CCOO signa el conveni col·lectiu del comerç del tèxtil de Barcelona que avança en drets i condicions laborals


El 23 de setembre CCOO hem signat el conveni col·lectiu de treball per al sector del comerç del tèxtil de Barcelona per als anys 2019-2021. CCOO valorem de manera molt positiva l'acord ja que avancem en drets socials, en mecanismes d'intervenció sindical i complim amb els objectius fixats, en matèria salarial, pactats en l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva.


Les principals novetats són les següents:

Durada: 3 anys (2019-2021).

Llenguatge: Utilització de llenguatge inclusiu i redacció dels llocs de treball en masculí i femení.

Formació i promoció professional: s'introdueix un nou paràgraf que dóna eines per poder negociar, en l'àmbit de l'empresa, tots els aspectes relacionats amb la formació contínua.

Jornada laboral: quan es pacti la distribució irregular de la jornada, la jornada màxima diària no podrà excedir de 9 hores i 30 minuts (abans 10 hores).

Festius d'obertura autoritzada: es modifica redactat, ja que en el redactat anterior s'establia que la compensació per treballar festius es percebia quan es treballaven a jornada completa. Ara es rectifica (quan es treballi) i es fa referència als festius autoritzats per l'autoritat competent (no solament els autoritzats per la Generalitat), ja que teníem problemes amb els festius que fixaven els ajuntaments.

Excessos de jornada: s'estableix que els excessos de jornada es compensaran/gaudiran en dies complets.

Registre de la jornada: es recull un paràgraf que regula el registre de la jornada.

Adaptació de la durada i distribució de la jornada de treball: s'estableix el dret per determinats col·lectius com a parella mono parental, dona víctima de violència de gènere, famílies nombroses, famílies amb fill o fills amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, famílies que tinguin al seu càrrec a un menor o a un major dependent i famílies que tinguin al seu càrrec a un/a fill/a malalt/a.

Vacances: El personal amb el contracte suspès per naixement (maternitat i paternitat) podran unir les vacances a aquest període de suspensió contractual o al successiu període d'acumulació de la lactància, en cas de fer ús d'aquest dret.

Permisos retribuïts: es millora la seva redacció iniciant-se el primer dia laborable següent al fet causant en aquells casos en els quals aquest fet succeís en dia no laborable.

Parelles de fet: s'estableix nou redactat que suposa ple reconeixement per al gaudi de tots els permisos retribuïts.

Permisos no retribuïts: s'estableix un nou permís per a adopció o acolliment.

Contracte a temps parcial: s'estableix el mínim de 10 hores (abans no ho hi havia) i la prioritat dels contractes a temps parcial de passar a temps complet abans que es realitzin noves contractacions.

Contractació de persones amb diversitat funcional: esment a la prioritat de contractació del 2% sobre les mesures alternatives.

Grups professionals: desapareixen nivells retributius baixos integrant-se en altres superiors. “Aprenent/a  de conveni” s'integra en “ajudant de segona”, “aspirant administratiu de segona” s'integra en la de “aspirant administratiu” i “aspirant de caixa” s'integra en “auxiliar de caixa de segona”.

Increment salarial: un increment del 2,2% per a cada any de vigència.

Garantia salarial: per garantir retribucions de 14.000 euros bruts anuals a la vigència del conveni.

Règim d'inaplicación de condicions: millorem la llei creant instruments per a la intervenció sindical.

Solució de conflictes col·lectius: s'introdueix nou redactat i es fa referència a totes les comissions tècniques del TLC.

Subcontractació: avancem en la línia d'impedir l'aplicació de convenis que empitjoren les condicions dels convenis sectorials.

Comissió de treball: s'estableix per negociar i acordar mesures específiques per prevenir l'assetjament sexual o per raó de sexe i moral; així com protocols separats en l'àmbit de les empreses. També s'acorda establir protocol per a la protecció de les treballadores víctimes de la violència de gènere.

Comunicació de faltes greus: s'estableix l'obligatorietat de comunicar-les a la representació legal de les persones treballadores.

S'estableixen nous redactats sobre les següents matèries: Gestió de la diversitat d'origen, Responsabilitat Social Corporativa, Igualtat col·lectiu LGTBI, Gestió mediambiental, Dret de les persones treballadores a la intimitat en relació amb l'entorn digital i la desconnexió digital i Foment de la contractació indefinida.

CCOO Serveis Catalunya