CIRCULAR.- Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social - C.S.CCOO Julio 2018

Ampliació permís de Paternitat a 5 setmanes


El 5 de juliol de 2018 ha entrat en vigor l'ampliació del permís de paternitat fins a la 5a setmana, d'acord a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2018 publicada en el BOE del passat 4 de juliol.


D'aquesta manera el treballador o treballadora tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill o filla a partir del segon.

Com passava fins ara, el treballador o treballadora el fet que exerceixi aquest dret podrà iniciar el seu gaudi durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill o filla, previst legal o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment.   

El gaudi del permís durant les primeres 4 setmanes serà obligatòriament ininterromput, des del moment assenyalat en el paràgraf anterior, mentre que la 5a setmana de permís tindrà caràcter "volant", això és, que podrà gaudir-se, alternativament, bé de forma successiva a les 4 primeres setmanes o bé en un nou període independent dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill o filla, la resolució judicial o la decisió administrativa corresponent.

En els casos en els quals es vulgui gaudir de la 5a setmana de permís de forma "volant", en un nou període independent de les 4 primeres setmanes, haurà de comptar-se amb l'acord previ entre l'empresari i el treballador o treballadora.

De la mateixa manera, es manté el règim de gaudi a jornada completa o jornada parcial que ja estava establert per a les prestacions de paternitat i maternitat. De manera que el permís de paternitat podrà gaudir-se en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d'un mínim del cinquanta per cent, previ acord entre empresari i treballador o treballadora, i conforme es determini reglamentàriament. En tot cas, el règim de jornada serà el mateix per a tot el període de 5 setmanes, amb independència que es gaudeixi de forma ininterrompuda o en dos períodes diferenciats.

CCOO Serveis Catalunya