8deMarç2005

Dia internacional de la dona treballadoraTREBALLANT AMB EUROPA CAP A LA IGUALTAT
Veure postal en PDF

Resolució-Manifest de la CONC sobre el 8 de Març
"avançar en drets, enfortir la igualtat
Veure Resolució en PDF


pdf
print
pmail
TREBALLANT AMB EUROPA CAP A LA IGUALTAT

Tots els avenços aconseguits en l'actual legislació espanyola (comla Llei de conciliació de la vida familiar i la laboral), així com en lajurisprudència, (cada cop més sensible a aquests temes), es deuenen gran manera a les Directrius europees, que els Estats membreshan adaptat al seu Dret intern.Aquestes Directrius han marcat una línia de treball i han suposatun gran avenç, que s'ha traslladat també a la societat espanyolaactual, que veu com temes que fa uns anys ni es plantejaven (igualtatd'oportunitats, violència de gènere, assetjament sexual, mesuresde conciliació familiar i laboral…) avui són acceptats per tothom.En aquest sentit, la Constitució Europea referendada aquestpassat 20 de febrer obre noves expectatives de continuar avançanten mesures que tendeixin a:
- Eliminar les desigualtats encara existents entre homesi dones, tant en el mercat laboral, en el tracte en el lloctreball o en la retribució salarial com en el mateixfuncionament de la Unió Europea.
- Lluitar contra l'explotació sexual, en especial de lesdones i els infants i contra el tràfic amb éssers humans.
- Combatre la violència contra les dones.
- Conciliar la vida familiar i la laboral.
Ara ens correspon als Governs i als agents socials que aquestsobjectius es portin a la pràctica, tenint com a primer objectiu lamillora necessària de les lleis ja existents (per exemple començantamb l'abans esmentada Llei de conciliació), l'exigència del seucompliment i la seva posterior traducció en mesures concretesd'acció positiva reflectides en la negociació col·lectiva.