CCOO signa el conveni de comerç de materials de la construcció de Barcelona


material construcció

En la reunió del passat dimarts 25 de juny de 2019 hem signat el conveni de comerç de materials de la construcció de Barcelona i província per als propers dos anys (2019 i 2020).pdf
print
pmail

Les principals novetats del nou conveni són les següents:

  • Regulem l'adequació del lloc de treball en cas de suspensió temporal del permís de conduir. En cas de pèrdua del carnet es prioritza també la reubicació sobre la suspensió del contracte.
  • Es garanteix l'ascens automàtic del personal Auxiliar administratiu/a- Caixa Nivell A, una vegada transcorreguts 3 anys en aquest nivell retributiu, a Oficial Administratiu de 3ª (89,30 euros mensuals x15 pagues).
  • Preferència per cobrir les vacants de manera interna.
  • Contractació a temps parcial: es pacta el dret a consolidar el 50% del nombre d'hores complementàries realitzades durant el període de dos anys sempre que excedeixin del 25% de les hores ordinàries contractades.
  • Retribucions: per a l'any 2019 es pacta un 2% d'increment (IPC de l'any anterior més un 0,8%). Per a l'any 2020 es pacta l'IPC real del 2019 més un 0’85%.
  • La borsa d'hores per a visites mèdiques del personal i per acompanyar a familiars s'incrementa de 12 a 20 hores.
  • Jubilació parcial: per al personal que compleixi els requisits legals per accedir a aquesta modalitat, les empreses l'hauran de facilitar si se sol·licita per part del personal.
  • Nous redactats sobre solució de conflictes laborals (Tribunal Laboral de Catalunya), assetjament moral, assetjament sexual, no discriminació, plans d'igualtat i igualtat retributiva.
  • Es crea una comissió per racionalitzar nivells salarials i grups professionals.

Des de CCOO valorem positivament els avanços en matèria salarial, ja que no hi haurà cap nivell retributiu per sota dels 14.000 euros, es garanteix un increment salarial per sobre de l'IPC real i es millora de la promoció econòmica. També millorem les llicències retribuïdes, avancem en el manteniment de l'ocupació, millorem la contractació a temps parcial i aconseguim avanços en matèries socials en la línia de l'Acord Interprofessional de Catalunya.

Seguirem informant!          

Juny 2019