X Conveni Col·lectiu de treball del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi per als anys 2017-2020

CCOO signa el X Conveni del comerç de Catalunya que millora els salaris i drets que frenen la precarietat en el sector


El dilluns 30 de juliol de 2018, hem signat el X Conveni Col·lectiu de treball del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi per als anys 2017-2020El Conveni, ratificat per la nostra afiliació i representativitat, recull avenços en matèria salarial i social per al període 2017-2020. Aquestes modificacions són les següents:

*       Excedències: possibilitat de prorrogar-se si es demana per períodes inferiors al límit màxim. Després d'una excedència voluntària es garanteix que es farà amb la mateixa jornada i altres condicions.

*       Contracte de formació, contractació de persones amb discapacitat, vacances i protecció a la maternitat i paternitat: es millora la seva redacció.

*       Contractació a temps parcial: s'estableix la prioritat per passar a temps complet abans que l'empresa recorri a noves contractacions.

*       Jornada de treball: es millora la durada dels descansos en els horaris partits (d'un mínim de 90 min a 60 min). Es redueix la jornada màxima del subsector de joguines per equiparar-la amb la resta de sectors (reducció de 12 hores, de 1792 a 1780).

*       Llicències retribuïdes:

·         S'incrementa un dia més en cas de naixement de fill/a o malaltia greu o hospitalització o defunció de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat (també si hi ha desplaçament)

·         En els permisos per hospitalització es podran gaudir mentre dura el fet causant.

·         S'amplia en 2 hores (de 12h a 14h) la bossa per a assistència mèdica i acompanyament de fills/es menors de 16 anys (abans 12 anys).

·         S'iniciarà el gaudi dels permisos el primer dia laborable.

·         S'amplia l'acumulació de la lactància de 14 a 15 dies laborables.

*       Es pacta un nou permís no retribuït de 20 hores per acompanyar a familiars de fins a primer grau a tractaments per malaltia greu.

*       Compensació i absorció: limitem la compensació i absorció d'alguns conceptes durant la vigència del conveni.

*       Retribució en vacances: es garanteix el dret a percebre comissions i/o incentius.

*       Increments salarials:

·         2017: 1,10% (IPC real de l'esmentat període)

·         2018: 2,5%.

·         2019: 2% fix. Variable: Si el PIB del 2019 és igual o superior a 2,5% s'addicionarà a l'increment fix un 3% (grups I, II i III), un 2% (grup IV) i un 1% per als grups V i 0 .

·         2020: 2% fix. Variable: Si el PIB del 2020 és igual o superior al 2,5% s'addicionarà a l'increment fix un 5% (grups I, II), un 4% (grup III) i un 3% (grups IV, V i 0).

·         Els conceptes antiguitat, plus nocturnitat, vestuari, transport i preu hores treballades en diumenge i/o festiu es revaloritzaran amb els increments fixos pactats.

·         Per al sector de joguines, els salaris superiors a 14.000 tindran l'increment fix més un 50% del variable i per als salaris inferiors a 14.000 s'aplicarà l'increment fix i el 100% del variable.

·         S'eliminen nivells retributius per edat.

*       Crèdit sindical: s'amplia per als trams entre 31 i 500 treballadors/es.

*       Comissions de treball: es creen dues, una per reestructurar la classificació professional i una altra per estudiar els nivells d'absentisme i les seves causes.

Valorem de manera molt positiva els avenços contemplats ja que donem compliment als objectius sindicals fixats pel que fa als increments salarials, amb més increment als salaris més baixos, i alhora, millorem drets per tallar la precarietat laboral i per millorar la conciliació de la vida laboral i personal.

CCOO Serveis Catalunya

Seguirem informant!

Compromesos amb tu!