Com lluita CCOO contra la violència econòmica? - ¿Cómo lucha CCOO contra la violència econòmica?


CCOO lluita contra la violència econòmica. T'uneixes?

CCOO lucha contra la violència econòmica. ¿Te unes?


Com lluita CCOO contra la violència econòmica?

¿Cómo lucha CCOO contra la violència econòmica?

 

  • Solicitem informació a l'empresa
  • Fem un diagnòstic
  • Elaborem propostes de solució
  • Portem les propostes a la taula de negociació
  • Signem acords

 

  • Solicitamos información a la empresa
  • Hacemos un diagnostico
  • Elaboramos propuestas de solución
  • Llevamos las propuestas a la mesa de negociación
  • Firmamos acuerdos

 

On s'amaga la bretxa?

¿Dónde se esconde la brecha?

Complement per disponibilitat

Proposem que no hi hagi un complement addicional al lloc de treball sinó que la disponibilitat, si està justificada, sigui inherent a aquest.

 

Complemento por disponibilidad

Proponemos que no exista un complemento addicional al puesto sinó que la disponibilidad, si està justificada, sea inherente al mismo.

 

 

Reduccions de jornada

Negociar mesures de flexibilitat i adaptació de l'horari que facin possible la conciliació.

 

Reducciones de jornada

Negociar medidas de flexibilidad y adaptación del horario que hagan possible la conciliación.

 

Diferent retribució en llocs d'igual valor

Valoració dels llocs aplicant el principi d'igual retribució per a llocs d'igual valor

 

Distinta retribución en puestos de igual valor

Valoración de los puestos aplicando el principio de igual retribución para puestos de igual valor.

 

CCOO lluita contra la violència econòmica

T'uneixes?

CCOO lucha contra la violència econòmica

¿Te unes?

 


+ info

En el informe “CCOO se mueve contra la brecha” publicado anualmente por la Federación de Servicios realizamos el balance según los últimos datos aportados por fuentes oficiales, en base a algunos de los factores que influyen en la brecha salarial. https://www.ccoo-servicios.es/mujer/html/51105.html

>> INFORME BRECHA SALARIAL SECTORES DE SERVICIOS.- CCOO SE MUEVE CONTRA LA BRECHA

22 DE FEBRER, DIA PER LA IGUALTAT SALARIAL

CCOO es mou contra la bretxa - CCOO se mueve contra la brecha