Moviment insuficient de la patronal en el Conveni de Supermercats de Catalunya

A la reunió del 26 de juliol per a la negociació del conveni col·lectiu de Supermercats de Catalunya, la patronal ha plantejat una nova proposta en els termes següents:

- - - - - - - -

Movimiento insuficiente de la patronal en el Convenio de Supermercados de Catalunya

En la reunión del 26 de julio para la negociación del convenio colectivo de Supermercados de Catalunya, la patronal ha planteado una nueva propuesta en los siguientes términos:


 • Vigència: 4 anys (2022-2025)
 • Limitació de la compensació i absorció. No operaria en salaris inferiors a 22.000 el 2022, en salaris inferiors a 23.000 el 2023 i en salaris inferiors a 24.000 el 2024.
 • Ampliar el contracte eventual de 6 a 12 mesos.
 • Regular la possibilitat de fer contractes fixos discontinus a temps parcial
 • Reducció de 8 hores de jornada però eliminant el dia d’assumptes propis
 • La possibilitat de gaudir de dos caps de setmana a l'any per a aquelles persones treballadores que no hagin tingut cap baixa
 • Retall dels complements a càrrec de les empreses en situació d'incapacitat temporal
 • Increments salarials 3% per a l'any 2022, 2,5% per a l'any 2023, 2% per a l'any 2024 i 2% per a l'any 2025 (sense revisió salarial durant la vigència del conveni).
 • Unificació de redactats per a les 4 províncies en matèria de descansos, dietes i quilometratge, plus d'idiomes i transport i descompte en compres i assegurança d'accidents. Pel que fa a aquest darrer bloc, llevat del descompte en compres, més aviat el que proposen és igualar a la condició més baixa.

És cert que la patronal ha fet un moviment, però aquest moviment torna a ser insuficient.

CCOO hem respost que cal acordar una clàusula de revisió salarial, que s'ha de millorar la regulació de la compensació i absorció, els plusos (molts d'ells d'aplicació en plataformes logístiques), la compensació econòmica i en descans per al treball voluntari a diumenges i festius, el reconeixement professional (canvi de nivell retributiu d'auxiliars de caixa, reponents/es i ajudants de secció i el reconeixement dels llocs de treball i inclusió dels mateixos de les plataformes logístiques), la contractació, la reducció de la jornada, garantir descansos en cap de setmana, millorar les normes de conciliació de la vida personal i familiar, millora dels permisos retribuïts i vacances i millora de la salut laboral, la formació i la igualtat.

La propera reunió serà el proper dilluns 19 de setembre.

Exigim un conveni just!

Continuarem informant!

- - - - - - - -

Movimiento insuficiente de la patronal en el Convenio de Supermercados de Catalunya

En la reunión del 26 de julio para la negociación del convenio colectivo de Supermercados de Catalunya, la patronal ha planteado una nueva propuesta en los siguientes términos:

 • Vigencia: 4 años (2022-2025)
 • Limitación de la compensación y  absorción. No operaría en salarios inferiores a 22.000 en 2022, en salarios inferiores a 23.000 en 2023 y en salarios inferiores a 24.000 en 2024.
 • Ampliar el contrato eventual de 6 a 12 meses.
 • Regular la posibilidad de hacer contratos fijos discontinuos a tiempo parcial
 • Reducción de 8 horas de jornada pero eliminando el día de asuntos propios
 • La posibilidad de disfrute de dos fines de semana al año para aquellas personas trabajadoras que no hayan tenido ninguna baja
 • Recorte de los complementos a cargo de las empresas en situación de incapacidad temporal
 • Incrementos salariales 3% para el año 2022, 2,5% para el año 2023, 2% para el año 2024 y 2% para el año 2025 (sin revisión salarial durante la vigencia del convenio).
 • Unificación de redactados para las 4 provincias en materia de descansos, dietas y kilometraje, plus de idiomas y transporte y descuento en compras y seguro de accidentes. Respecto a este último bloque, salvo el descuento en compras, más bien lo que proponen es igualar a la condición más baja.

Siendo cierto que la patronal ha hecho un movimiento, este movimiento vuelve a ser insuficiente.

CCOO hemos respondido que es necesario acordar una cláusula de revisión salarial, que se tiene que mejorar la regulación de la compensación y absorción, los pluses (muchos de ellos de aplicación en plataformas logísticas), la compensación económica y en descanso para el trabajo voluntario en domingos y festivos, el reconocimiento profesional (cambio de nivel retributivo de auxiliares de caja, reponedoras/es y ayudantes de sección y el reconocimiento de los puestos de trabajo e inclusión de los mismos de las plataformas logísticas), la contratación, la reducción de la jornada, garantizar descansos en fin de semana, mejorar las normas de conciliación de la vida personal y familiar, mejora de los permisos retribuidos y vacaciones y mejora de la salud laboral, la formación y la igualdad.

La próxima reunión será el próximo lunes 19 de septiembre.

¡Exigimos un convenio justo!

¡Seguiremos informando!

Encara no t’has afiliat?

Ara és el moment!

>> Afilia-t’hi!