CCOO convoca una nova concentració davant calçats Marlo´s per exigir l´abonament dels salaris

Les empreses Ángel Rodríguez i Codica estan abandonant el seu propi negoci de calçats Marlo’s i les seves responsabilitats laborals, devent el sou de part de la plantilla des de desembre passat al que la Inspecció de Treball ha resolt que l’empresa compleixi l’obligació de pagament en temps i forma.

- - - - -

CCOO convoca una nueva concentración ante calzados Marlo's para exigir el abono de los salarios

Las empresas Ángel Rodríguez y Codica están abandonando su propio negocio de calzados Marlo's y sus responsabilidades laborales, debiendo el sueldo de parte de la plantilla desde diciembre pasado a lo que la Inspección de Trabajo ha resuelto que la empresa cumpla la obligación de pago en tiempo y forma.

Concentració divendres 17 de març davant la botiga de calçats Marlo’s, Av. de la Generalitat, 38, 08922 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona a les 18 hores


Mediació Assegurances Privades - Comunicat 2 - 14/03/2023

CCOO presenta les seves propostes per al Conveni de Mediació d´Assegurances Privades

Amb data 14 de març s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades on CCOO-Servicios ha presentat la plataforma reivindicativa.

- - - - -

CCOO presenta sus propuestas para el Convenio de Mediación de Seguros Privados

Con fecha 14 de marzo se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados donde CCOO-Servicios ha presentado su plataforma reivindicativa.


CCOO aconsegueix un acord que beneficia a les 680 persones afectades en l´ERTO a TELUS

A finals de febrer, la companyía TELUS comunicava al comitè d'empresa la intenció de fer un ERTO per a 680 persones durant un període d'un any.  Es tracta d'un call center subcontractat per a una gran tecnològica afectada per la crisi mundial del sector. 

- - - - - - - - -

CCOO logra un acuerdo que beneficia a las 680 personas afectadas en el ERTE en TELUS 

A finales de febrero, la compañía TELUS comunicaba al comité de empresa la intención de realizar un ERTE para 680 personas durante un período de un año. Se trata de un call center subcontratado para una gran tecnológica afectada por la crisis mundial del sector. 


Signem el I Pla d´Igualtat a Perfumeries Julia

Des del maig passat hem treballat CCOO, amb l'empresa a la comissió negociadora que ha arribat a un acord amb unanimitat sobre el contingut i abast del primer Pla d'Igualtat de Perfumeries Julia, en el que es recull nous permisos retribuits.

Firmamos el I Plan de Igualdad en Perfumerías Julia

Desde el pasado mayo hemos trabajado CCOO, con la empresa en la comisión negociadora que ha llegado a un acuerdo con unanimidad sobre el contenido y alcance del primer Plan de Igualdad de Perfumerías Julia, en el que se recogen nuevos permisos retribuidos.


Publicades les Taules Salarials del Conveni d´Assegurances i Mútues

Com ja vàrem informar (https://www.ccoo-servicios.es/catalunya/html/56669.html), la revisió salarial de l'any 2022 ha estat d'un 1,44% en aplicació de l'article 43 del Conveni col·lectiu. Tenint en compte que l'increment salarial inicial del 2022 va ser de l'1,20%, ara correspon l'abonament com a revisió salarial d'un 0,24% amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2022.

- - - - -

Publicadas las Tablas Salariales del Convenio de Seguros y Mutuas

Como informábamos anteriormente (https://www.ccoo-servicios.es/catalunya/html/56669.html ) la revisión salarial del año 2022 ha sido de un 1,44% en aplicación del artículo 43 del Convenio Colectivo. Habida cuenta de que el incremento salarial inicial de 2022 fue del 1,20%, corresponde ahora el abono como revisión salarial de un 0,24% con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2022.

>> Comunicat Publicades les Taules Salarials d'Assegurances i Mútues (10/03/23 - pdf cat i cast)

El Butlletí Oficial de l'Estat de 10/03/2023 ha publicat les Taules Salarials definitives de 2022 i les Taules Salarials inicials de 2023, per aplicació de la revisió salarial prevista als articles 43 i 44 del Conveni Col·lectiu.

BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6347.pdf


CCOO es concentra davant PIMEC i FOMENT DEL TREBALL per desbloquejar el Conveni d´Oficines i Despatxos de Catalunya

Davant l’estancament inaceptable de PIMEC i FOMENT del Treball en les negociacions del Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya, CCOO convoca concentracions davant les seus pel  3 de març davant la seu de PIMEC i el 10 de març davant la de FOMENT.

- - - - -

CCOO se concentra ante PIMEC y FOMENTO DEL TRABAJO para desbloquear el Convenio de Oficinas y Despachos de Catalunya

Ante el estancamiento inaceptable de PIMEC y FOMENT del Treball a las negociaciones del Convenio de Oficinas y Despachos de Catalunya, CCOO convoca concentraciones ante las suyas por el 3 de marzo ante la sede de PIMEC y el 10 de marzo ante la de FOMENT.

 

CONCENTRACIÓ A LA SEU DE PIMEC (03/03/23) i DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL (10/03/23