(PUBLICAT AL DOGC Núm. 9150 ? 25/4/2024)

PUBLICAT EL CONVENI COL·LECTIU DEL COMERÇ DE VIDRE, PISA, CERÀMICA I SIMILARS DE CATALUNYA PELS ANYS 2023-2025.


RESOLUCIÓ EMT/1302/2024, de 27 de març, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del comerç del vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya (codi de conveni 79000085011993).


 


Les principals novetats són les següents:

 • Jornada: reducció de 9 hores en còmput anual (de 1.779 a 1.770 hores).
 • Descans setmanal en dissabte: s'estableix el dret a descansar 4 dissabtes per a l'any
 • 2024 i 5 dissabtes a partir del 2025, per a les persones treballadores que treballin 5 o més dies a la setmana.
 • Registre de la jornada laboral: es regula el registre de la jornada.
 • Contractació: Es regula la retribució dels contractes de formació en alternança i per a l'obtenció de la pràctica professional. També es regula el contracte d'interinitat i el foment de la contractació per a persones amb discapacitat.
 • Consolidació d'hores complementàries: es podran consolidar el 30% de la mitjana d'hores complementàries realitzades.
 • Garantia per als contractes fixos discontinus: jornada mínima 20 hores a la setmana i període mínim d'activitat de 3 mesos. A més els contractes fixos discontinus a temps parcial no podran superar el 10% de la plantilla.
 • Introducció de noves especialitats: coordinador/ coordinadora de caps de sucursal, cap de sucursal, caixer/caixera.
 • Increments salarials: 4% per a l'any 2023, 3% per a l'any 2024 i 3% per al 2025.
 • S'estableix una clàusula de revisió salarial a l'IPC real amb el topall d'un 1%.
 • Llicències retribuïdes: es recullen les noves llicències retribuïdes, es regula el dret a gaudir d'un dia per assumptes propis i s’amplia la bossa per a visites mèdiques de 30 a 35 hores.
 • Es regula el dret a la desconnexió digital i l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Es regula un nou plus de vestuari de 70?€ anuals per a la conservació i neteja de vestuari.
 • Millora del redactat de l'article de protecció de les víctimes de violència de gènere.
 • Les hores extraordinàries passen a retribuir-se amb un recàrrec del 50% en lloc del 25%.
 • A les hores extres festives l'increment s'estableix en el 75%.
 • Es recull l’Acord Social per l’obertura dels establiments comercials en diumenges i festius en la zona turística del municipi de Barcelona.
 • Es milloren els mecanismes de control en les sol·licituds d'inaplicació de les condicions de conveni i de la solució de conflictes col·lectius.

 

Des de CCOO fem una valoració molt positiva, ja que l'anterior conveni va finalitzar l'any 2019, posteriorment vam poder prorrogar el conveni aprovant taules salarials per als anys 2020, 2021 i 2022, i finalment hem pogut renovar el contingut del conveni. Millorem les condicions salarials sobre la base de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, així com la jornada, els permisos retribuïts, etc, millorant la conciliació de la vida laboral i personal