XVIII CONVENI COL?LECTIU ESTATAL DE CONSULTORIES I ESTUDIS DE MERCAT

CCOO i UGT assoleixen un acord definitiu i procedeixen a la signatura del XVIII Conveni de Consultoria


 

Avui, 25 d'abril, després d'analitzar en detall l'última proposta rebuda després de la reunió del dimarts 11 d'abril, CCOO i UGT hem procedit a la signatura del XVIII Conveni Col·lectiu Estatal d'Empreses de Consultoria, de Tecnologies de la Informació i Estudis de Mercat i de l'Opinió Pública.

CCOO y UGT alcanzan un acuerdo definitivo y proceden a la firma del XVIII Convenio de Consultoría

Hoy, 25 de abril, tras analizar en detalle la última propuesta recibida tras la reunión del martes 11 de abril, CCOO y UGT hemos procedido a la firma del XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, de Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública.


Han estat més de 3 anys de negociacions gens senzilles. S'han fet multitud de mobilitzacions, arribant fins i tot a la convocatòria de la primera vaga del sector.

El conflicte ha estat inevitable per l'actitud de les patronals del sector, acostumades a negociar el conveni des d'una posició de comoditat. Les mobilitzacions i el desgast d'imatge sofert per les empreses, dut a terme tant en els propis centres de treball com als mitjans de comunicació i en xarxes socials, promogut per la RLPT i amb la inestimable participació de les plantilles, ha donat com a resultat un nou Conveni de Consultoria amb avenços considerables.

Us deixem les principals millores que han portat que UGT i CCOO signem aquest Conveni:

Retribucions:

Actualització de les taules vinculada a l'SMI: Aquestes es revisaran a cada pujada de l'SMI, actualitzant-se aquelles que quedin per sota. A més, s'acorda un diferencial mínim de 80 euros entre cada categoria professional actualitzada amb la immediatament superior (i aquesta amb la següent i així successivament), després de l'adequació.

 

Aquesta vinculació a l’SMI, juntament amb la desaparició del nivell E-III de totes les àrees, suposa ja per al 2023, una actualització de més del 33% en taules dels salaris mínims del conveni. A més, s'ha acordat que el complement personal per a aquestes categories es reparteixi entre el salari base i el plus conveni, eliminant així aquest concepte compensable i absorbible, la qual cosa permetrà cobrar els triennis d'antiguitat (en no poder absorbir-la) a tots els nivells que estaven per sota de l’SMI.

Pujades salarials:

2022: Increment mitjà nominal en taules del 10,75% (5,5% mitjà - que varia en funció de cada Àrea i Nivell - respecte a les taules que parteixen del SMI), amb efectes retroactius des de l'1 de juliol de 2022 per a l'abonament d'endarreriments.

2023: Increment salarial en taules del 2,5% amb efectes retroactius des de l'1 de gener.

2024: Increment salarial en taules del 2% (sobre les taules de 2023 amb l’SMI actualitzat, que és superior a l'indicat en el preacord).

Àrea de Programació: Salt automàtic al nivell E-I als 3 anys d'experiència a l'E- II.

Quilometratge: Actualització a 0,25€/km (actualment 0,17€), suposa un increment

del 32%.

Per a l'Àrea d'Estudis de Mercat: actualització a 0,22€/km des de l'1 de gener de 2023 i a 0,23€/km des de l'1 de gener de 2024.

Dietes: Actualització a 55€ (actualment 52,06€), increment del 5,35%. Per a Caps

de Zona, Inspector-Entrevistador i Entrevistador-Enquestador actualització a 38,55€.

Classificació professional: 5 Àrees, una més que ara. L'actual Àrea 3 passa a dividir-se en una àrea de Programació (es queda com a Àrea 3) i una àrea de Consultoria (passa a denominar-se Àrea 4). Se'n crea una de nova per al CAU.

Teletreball: Regulació, garantint una compensació mínima per despeses de

17€/mes (millorable per acord col·lectiu amb la RLPT a cada empresa). A més, s'ha adaptat tot el redactat a la legislació actual

Des de CCOO i UGT aprofitem per agrair tot el suport rebut, una cosa imprescindible per aconseguir millores mitjançant la negociació col·lectiva i volem deixar clar que això només és el principi, queden moltes coses per millorar, però ara és el moment de recollir els fruits de l'esforç col·lectiu que RLPT i plantilles hem realitzat aquests 3 anys.

AQUEST CONVENI TÉ MOLT DE TU

 

CCOO y UGT alcanzan un acuerdo definitivo y proceden a la firma del XVIII Convenio de Consultoría

Hoy, 25 de abril, tras analizar en detalle la última propuesta recibida tras la reunión del martes 11 de abril, CCOO y UGT hemos procedido a la firma del XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, de Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública.

Han sido más de 3 años de negociaciones nada sencillas. Se han realizado multitud de movilizaciones, llegando incluso a la convocatoria de la primera huelga del sector.

El conflicto ha sido inevitable por la actitud de las patronales del sector, acostumbradas a negociar el convenio desde una posición de comodidad. Las movilizaciones y el desgaste de imagen sufrido por las empresas, llevado a cabo tanto en los propios centros de trabajo como en los medios de comunicación y en redes sociales, promovido por la RLPT y con la inestimable participación de las plantillas, ha dado como resultado un nuevo Convenio de Consultoría con avances considerables.

Os dejamos las principales mejoras que han llevado a que UGT y CCOO firmemos este Convenio:

Retribuciones:

Actualización de las tablas vinculada al SMI: Éstas se revisarán en cada subida del SMI, actualizando aquellas que queden por debajo. Además, se acuerda un diferencial mínimo de 80 euros entre cada categoría profesional actualizada con la inmediatamente superior (y ésta con la siguiente y así sucesivamente), tras la adecuación.

Esta vinculación al SMI, junto con la desaparición del nivel E-III de todas las áreas, supone ya para 2023 una actualización de más del 33% en tablas, de los salarios mínimos del convenio. Además, se ha acordado que el complemento personal para estas categorías se reparta entre el salario base y el plus convenio, eliminando así este concepto compensable y absorbible, lo que permitirá cobrar los trienios de antigüedad (al no poder absorberla) a todos los niveles que estaban por debajo del SMI.

Subidas salariales:

2022: Incremento medio nominal en tablas del 10,75% (5,5% medio -que varía en función de cada Área y Nivel- respecto a las tablas que parten del SMI), con efectos retroactivos desde el 1 de julio de 2022 para el abono de atrasos.

2023: Incremento salarial en tablas del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

2024: Incremento salarial en tablas del 2% (sobre las tablas de 2023 con el SMI actualizado, que es superior a lo indicado en el preacuerdo).

Área de Programación: Salto automático al nivel E-I a los 3 años de experiencia en el E-II.

Kilometraje: Actualización a 0,25€/km (actualmente 0,17€), supone un incremento del 32%.

Para el Área de Estudios de Mercado: actualización a 0,22€/km desde el 1 de enero de 2023 y a 0,23€/km desde el 1 de enero de 2024.

Dietas: Actualización a 55€ (actualmente 52,06€), incremento del 5,35%. Para Jefes de Zona, Inspector-Entrevistador y Entrevistador-Encuestador actualización a 38,55€.

Clasificación profesional: 5 Áreas, una más que ahora. El actual Área 3 pasa a dividirse en un área de Programación (se queda como Área 3) y un área de Consultoría (pasa a denominarse Área 4). Se crea una nueva para el CAU.

Teletrabajo: Regulación, garantizando una compensación mínima de gastos de

17€/mes (mejorable por acuerdo colectivo con la RLPT en cada empresa). Además, se ha adaptado todo el redactado a la legislación actual

Desde CCOO y UGT aprovechamos para agradecer todo el apoyo recibido, algo imprescindible para lograr mejoras mediante la negociación colectiva y queremos dejar claro que esto solo es el principio, quedan muchas cosas por mejorar, pero ahora es el momento de recoger los frutos del esfuerzo colectivo que RLPT y plantillas hemos realizado estos 3 años.

ESTE CONVENIO TIENE MUCHO DE TI