TELETREBALL TELETRABAJO

Real Decreto-Ley de Trabajo a distancia.- El papel de la RLT y la Negociación Colectiva


Teletreball Teletrabajo Treball a distància Trabajo a Distancia Derechos Negociación Colectiva Drets Negociació col·lectiva

>> Documento sobre el Real Decreto-Ley de Trabajo a distancia.- El papel de la RLT y la Negociación Colectiva - CCOO Servicios

Més informació:

1-  Què és el teletreball? - ¿Qué es el teletrabajo?

2 - Davant el Covid19

3 - A tenir en compte - A tener en cuenta

4 - Set  Drets - Siete Derechos


Reial decret llei Treball a Distància. Preguntes i dubtes freqüents

>> Què és el treball a distància a què fa referència el Reial Decret?

>> S'aplica aquesta nova regulació al teletreball per Covid-19?

>> Qüestions a tenir en compte

>> Drets de les persones treballadores a distància. Conciliació i responsabilitat

>> Drets de les persones treballadores a distància. Dret a Carrera professional

>> Drets de les persones treballadores a distància. Dotació mitjans, equips i eines

>> Drets de les persones treballadores a distància. Repercussió en el temps de treball

>> Drets de les persones treballadores a distància. Prevenció de riscos laborals

>> Drets de les persones treballadores a distància. Ús de mitjans digitals

>> Drets de les persones treballadores a distància. drets col·lectius

>> Característiques de l'Acord de Treball a Distància

 

Real Decreto-Ley Trabajo a Distancia. Preguntas y dudas frecuentes

>> ¿Que es el trabajo a distancia al que hace referencia el Real Decreto?

>> ¿Se aplica esta nueva regulación al teletrabajo por Covid-19?

>>Cuestiones a tener en cuenta

>> Derechos de las personas trabajadoras a distancia. Conciliación y responsabilidad

>> Derechos de las personas trabajadoras a distancia. Derecho a Carrera profesional

>> Derechos de las personas trabajadoras a distancia. Dotación medios, equipos y herramientas

>> Derechos de las personas trabajadoras a distancia. Repercusión en el tiempo de trabajo

>> Derechos de las personas trabajadoras a distancia. Prevención de riesgos laborales

>> Derechos de las personas trabajadoras a distancia. Uso de medios digitales

>> Derechos de las personas trabajadoras a distancia. Derechos colectivos

>> Característias del Acuerdo de Trabajo a Distancia


>> Document sobre el Reial Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre de 2020 DE TREBALL A DISTÀNCIA. - CCOO de Catalunya

A qui s'aplica? – Definicions - Limitacions....  #TeletreballAmbDrets #Teletreball #Teletrabajo