RESOLUCIÓ EMT/4459/2023, de 2 de novembre DE 2023

PUBLICAT EL CONVENI COL·LECTIU DE DISTRIBUÏDORS MAJORISTES D'ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA 2023-2025


RESOLUCIÓ EMT/4459/2023, de 2 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del V Conveni col·lectiu marc del sector de la distribució de majoristes d’alimentació de Catalunya (codi de conveni núm. 79100145012016).

 


Aquest conveni té com avenços més destacables Increments salarials El 2023 un 4,00%, 2024 3,00 % i 2025 3,00%.

S’incorpora una clàusula de revisió salarial que garanteix que s’abonarà cada l’any la diferència entre IPC i l'increment pactat, amb un límit de l'1%.

Compensació i absorció Impossibilitat d'absorbir ni compensar els increments en els salaris iguals o inferiors a 19.000 euros durant tota la vigència del Conveni.

Jornada laboral. S'introdueix l'Acord social per a l'obertura dels Establiments comercials en diumenges i festius a la zona turística del terme municipal de Barcelona.

S’unifica per totes les províncies els articles de vacances i gratificacions extraordinàries, agafant de referència el més beneficiós per les persones treballadores. I s’incorporen al text del conveni les modificacions i nous permisos retribuïts introduïts pel RD-Llei 5/2023