CCOO a Banco Santander convoca concentracions a diferents ciutats per reclamar que l`´ increment salarial sigui per a tota la plantilla


CCOO, sindicat majoritari a Banco Santander i al sector financer, convoca concentracions per mostrar el seu rebuig a la decisió de l'empresa d'aplicar la clàusula general de compensació i absorció i denunciar públicament el tracte injust que està rebent la plantilla.

- - - - - -

CCOO en Banco Santander convoca concentraciones en distintas ciudades para reclamar que el incremento salarial sea para toda la plantilla

CCOO, sindicato mayoritario en Banco Santander y en el sector financiero, convoca concentraciones para mostrar su rechazo a la decisión de la empresa de aplicar la cláusula general de compensación y absorción y denunciar públicamente el trato injusto que está recibiendo la plantilla.


L'actual Conveni de Banca es va signar a principis de 2021, on es van pactar unes pujades anuals d'acord amb la situació existent i res no feia preveure la crisi de preus que estem patint actualment.

De manera excepcional, es va obrir l'Observatori Sectorial del Conveni de Banca on, després de mesos de debat, es va arribar a unes conclusions clares: hi havia una devaluació salarial i una pèrdua de poder adquisitiu a la plantilla del sector bancari.

Fruit d'aquestes conclusions, i amb l'objectiu de pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu, el 29 de novembre del 2022, es va reobrir el Conveni Col·lectiu de Banca i es va acordar modificar les taules salarials del 2023, passant de l'1,25% pactat al 4,5%.

En el mateix moment de la firma, des de CCOO es va instar Banco Santander i la resta d'entitats bancàries que aquest increment fos real per a tota la plantilla i no s'apliqués la clàusula general de compensació i absorció, que faculta l'empresa a absorbir aquestes actualitzacions a les persones que tenen complements voluntaris.

Altres entitats del sector com BBVA, Banc Sabadell o Bankinter han establert fórmules per fer arribar aquest increment a tota la plantilla, anunciant que no absorbeixen ni compensen o que, en cas de fer-ho, garanteixen un increment mínim.

Avui dia, hi ha una única entitat al sector que ha decidit aplicar íntegrament la clàusula de compensació i absorció: Banco Santander. Entitat que va obtenir un benefici atribuït de 7.316 milions d'euros els primers nou mesos del 2022, un 25% més respecte al mateix període de l'any anterior.

Davant de situacions extraordinàries com la que ens trobem, s'han de prendre decisions també extraordinàries. Per això, CCOO ens hem dirigit diverses vegades a l'Alta Direcció de l'empresa, i fins i tot, a la Presidenta, reclamant que es rectifiqui i que l'increment salarial sigui real per a tota la plantilla complint així amb l'objectiu de l'obertura del Conveni: pal·liar la devaluació salarial i la pèrdua de poder adquisitiu.

Davant de l'immobilisme de la posició de Banco Santander, CCOO sortim al carrer per mostrar una vegada més el nostre rebuig a la mesura que ha pres l'empresa i per denunciar públicament el tracte injust que estem rebent la plantilla.

Per això, es convoquen concentracions per al proper dijous 12 de gener, de 12 a 13 hores, davant de les següents oficines:

- - - - -

CCOO en Banco Santander convoca concentraciones en distintas ciudades para reclamar que el incremento salarial sea para toda la plantilla

CCOO, sindicato mayoritario en Banco Santander y en el sector financiero, convoca concentraciones para mostrar su rechazo a la decisión de la empresa de aplicar la cláusula general de compensación y absorción y denunciar públicamente el trato injusto que está recibiendo la plantilla.

El actual Convenio de Banca se firmó a principios de 2021, donde se pactaron unas subidas anuales acordes con la situación existente y nada hacía prever la crisis de precios que estamos sufriendo actualmente.

De manera excepcional, se abrió el Observatorio Sectorial del Convenio de Banca donde, tras meses de debate, se llegó a unas conclusiones claras: existía una devaluación salarial y una pérdida de poder adquisitivo en la plantilla del sector bancario.

Fruto de estas conclusiones, y con el objetivo de paliar la pérdida de poder adquisitivo, el 29 de noviembre de 2022, se reabrió el Convenio Colectivo de Banca y se acordó modificar las tablas salariales del 2023, pasando del 1,25% pactado al 4,5%.

En el mismo momento de la firma, desde CCOO se instó a Banco Santander y al resto de entidades bancarias a que ese incremento fuera real para toda la plantilla y no se aplicase la cláusula general de compensación y absorción, que faculta a la empresa a absorber estas actualizaciones a aquellas personas que tienen complementos voluntarios.

Otras entidades del sector como BBVA, Banco Sabadell o Bankinter, han establecido fórmulas para hacer llegar ese incremento a toda la plantilla, anunciando que no absorben ni compensan o que, en caso de hacerlo, garantizan un incremento mínimo.

Hoy en día, hay una única entidad en el sector que ha decidido aplicar íntegramente la cláusula de compensación y absorción: Banco Santander. Entidad que obtuvo un beneficio atribuido de 7.316 millones de euros en los primeros nueve meses del 2022, un 25% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Ante situaciones extraordinarias como la que nos encontramos, se deben tomar decisiones también extraordinarias. Por ello, CCOO nos hemos dirigido en diversas ocasiones a la Alta Dirección de la empresa, e incluso, a la Presidenta, reclamando que se rectifique y que el incremento salarial sea real para toda la plantilla cumpliendo así con el objetivo de la apertura del Convenio: paliar la devaluación salarial y la pérdida de poder adquisitivo.

Ante el inmovilismo de la posición de Banco Santander, CCOO salimos a la calle para mostrar una vez más nuestro rechazo a la medida que ha tomado la empresa y para denunciar públicamente el trato injusto que estamos recibiendo la plantilla.


>> MANIFIESTO CCOO SERVICIOS BANCO SANTANDER

Dijous 12 de gener, de 12 a 13 hores, BARCELONA Passeig de Gràcia, número 5.