CONVENI DEL COMERÇ DEL MOBLE DE CATALUNYA 2019-2020

Un conveni de millores


Dilluns passat 17 de juny de 2019 es va signar el conveni col·lectiu del comerç del moble de Catalunya. Aquest conveni col·lectiu contempla els següents avanços:pdf
print
pmail

Durada: 2 anys (2019-2020).

Utilització de llenguatge no sexista: s'han establert totes les especialitats en femení i masculí. A més s'ha utilitzat llenguatge genèric i inclusiu.

Especialitats:

  • Per ser venedor/a de 1ª seran necessaris 1 any d'antiguitat en l'especialitat de venedor/a de 2ª (anteriorment eren 2 anys).
  • Per ser venedor/a de 2ª seran necessaris 2 anys d'antiguitat en l'especialitat d'ajudant/a (anteriorment eren 3 anys).
  • S'eliminen totes les especialitats d'aspirants de 16 a 18 anys i de 18 a 20 anys.
  • El personal de neteja s'equipara al nivell retributiu immediatament superior.

Jornada laboral: Es redueix d'1.808 hores a 1.800 hores amb efectes des del primer any de conveni.

Llicències retribuïdes: s'estableix el dret a gaudir d'un dia d'assumptes propis (no recuperable).  També s'aclareix que l'inici de les llicències retribuïdes s'iniciarà en dia laborable.

Treball en diumenges i festius: les hores que es treballin s'abonaran a raó de 10 euros més una hora de compensació; o bé amb 2 hores de compensació, a elecció de la persona treballadora. No obstant això es respectaran aquells acords que puguin resultar en el seu conjunt més favorables.

Vacances: es pacta el dret a percebre una mitjana dels conceptes ordinaris durant el període.
Increment salarial: serà del 2% per a cadascun dels anys (2019-2020) sobre  tots els conceptes regulats en el conveni.

Compensació i absorció: S'introdueix un redactat que estableix que no seran compensables i absorbibles els conceptes retributius percebuts amb anterioritat al 01/01/2019.

Ajuda per fills/as amb discapacitat, dietes i assegurança d'accidents: tenen un increment superior al pactat per a la resta de conceptes.

Plus transporti: s'estableix que el plus transporti es percebrà íntegrament  independentment de si el personal té contracte a temps complet o a temps parcial.

Incapacitat temporal: s'estableix que les empreses hauran de complementar fins al 100% de la retribució durant tot el període de baixa (anteriorment es limitava als tres primers mesos).

Millora dels textos d'igualtat, no discriminació i violència de gènere.

Valoració:

Des de CCOO valorem l'acord com molt positiu ja que garantim que cap salari estarà per sota dels 14.000 euros a causa de l’increment salarial acordat, a l'eliminació dels nivells salarials més baixos i a la millora de la promoció econòmica.

D'altra banda, millorem també al salari regulant el treball en festius, limitant l'absorció i millorant els complements salarials en situació d'incapacitat temporal.

Millorem els textos en matèria d'igualtat i millorem la conciliació de la vida laboral i personal, en pactar menys jornada i més permisos retribuïts.

 

Juny 2019