CCOO signa el conveni col·lectiu del comerç general de Catalunya


Signat el XI conveni col·lectiu de sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi per als anys 2021 i 2022. Avui dilluns 4 d'octubre, PIMEC Comerç, CCOO i UGT, hem signat el conveni col·lectiu.

Les principals novetats són les següents:


Vigència: 2 anys (2021-2022)

Grups professionals: S'estableix un llenguatge inclusiu en les descripcions dels llocs de treball (antigues categories professionals).

Període de prova: se suspèn el còmput del període de prova quan la persona treballadora tingui el contracte suspès.

Excedències: S'amplia de 2 a 3 anys la durada de l'excedència per cura d'un familiar de fins a segon grau amb reserva de lloc de treball. També s'estableix la reserva del mateix lloc de treball durant els tres anys que dura l'excedència per cura de fills/es.

Contracte a temps parcial: s'amplia el màxim d'hores complementàries realitzables per a aquelles persones treballadores amb contracte a temps parcial i amb una jornada setmanal contractada igual o superior a les 20 hores (d'un 30% a un 40%).

Com a mesura d'acció positiva, s'estableix el caràcter preferent en l'accés a la formació per a les persones treballadores a temps parcial.

Protecció a la maternitat i paternitat: s'actualitzen els redactats.

En matèria de no discriminació: s'afegeixen la no discriminació per raó de gènere o condició sexual.

Increments salarials: Un 1,5%, per a cada un dels anys, sobre tots els conceptes regulats en conveni: salari base, plus transport, plus vestuari, hores extres i treball en diumenges i festius.

 

Valorem positivament la signatura d'aquest conveni, que considerem de trànsit, ja que entenem que en la pròxima negociació hem de negociar qüestions que afecten la jornada, a la feina en diumenges i festius, a les llicències retribuïdes i a la igualtat.

La signatura del conveni s'ha demorat a causa dels intents de la patronal de voler facilitar, a les empreses, l'aplicació de la distribució irregular de la jornada, eliminar la voluntarietat de la feina en diumenges i festius, incrementar al màxim les hores complementàries, ampliar els períodes de prova, establir un salari inferior per a les persones treballadores de nou ingrés, eliminar els premis de vinculació i retallar els complements salarials en situació d'incapacitat temporal.

CCOO Serveis Catalunya