SALARIO O CONFLICTO

CCOO exigeix que la recuperació d´activitat i beneficis empresarials a l´hostaleria es tradueixin en increments salarials i de qualitat de l´ocupaci

La conjuntura turística i l'ocupació a l'Hostaleria estan evidenciant un creixement espectacular el 2022 (Gener-Maig), tal com es mostra a l'anàlisi adjunta de les dades de l'EPA i afiliació a la Seguretat Social, de les xifres de viatgers i pernoctacions, i dels índexs de preus i rendibilitat hotelera, superant-se ja per a diversos paràmetres clau les xifres registrades el 2019 abans de la pandèmia.

- - - - - - - - -

CCOO exige que la recuperación de actividad y beneficios empresariales en la Hostelería se traduzcan en incrementos salariales y de calidad del empleo

La coyuntura turística y el empleo en la Hostelería están evidenciando un crecimiento espectacular en 2022 (Enero-Mayo), tal y como se muestra en el análisis adjunto de los datos de la EPA y afiliación a la Seguridad Social, de las cifras de viajeros y pernoctaciones, y de los índices de precios y rentabilidad hotelera, superándose ya para varios parámetros clave las cifras registradas en 2019 antes de la pandemia.


Comissió Negociadora del Conveni de Restauració Col·lectiva

Si això segueix així, ens tindran als carrers

El passat 22 de juny es va reprendre la negociació del Conveni Col·lectiu de restauració Col·lectiva. Cal destacar que des de CCOO s'han traslladat a la “patronal” les necessitats de les treballadores i treballadores del sector, un sector molt tocat després de dos anys sense pujada salarial.

- - - - - - - 

Si esto sigue así, nos tendrán en las calles

El pasado 22 de Junio se retomo la negociación del Convenio Colectivo de restauración Colectiva. Cabe destacar que desde CCOO se ha trasladado a la “patronal” las necesidades de las trabajadoras y trabajadoras del sector, un sector muy tocado tras dos años sin subida salarial.


CONVENI COL·LECTIU D´ESTABLIMENTS FINANCERS DE CRÈDIT 2022 - Setena reunió

O els nostres salaris o conflicte

Aquest 27 de juny hem tingut una nova reunió amb les Patronals del nostre sector en què esperàvem rebre alguna proposta per part seva que ens ajudés a arribar a un acord per a la signatura del nostre Conveni. Tot i això, no ha estat així: la seva postura és inamovible.

- - - - - - - -

O nuestros salarios o conflicto

Este 27 de junio hemos tenido una nueva reunión con las Patronales de nuestro sector en la que esperábamos recibir alguna propuesta por  su  parte que nos ayudara a llegar a un acuerdo para   la firma de nuestro Convenio. Sin embargo, no ha sido así: su postura es inamovible.


La patronal AEC decideix no escoltar les protestes del sector després de l´èxit de la vaga del 23 de juny i manté les seves pretensions

Ahir, 27 de juny, va tenir lloc una nova reunió de la mesa negociadora del conveni de consultoria, després de l'exitosa vaga que CCOO i UGT vam convocar el passat dijous 23.

- - - - - - -

La patronal AEC decide no escuchar las protestas del sector tras el éxito de la huelga del 23 de junio y mantiene sus pretensiones

Ayer, 27 de junio, tuvo lugar una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio de consultoría, tras la exitosa huelga que CCOO y UGT convocamos el pasado jueves 23.

Comunicat conveni TIC 27jun Post Vaga PDF >>català  >>castellano


#23jun #CONVENIOTICdigno #ExigimUnConveniJUST

CCOO convoca vaga pel 23 de juny al sector de les consultories TIC per exigir un conveni just

La convocatòria de la vaga parcial, de dues hores per torn, arriba després de la campanya de cibermobilitzacions realitzades aquesta setmana. Aquesta campnya ha difós, al sector i a les empreses clients, la situació del bloqueig de la patronal davant les negociacions del conveni col·lectiu de consultories i per denunciar que la patronal pretén precaritzar encara més les condicions laborals.

- - - - - - -

CCOO convoca huelga para el 23 de junio en el sector de las consultorías TIC para exigir un convenio justo

La convocatoria de la huelga parcial, de dos horas por turno, llega después de la campaña de cibermovilizaciones realizadas esta semana.  Esta campaña ha difundido, en el sector y en las empresas clientes, la situación del bloqueo de la patronal ante las negociaciones del convenio colectivo de consultorías y para denunciar que la patronal pretende precarizar aún más las condiciones laborales.


DEMÀ PAREM Aquest dijous, 23 de juny, anem a la VAGA. Per un conveni de consultoria just

La campanya de cibermobilitzacions programada per a aquestsdies (20, 21 i 22 de juny) és un pas previ necessari perquè els clients de les consultores coneguin de primera mà les condicions laborals que pretenen aplicar-nos a les persones que els prestem el servei. Però la situació requereix alguna cosa més, ÉS HORA DE PARAR!

La campaña de cibermovilizaciones programada para estos días (20, 21 y 22 de junio) es un paso previo necesario para que los clientes de las consultoras conozcan de primera mano las condiciones laborales que pretenden aplicarnos a las personas que les prestamos el servicio. Pero la situación requiere algo más, ¡ES HORA DE PARAR!