26 de Gener: CCOO exigirà a l´Observatori sectorial d´Assegurances mesures suficients i consolidades per compensar la inflació


Com ja recordareu (https://www.ccoo-services.es/html/56153.html), el passat 14/11/2022 des de CCOO vam reclamar formalment la convocatòria de l'Observatori sectorial del Conveni d'Assegurances i Mútues, amb l'objectiu de abordar un diagnòstic compartit de la situació que es tradueixi en nous compromisos en forma de mecanismes compensatoris que pal·lin l'impacte ja conegut de la inflació per a les plantilles, que no s'està veient cobert amb caràcter general de manera suficient amb les quanties abonades a nivell de empresa, per pacte o decisió unilateral.

- - - - -

26 de Enero: CCOO exigirá en el Observatorio sectorial de Seguros medidas suficientes y consolidadas para compensar la inflación

Como ya recordaréis (https://www.ccoo- servicios.es/html/56153.html), el pasado 14/11/2022 desde CCOO reclamamos formalmente la convocatoria del Observatorio sectorial del Convenio de Seguros y Mutuas, con el objetivo de abordar un diagnóstico compartido de la situación que se traduzca en nuevos compromisos en forma de mecanismos compensatorios que palien el impacto ya conocido de la inflación para las plantillas, que no se está viendo cubierto con carácter general de forma suficiente con las cuantías abonadas a nivel de empresa, por pacto o decisión unilateral.


Un precedent directe: CCOO aconsegueix a Banca i Caixes Rurals el 4,5% en taules per al 2023, per sobre de l'1,25% i l'1% pactats al seu moment. Els passats dies 30/11 i 20/12 respectivament, CCOO va aconseguir acords als convenis de Banca i Caixes Rurals, vigents fins al 31/12/2023 i amb pujades salarials pactades en el seu moment per al 2023 de l'1,25% i del 1 %, augmentant al 4,5% la pujada salarial per al 2023 com a compensació per la inflació del 2021, a més d'emplaçar-nos a continuar negociant una vegada es confirmés l'IPC del 2022. Al conveni d'Estalvi estem pendents d'una nova convocatòria de l'Observatori amb la mateixapendientes de una nueva convocatoria del Observatorio con la misma.

Atenent aquesta reclamació, s'ha convocat l'Observatori per al proper dia 26, precedit per Comissió Mixta per a l'aplicació de les pujades pactades de taules el proper dia 23.

Tant en una com en una altra convocatòria, des de CCOO exigirem mesures compensatòries de la inflació que no es limitin a mers pagaments puntuals i no consolidats, sinó que es traslladin a les taules salarials del Conveni. Com ja expliquem, el diferencial positiu que aconseguim a l'anterior conveni de la suma d'increments sobre la suma d'IPCs finals 2016-2020 (7,2%.vs.4,2%), s'ha vist completament absorbit i ha passat a negatiu el 2021, on l'increment pactat de l'1% ha quedat 5,5 punts per sota de l'IPC final (6,5%), agreujant-se el 2022 amb un IPC final del 5,8% (més de 4 punts per sobre de l'increment pactat, 1,44% després de correccions). A més, les previsions de creixement molt moderat del PIB per al 2023 i el 2024 ens orienten a increments de conveni entre l'1% i l'1,5%, per sota de les previsions d'IPC.

Tal com es reflecteix en alguns mitjans (per exemple, veure el següent enllaç https://www.lainformacion.com/empresas/seguro-se-debate-entre-reabrir-convenio-o-dar-pagas-compensatorias/2879446/) les empreses del sector han de començar a ser conscients que aquesta situació no es resol amb pagaments discrecionals, sinó obrint un procés compartit d'anàlisi, reflexió i negociació, que porti a pactar pujades a taules per sobre de les inicialment pactades. Així ho estem exigint i ho exigirem des de CCOO.

Seguirem informant

 

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT, ARA MÉS QUE MAIAFILIA-T’HI!


 

 

26 de Enero: CCOO exigirá en el Observatorio sectorial de Seguros medidas suficientes y consolidadas para compensar la inflación

Un precedente directo: CCOO consigue en Banca y Cajas Rurales el 4,5% en tablas para 2023, por encima del 1,25% y el 1% pactados en su momento. Los pasados días 30/11 y 20/12 respectivamente, CCOO consiguió acuerdos en los convenios de Banca y Cajas Rurales, vigentes hasta el 31/12/2023 y con subidas salariales pactadas en su momento para 2023 del 1,25% y del 1%, aumentando al 4,5% la subida salarial para 2023 como compensación por la inflación de 2021, además de emplazarnos a seguir negociando una vez se confirmase el IPC de 2022. En el convenio de Ahorro estamos pendientes de una nueva convocatoria del Observatorio con la misma.

Como ya recordaréis (https://www.ccoo- servicios.es/html/56153.html), el pasado 14/11/2022 desde CCOO reclamamos formalmente la convocatoria del Observatorio sectorial del Convenio de Seguros y Mutuas, con el objetivo de abordar un diagnóstico compartido de la situación que se traduzca en nuevos compromisos en forma de mecanismos compensatorios que palien el impacto ya conocido de la inflación para las plantillas, que no se está viendo cubierto con carácter general de forma suficiente con las cuantías abonadas a nivel de empresa, por pacto o decisión unilateral.

Atendiendo a dicha reclamación, se ha convocado el Observatorio para el próximo día 26, precedido por Comisión Mixta para la aplicación de las subidas pactadas de tablas el próximo día 23.

Tanto en una como en otra convocatoria, desde CCOO vamos a exigir medidas compensatorias de la inflación que no se limiten a meros pagos puntuales y no consolidados, sino que se trasladen a las tablas salariales del Convenio. Como ya explicamos, el diferencial positivo que conseguimos en el anterior convenio de la suma de incrementos sobre la suma de IPCs finales 2016-2020 (7,2%.vs.4,2%), se ha visto completamente absorbido y ha pasado a negativo en 2021, donde el incremento pactado del 1% ha quedado 5,5 puntos por debajo del IPC final (6,5%), agravándose en 2022 con un IPC final del 5,8% (más de 4 puntos por encima del incremento pactado, 1,44% tras correcciones). Además, las previsiones de crecimiento muy moderado del PIB para 2023 y 2024 nos orientan a incrementos de convenio entre el 1% y el 1,5%, por debajo de las previsiones de IPC.

Tal como se refleja en algunos medios (por ejemplo, ver el  siguiente enlace https://www.lainformacion.com/empresas/seguro-se- debate-entre-reabrir-convenio-o-dar-pagas- compensatorias/2879446/ las empresas del sector deben empezar a ser conscientes de que esta situación no se resuelve con pagos discrecionales, sino abriendo un proceso compartido de análisis, reflexión y negociación, que lleve a pactar subidas en tablas por encima de las inicialmente pactadas. Así lo estamos exigiendo y lo vamos a exigir desde CCOO.

Seguiremos informando.

 

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT, ARA MÉS QUE MAIAFILIA-T’HI!