els serveis generals de les caixes en horari distint de l’habitual trobin la seva justificació: port, aeroports, llocs fronteres, grans estacions de ferrocarril, grans centres comercials i grans centres hospitalaris


CONVENI 2007-2010

 

Art. 6  JORNADA I HORARIS

 

Pto.7 Jornades singulars: les caixes podran establir jornades singulars sempre que així s’acordi entre les parts afectades, sense que en cap cas excedeixin dels límits fixats en el punt I anterior, tot contemplant la jornada que es pacta en el present conveni. Aquesta jornada singulars podran establir-se en els següents supòsits:

    -Estranger
    -Oficina de canvi de moneda
    -Mercat de capitals
    -Target
    -Oficines en llocs d’intens trànsit de personal en el quals, per la seva pròpia naturalesa, els serveis generals de les caixes en horari distint de l’habitual trobin la seva justificació: port, aeroports, llocs fronteres, grans estacions de ferrocarril, grans centres comercials i grans centres hospitalaris

 

ANEX 2º

 

Pto. 2 Es considerarà supòsits inclosos en la possibilitat de establir jornades singulars previstes en el Art. 31 del Conveni, segons la nova redacció donada per el Art. 6.2 del Conveni Col•lectiu pels anys 2007-2010, els següents:

 

  1)Oficines exclusivament dedicades al segment d’empreses.

  2)La consideració com “oficines situades en grans centres comercials” de les següents.

  -Aquelles oficines ubicades en grans polígons comercials on concorrin centres d’oci, grans superfícies, grans magatzems i similars.

  -Aquelles oficines que, o bé per la seva pròpia especificitat del gran centre comercial, que no admeti oficines en el seu interior, o bé per l’existència d’oficines ja establertes en altres entitats financeres, es tinguin que situar en l’exterior del gran centre comercial, contigu al mateix o front  qualsevol de les seves façanes.

 

Per poder establir jornades singulars en els casos contemplats en els punts 1 y 2 anteriors, serà requisit imprescindible l’acord col•lectiu, en cada Caixa interessada, amb més del 50% de la representació dels treballadors de la mateixa.

 

Per tant i com veieu, es defineix molt millor què vol dir gran centre comercial i  s’estableix l’obligació de pactar amb la majoria sindical de cada Caixa si s’obren amb horari diferent, tant si es dediquen exclusivament al segment d’empreses com si ho fan en grans centres comercials.

 

En tot cas, la majoria sindical no té perquè acceptar ni tan sols la negociació.

 

La Secció Sindical de CCOO de Caixa Laietana ho té molt clar: ARA PER ARA, NO ES DONEN LES CONDICIONS A CASA NOSTRA PER PARLAR D’HORARIS SINGULARS. I PUNT.

 

Però potser el SEC-L té por, donat que ara ells tenen la majoria a casa nostra,  que si la Direcció s’acosta per parlar d’aquest tema, no es poguin resistir... potser.

 

Per acabar, volem desmentir rotundament a algun membre del SEC-L que va dient que les oficines envoltades de botigues o situades en el centre de la població obriran en horaris diferents al general. Ja heu vist que no és així.

 

Mataró, 27 d’octubre de 2007

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es