Signat el XIV conveni col.lectiu de treball del sector d´empreses organitzadores del joc del bingo de Catalunya


conveni bingos

El 5 de novembre de 2019 CCOO signem el nou conveni col•lectiu sent les principals novetats les següents:pdf
print
pmail

Vigència: 4 anys (2019-2022).

Increment salarial:

2019: Increment del 2 % amb efectes del 01/01/2019.

2020: Increment de l'IPC real estatal del 2019 més un 0,40 %.

2021: Increment de l'IPC real estatal del 2020 més un 0,40 %.

2022: Increment de l'IPC real estatal del 2021 més un 0,20 %.

Tots els conceptes econòmics continguts en el conveni es revaloritzaran amb el mateix increment: hores extraordinàries, salari basi, menyscapte de diners, plus prolongació de jornada, plus transporti, plus nocturnitat, plus conveni consolidat, complement “ex antiguitat” i complement d'increment de jornada.

Jornada: es regula el registre de la jornada diària.

Igualtat: es recullen nous textos que regulen la igualtat efectiva entre dones i homes.

Permisos per naixement o adopció: s'actualitzen els redactats.

Víctimes de violència de gènere: es recull regulació per protegir a les dones que pateixen o puguin patir aquest tipus de violència.

Permisos retribuïts: S'afegeix que els permisos retribuïts s'iniciaran el primer dia laborable següent al fet causant, quan aquest fet succeís en dia no laborable. També s'afegeix un nou redactat respecte a les parelles de fet.

Des de CCOO valorem l'acord positivament perquè garantim que les persones treballadores del sector guanyaran poder adquisitiu durant la vigència del conveni i adaptem el text del conveni en matèria de jornada, drets de conciliació i igualtat entre dones i homes.

CCOO Serveis Catalunya