CCOO signa el preacord del conveni col.lectiu de majoristes d´alimentació de Catalunya


Avui, dimarts 27 de juliol de 2021, s'ha subscrit l’esmentat preacord entre CCOO, UGT i la patronal de el sector.

Les principals novetats són les següents:


Vigència: 2 anys (2021-2022).

Contractació: S'unifiquen redactats del contracte d'interinitat per a totes les províncies i s'elimina la possibilitat de poder utilitzar el contracte d'obra i servei per a la realització d'inventaris.

S'estableix que en el contracte a temps parcial es farà constar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any.

Registre de jornada: s'introdueix un nou paràgraf regulant el registre de la jornada.

Increment salarial: 1,5 % per a cada un dels anys.

Paga de fidelitat (Girona): a l'efecte de percebre aquesta paga, no computaran com a absentisme el temps dedicat a tractaments oncològics.

Llicències: Per a totes les províncies s'augmenta a 5 dies el permís per defunció de cònjuge o parella de fet i fills i filles. S'acorda adaptar el text als criteris jurisprudencials respecte a l'inici dels permisos retribuïts.

Plans d'igualtat a les empreses i altres mesures de promoció de la igualtat: s'estableixen nous redactats.

Violència de gènere: la utilització de permisos necessaris per a la realització de gestions administratives, judicials o mèdiques, incloses aquelles que puguin afectar els fills i filles al seu càrrec, per fer efectiu el seu dret a la protecció o a l'assistència social integral, no serà considerada absència a l'efecte del cobrament de primes o plus tinguin per finalitat la d'incentivar la presència a la feina.

Dret preferent a ocupar vacants de Xofer 1a/C: Es regulen les condicions i requisits per passar de Xofer 2a a Xofer de 1a.

Eliminació de nivells retributius en desús a la província de Lleida.

L'acord suposa avenços i cap retrocés en els drets i en les condicions de treball. Amb l'objectiu de no retardar la posterior publicació del conveni, i en conseqüència, també la seva aplicació, esperem poder signar el text definitiu aquesta mateixa setmana.

Seguirem informant.

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!