CCOO hem signat el preacord del conveni col·lectiu de majoristes d´alimentació de Catalunya per als anys 2019-2020


Majoristes de Catalunya preacord Conveni signat per CCOO

Avui dimarts 17 de desembre de 2019, s'ha subscrit aquest preacord entre CCOO (sindicat majoritari en el sector) i la patronal del sector. Per a CCOO l'acord suposa avanços en els drets i en les condicions de treball, tant salarials com a socials, en línia amb els acords generals de negociació col•lectiva a nivell estatal i a Catalunya,  AENC i AIC, gràcies al treball que des de CCOO s'ha realitzat des d'inicis d'aquest any. La signatura del conveni està prevista per al dia 15 de gener si prèviament es ratifica en Assemblea per part de la nostra afiliació i de la nostra representativitat.pdf
print
pmail

Les principals novetats són les següents:

Vigència: 2 anys (2019-2020)

Llenguatge: utilització de llenguatge no sexista.

 

“L'acord suposa avanços en els drets i condicions de treball”

Règim d'inaplicació de les condicions: s'estableixen garanties per a les persones treballadores en cas d'inaplicació de conveni, millorant-se d'aquesta manera la regulació que va establir la reforma laboral de l'any 2012.

Contractació de persones amb diversitat funcional: la contractació del 2 % de la plantilla ha de ser la regla general i les mesures alternatives l'excepció.

S'incorpora una clàusula per al foment de la contractació indefinida.

Es millora la regulació dels contractes formatius.

Es regulen les hores nocturnes i extres per a Tarragona. Millora del redactat de les hores nocturnes per a Barcelona.

Paga de Nadal: s'avança el pagament al 15 de desembre. Es podran prorratejar les pagues si hi ha acord amb la RLT.

Increment salarial: 2 % per a l'any 2019. Per a l'any 2020, l'increment salarial  serà igual a l'IPC real de l'any anterior més un 0,5 %. A més es garanteix una retribució mínima de 14.000 euros a data de 01/01/2021. També s'adquireix el compromís de revisar els nivells retributius més baixos per valorar-se la seva supressió.

Els permisos per naixement no computaran com a absentisme cara a percebre la paga de fidelitat (Girona).

Llicències: s'estableix una excedència per adopció o acolliment amb reserva del lloc de treball. S'acorda adaptar el text als criteris jurisprudencials respecte a l'inici dels permisos retribuïts.

S'estableix un nou text en matèria d'igualtat de tracte i oportunitats; plans d'igualtat i  igualtat per al col·lectiu LGTBI+.

S'incorpora nou redactat per a la protecció de víctimes de violència de gènere.

S'incorpora nou redactat sobre jubilació parcial.

S'estableix una nova clàusula per a la resolució de conflictes col·lectius (Tribunal laboral de Catalunya)

Es regula la gestió de la diversitat d'origen.

Es regulen nous drets: a la desconnexió digital i a la intimitat en l'entorn digital.

Es regula el registre de la jornada diària.

Seguirem informant!

Afilia-t´hi