Pla de Pensions - BBVA Catalunya - BBVA Estatal

Pla de Pensions d'Ocupació de BBVA. Especificitat del Col·lectiu J


Pertanyen al Col·lectiu J del pla de pensions d’ocupació de BBVA totes les persones amb antiguitat posterior a 8 de març de 1980 així com, amb efectes des d’ 1 de gener de 2013, el personal en actiu procedent d’Unnim i els prejubilats a l'empara de l'Acord Col·lectiu de 24 d’octubre de 2012.

Pel què fa al personal prejubilat a l'empara de l'Acord Col·lectiu de 21 d’octubre de 2010, així com jubilats parcials i beneficiaris del Pla de Pensions d'UNNIM, existents a la data d’integració a BBVA, passen a integrar-se al Col·lectiu Q del Pla de Pensions de BBVA conservant el mateix règim d’aportacions i prestacions que tenien vigent en el moment de la fusió.

Règim d'Aportacions al Pla del Col·lectiu J:

La quantia de l'aportació anual es farà durant el mes dedesembre i serà de 601,01 €, dels quals 60,10 € seran aportats pel mateix partícip, i la resta pel Promotor. Aquesta aportació es realitza el mes de desembre i la part del treballador o treballadora es descompta directament de la nòmina (*) 

Règim de Prestacions del Pla de Pensions d’Ocupació de BBVA:

A- Jubilació

La quantia de la prestació vindrà determinada pel valor dels drets consolidats en el moment del cobrament de la contingència, podent optar el partícip per alguna de les següents alternatives:

1)         Capital, consistent en una percepció de pagament únic. El pagament d'aquesta prestació podrà ser immediat a la data de jubilació o diferida a un moment posterior.

2)         Renda financera (no assegurada). Podran ser immediates a la data de jubilació o diferides a un moment posterior.

3)         Renda assegurada, temporal o vitalícia. Podran ser immediates a la data de jubilació o diferides a un moment posterior.

4)         Mixta, que combinen rendes de qualsevol tipus amb un únic cobrament en forma de capital.

B- Contingències de Risc

Les contingències de risc cobertes pel Pla de Pensions són la defunció del partícip (empleat/da) o l’esdeveniment d’una invalidesa permanent, abans de la jubilació. En aquests casos, es garanteix una Prestació Mínima Garantida (PMG) que complementa la pensió d’invalidesa, viduïtat i orfenesa. Per garantir les prestacions de defunció i d'invalidesa permanent es tindran en compte els Drets Consolidats existents en el Pla de Pensions en aquell moment, procedents exclusivament de les aportacions del Promotor.

Si el valor dels drets consolidats fos superior a la PMG l'excés serà percebut pels beneficiaris designats pel partícip (en el seu defecte pels seus hereus legals), en alguna de les formes de cobrament previstes per a cas de jubilació.

1-Defunció

La Prestació Mínima Garantida del Pla de Pensions (PMG) pel cas de viduïtat és complementària de la que correspongui pel règim general de la Seguretat Social, havent d'assolir la suma d'ambdues quantitats el 50 % del salari pensionable (**) en el cas de viduïtat i el 20% en cas d’orfenesa (30% en cas d’orfenesa total).

L'acumulació de les rendes de viduïtat i orfenesa no podran superar, en cap cas, el 100 % del salari pensionable.

La prestació resultant per defunció pot ser percebuda en diferents alternatives com en la prestació de jubilació.

Recordar que només tenen dret a aquestes prestacions aquelles persones que tinguin dret a ser beneficiaris d’una pensió de la Seguretat Social. A aquests efectes cal tenir en compte la diferent regulació de les parelles de fet i els drets que tenen anteriors cònjuges (***).

2-Invalidesa permanent

La PMG per als casos d'incapacitat permanent total per a la professió habitual i d’incapacitat total permanent absoluta per a qualsevol feina serà una pensió anual tal que, sumada a la pensió que es percebi de la Seguretat Social, suposi una percepció total anual igual al 100 per cent del salari pensionable.

Aquesta prestació serà reversible al cònjuge i als fills que reuneixin les condicions exigides en el Règim General de la Seguretat Social vigent a cada moment.

Durant els 2 primers anys en que la seguretat social pot revocar la incapacitat, només es podrà gaudir de la PMG i no de l'excés de drets consolidats.

Com afecten en la PMG les variacions de la pensió de la Seguretat Social?

Determinada la PMG per al cas d'invalidesa permanent, no es reduirà com a conseqüència de les revaloritzacions de pensions de la Seguretat Social acordades amb caràcter general, en tant no variï el grau de la invalidesa reconeguda.

Per contra, si amb posterioritat al reconeixement d'una Incapacitat Permanent Total tingués lloc, per revisió, el reconeixement d'una Incapacitat Permanent Absoluta, la pensió a càrrec del Pla de Pensions es reduirà en la quantia que correspongui, en funció de l'increment de la prestació a càrrec de la seguretat social.

Així mateix, si amb posterioritat al reconeixement d'una IP Absoluta tingués lloc, per revisió, el reconeixement d'una IP Total, la pensió a càrrec del Pla de Pensions s'incrementarà en la quantia que correspongui, en funció de la reducció de la prestació a càrrec de la seguretat social.

Seguim treballant, seguirem informant.

Desembre 2013

 *Aportació Unnim mes de maig:L’aportació que podeu veure a la nòmina del mes de maig de 2013, inclou la part proporcional pel temps transcorregut des d’1 de gener fins el 26 de maig dels 540,91€ que ens aporta BBVA, més l’aportació del promotor corresponent a la prima d’una assegurança que cobreix la prestació mínima garantida de Mort i Invalidesa a tots els col·lectius. L’import de l’assegurança depèn de l’edat del partícip, de l’edat del cònjuge, de l’edat dels fills, dels drets consolidats.... Aquest import, que tot i que paga el banc, s’imputa fiscalment al partícip, no incrementa els drets consolidats.

A la nòmina de desembre 2013, BBVA ens aportarà al Pla de Pensions la part proporcionals dels 540,91 € des de 27 de maig a 31 de desembre.

** El salari pensionable és el Nivell Retributiu Anual + borsa de vacances (maig) – paga millora productivitat (agost) – CVP (Complement Voluntari Personal). El CVP serà pensionable únicament per les persones acollides al “multiplan” abans del 2000.

*** http://www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/PensionesPrestaciones/PENSIONESCLASESPASIVAS/PENSIONESFAVORFAMILIARES/
Paginas/PensionViudedad.aspx

llegir Comunicat en pdf
leer Comunicado en pdf


Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY