Per a Catalunya 2004-2005

IV Conveni Col·lectiu Autonòmic de Catalunya d'Empreses de Treball Temporal


El present Conveni Col·lectiu regula les relacions de treball entre les Empreses de Treball Temporal i el seu personal depenent, en l’àmbit de Catalunya, tant si executa les seves funcions de forma directa a l’empresa de treball temporal com si els presta a una empresa usuària.