PERMISOS RETRIBUÏTS:

El Tribunal Suprem dictamina que els Permisos Retribuïts deuen iniciar el seu còmput en dies hàbils per a les persones treballadores


"...el dia inicial ha de coincidir amb un dia laborable: el primer que segueixi al dia festiu, vacacional o part del descans setmanal en el qual es va produir el fet causant"


pdf
print
pmail

L'alt tribunal ha definit aquest criteri en una sentència dictada després de recurs de cassació interposat pels sindicats més representatius del sector de Contact Center. La sentència, comentada des del GTJ de CCOO de Catalunya, precisa que per al gaudi del permís retribuït fixat en el conveni col·lectiu per als supòsits de naixement, defunció o matrimoni:

(...) els permisos es concedeixen per al seu gaudi en dies laborables, doncs en dies festius no cal demanar-los perquè no es treballa, la qual cosa corrobora el primer paràgraf de l'article interpretat en dir "Els treballadors... podran absentar-se del treball, amb dret a retribució...", absència que manca de rellevància quan es produeix en dia no laborable de la persona treballadora.

A més, des del GTJ es precisa que, per a la sentència, el dia en el qual produeix la circumstància que dóna origen al dret del gaudi del permís és irrellevant ja que:

 "el permís només pot gaudir-se a partir del fet causant i no abans. Per això, el dia inicial ha de coincidir amb un dia laborable: el primer que segueixi al dia festiu, vacacional o part del descans setmanal en el qual es va produir el fet causant."

Aquesta sentència, extrapolable al règim de permisos retribuïts inclosos en qualsevol conveni col·lectiu, independentment que la sentència interpreti Contact Center, o de l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors;  suposa un canvi radical al que fins al moment era el criteri, definit en primeres instàncies judicials, que establien que els permisos retribuïts es gaudien des que es produïa el fet causant, amb independència de sí aquest dia era laborable o no per a la persona treballadora.

La interpretació més favorable que realitza aquesta sentència per a les persones treballadores, i la seva claredat quant als termes que defineix, deu servir de fonament per resoldre els conflictes quotidians que es donen a compte d'aquest tipus de permisos, sobre quan s'originen i com es gaudeixen.