CCOO reivindiquem i aportem solucions per resoldre el pèssim clima laboral al sector financer


Les patronals finalment accepten seure a negociar després de la sol·licitud que CCOO varem fer d'obertura dels Observatoris Sectorials per resoldre els desequilibris generats pels EROs i la retallada de plantilla, la pressió comercial creixent i el contrast amb l'increment dels beneficis, les remuneracions de l'alta direcció i el repunt excepcional de la inflació. Ja s'ha fixat el 25/05 per a la reunió de l'Observatori d'Estalvi i estem pendents de concretar dates properes a l'Observatori de Banca i la Comissió de Rurals.

- - - - - - -

CCOO reivindicamos y aportamos soluciones para resolver el pésimo clima laboral en el sector financiero

Las patronales finalmente aceptan sentarse a negociar tras la solicitud que CCOO hicimos de apertura de los Observatorios Sectoriales para solventar los desequilibrios generados por los EREs y el recorte de plantilla, la creciente presión comercial y el contraste con el incremento de los beneficios, las remuneraciones de la alta dirección y el repunte excepcional de la inflación. Ya se ha fijado el 25/05 para la reunión del Observatorio de Ahorro y estamos pendiente de concretar fechas cercanas para el Observatorio de Banca y la Comisión de Rurales.


Per a CCOO l'Observatori sectorial ha de ser l'àmbit on s'abordi la reversió a les plantilles d'un “dividend social” a través de 4 eixos principals:

1) Mecanismes compensatoris que reconeguin el paper i l'esforç de les plantilles, en un context de beneficis record i alta inflació, entre ells:

  • Revisió de conceptes salarials i extrasalarials (taules, dietes, quilometratge, compensació teletreball, aportacions a plans de pensions, etc.)
  • Pagament extraordinari compensatori.
  • Eliminació de les clàusules de compensació i absorció.

2) Creació d'ocupació per resoldre les excessives càrregues de treball que pateix la plantilla, així com un pacte intergeneracional per cobrir les prejubilacions amb contractacions noves.

3) Canvi del model de negoci en què les empreses siguin laboralment sostenibles tractant les plantilles amb respecte i sense amenaces i fixant objectius assumibles.

4) Desenvolupament d’una carrera professional clara, objectiva i justa.

Tenir cura de la plantilla ha de formar part de les polítiques de les empreses si volen actuar com a sector social i laboralment responsable. Perquè les bancàries i els bancaris no només som imprescindibles per donar el servei financer a la clientela amb la nostra professionalitat i qualitat de servei, també som el principal actiu de les empreses del sector financer.

És el moment de recuperar el paper del diàleg social sectorial des de la reivindicació i l'exigència. Aquesta és l’aposta de CCOO, que estem convençudes podrem fer en unitat sindical amb la resta d’organitzacions sindicals. 

- - - - - - - - -

CCOO reivindicamos y aportamos soluciones para resolver el pésimo clima laboral en el sector financiero

 

11/5/22

Las patronales finalmente aceptan sentarse a negociar tras la solicitud que CCOO hicimos de apertura de los Observatorios Sectoriales para solventar los desequilibrios generados por los EREs y el recorte de plantilla, la creciente presión comercial y el contraste con el incremento de los beneficios, las remuneraciones de la alta dirección y el repunte excepcional de la inflación. Ya se ha fijado el 25/05 para la reunión del Observatorio de Ahorro y estamos pendiente de concretar fechas cercanas para el Observatorio de Banca y la Comisión de Rurales.

Para CCOO el Observatorio sectorial debe ser el  ámbito donde se aborde la reversión a las plantillas de un “dividendo social” a través de 4 ejes principales:

  1. Mecanismos compensatorios que reconozcan el papel y el esfuerzo de las plantillas, en un contexto de beneficios record y alta inflación, entre ellos:
  • Revisión de conceptos salariales y extrasalariales (tablas, dietas, kilometraje, compensación teletrabajo, aportaciones a planes de pensiones, etc.)
  • Pago extraordinario compensatorio.
  • Eliminación de las cláusulas de compensación y absorción.
  1. Creación de empleo para solventar las excesivas cargas de trabajo que padece la plantilla, así como un pacto intergeneracional para cubrir las prejubilaciones con nuevas contrataciones.
  2. Cambio del modelo de negocio en el que las empresas sean laboralmente sostenibles tratando a las plantillas con respeto y sin amenazas y fijando objetivos asumibles.
  3. Desarrollo de una carrera profesional clara, objetiva y justa.

Cuidar de la plantilla debe formar parte de las políticas de las empresas si quieren actuar como un sector social y laboralmente responsable. Porque las bancarias y bancarios no sólo somos imprescindibles para dar el servicio financiero a la clientela con nuestra profesionalidad y calidad de servicio, también somos el principal activo de las empresas del sector financiero.

Es el momento de recuperar el papel del diálogo social sectorial, desde la reivindicación y la exigencia. Esta es la apuesta de CCOO, que estamos convencidas podremos hacer en unidad sindical con el resto de organizaciones sindicales..

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/